نوجوانان دیروز الگوهای امروز

 
 
 
همه مرد بودند، مردانی با تدبیر، هوشمند، دارای راهبرد چگونه جنگیدن، همه آنانی که در جبهه بودند، مرد بودند، مردانی بزرگ حتی آنانی که شناسنامه ها آنان را به عنوان نوجوان می شناخت و چهره و جثه شان هم این را تایید می کرد، اما مردانگی را کسی به سن و سال و هیکل گره نزده است بلکه این هویت است و توانمندی و تدبیر که آدمی را بزرگ می کند، لذا باور دارم و شما نیز در این باور با من هم عقیده خواهید بود که حسین فهمیده، بهنام محمدی، حتی آن دلاور گمنام و سرو یازده ساله خراسانی، پرویز اژدو، مردان بزرگی بودند که تاریخ نیز همواره به آنان احترام می گذارد و تا ابد نیز آنان را به بزرگی یاد خواهد کرد به باور این قلم یکی از مولفه های بزرگی، رسیدن به قدرت انتخاب است و دست یافتن به شناخت و شاخصه هایی که هندسه فکری یک انسان را شکل می دهد و این چیزی است که در خیلی ها به وجود نیاید و «تذبذب» فکری و رفتاری داشته باشند اما بزرگانی چون حسین فهمیده، چون بهنام محمدی، چون پرویز اژدو چون مهدی حکمت و ... هم به هندسه فکری شکل یافته ای دست یافتند و هم به قدرت انتخاب حتی در پیچیده ترین شرایط رسیدند و هم پس از انتخاب راه مدبرانه ترین روش را انتخاب کردند، لذاست که می توان آنان را نه تنها مردانی بزرگ نامید که در میان بزرگ نامداران جنگ نیز، آنان را قامت کشیده یافت. مثلاً حسین فهمیده که خود را تا جبهه می کشاند.اسلحه رزمش را هم از عراقی ها به غنیمت می گیرد، هرگز بر سر یک اتفاق به یک ماجرا کشیده نشد، بلکه به انتخاب رسید، راهی دیگر برای سدکردن راه تانک هایی که اگر از آن منطقه عبور می کردند مدافعان وطن را زیر شنی های خود له و یا با گلوله هاشان قطعه، قطعه می کردند نمانده بود، این تنها راه بود که یک مرد، از جان خودش بگذرد و در نقطه ثقل مسیر، آنان را زمین گیر کند که فهمیده چنین کرد و خود نیز در آغازی دیگر قرار گرفت و به جایگاهی که امام خمینی (ره) او را رهبر خویش خواند و می توان او را معلم استشهادیون نامید که وقتی به تنها راه پا می گذارند، آخرین قدم را مردانه برمی دارند و یا بهنام محمدی که یکی از بهترین نیروهای شناسایی و به اصطلاح اطلاعات و عملیات خرمشهر بود که تا قلب عراقی ها می رفت و دقیق ترین اطلاعات را به جبهه خودی منتقل می کرد تا مدافعان و رزمندگان با چشم باز شیوه مقابله با عراقی ها را درافکنند، به نظر من این افراد، با سن کم خود نابغه بودند که هنوز زوایای شخصیتی آنان چنان که باید بازشناسی نشده است، چنان که شهید مهدی حکمت نیز یک نابغه بود و در سن نوجوانی، تدبیر مردان صدساله داشت. نگاه برنامه محور و کادر ساز و توجه او به نیازهای امروز و فردا و تلاش برای رفع آن از او بزرگی ساخته بود که بسیاری را به تحسین وامی داشت و از او مدل و الگویی می ساخت که هنوز در نگاه بسیاری موفق ترین شیوه برای پاسداری از آرمان های انقلاب است او در مدرسه، دغدغه جبهه داشت تا مبادا سنگرها خالی بماند و در جبهه دغدغه مدرسه که مبادا در نبود بچه های انقلابی، دور به دست کسانی بیفتد که نباید لذا جوری برنامه ریزی می کرد که در هر دو جبهه موفق باشد و بود هم.این را کسانی گواهی می دهند که خود ذیل مدیریت شهید تعریف می شوند. بگذریم.این روزها که به مناسبت شهادت شهید فهمیده هفته بسیج دانش آموزی خوانده می شود فرصت خوبی است تا هم به بازشناسی زوایای شخصیتی آنان بپردازیم و هم رفتار و کردار امروز خود را براساس مدل رفتاری آنان تعریف کنیم که این یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه و کشور است، این که شهروندانی داشته باشد در تراز فهمیده، محمدی و اژدو و حکمت به ویژه در این شرایط که دشمن با مدل تراشی های دروغین، می کوشد، قهرمانان نداشته خود را در چشم و ذهن کودک و نوجوانان ما واقعی و قدرتمند نشان دهد تا آنان محو قدرت دروغین آنان چشم بر الگوهای حقیقی خویش ببندند، حال آن که ما مدل های موفق و واقعی داریم و باید که با چشم باز به بازشناسی زوایای شخصیتی آنان بپردازیم و با تأسی به آنان می توانیم به زندگی مومنانه دست یابیم....
 
خراسان - مورخ دوشنبه 1391/08/08 شماره انتشار 18255 /صفحه اول و ۲
/ 0 نظر / 99 بازدید