رانندگي و حق تقدم

ما مردمي تعارفي هستيم و آن قدر گرفتار آن: كه همه را به تعجب وا مي داريم به قول نويسنده «جامعه شناسي خودماني»، كافي است تا در يك مجلس باشيم تا براي بيرون رفتن هزار جور تعارف بزنيم و بفرما. اين هم نه از ادب ما كه از رودربايستي ماست و الا اگر از ادب بود بايد هميشه در رفتار ما جريان مي داشت. نه اين كه تا چشم در چشم هستيم از حق خود هم مي گذريم اما چشم كه چشم را نمي بيند، ما هم چيزي را و كسي را نمي بينيم جز خودمان؛ باور نمي كنيد؟ همين افراد را در خيابان و سوار بر خودروهايشان تعقيب كنيد، آ ن وقت خواهيد ديد بفرما زنان دقايق پيش حالا نه اين كه از حق خود نمي گذرند، به حق خود هم قانع نيستند و حق ديگران را هم زيرپا مي گذارند و اصلا چيزي به نام حق تقدم را به رسميت نمي شناسند و باز كافي است سر يك چهارراه بايستيد و به ياد بياوريد شعار زيباي «با عبور از چراغ زرد، يك زندگي سبز را به خطر نيندازيد» آن وقت خواهيد گفت چراغ زرد پيشكش. لطفا از چراغ قرمز عبور نكنيد، حتي حاضر خواهيد شد بگوييد، لااقل نصف زمان چراغ قرمز كه براي طرف ديگر سبز است را به آن ها بدهيد اما...!
اگر قرار باشد رانندگي ما را كه شرح رفتار ما نيز هست، ترازوي سنجش اخلاق شهروندي ما قرار دهند معلوم نيست چند درصد شهروندان نمره قبولي مي گيرند!
اين را داشته باشيد تا يك خبر از كرمانشاه را با هم بخوانيم، به نقل از رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان كرمانشاه كه به صراحت مي گويد:« مهم ترين عامل تصادف در استان، رعايت نكردن حق تقدم است».
يعني همان چيزي كه در تعارفات به شدت به آن پايبنديم و  آن را نشان ادب رفتاري و شخصيت خود مي دانيم. اما چشم كه چشم را نبيند، براي رعايت نكردن حق تقدم، حادثه آفريني هم مي كنيم. تا صداي شاهرخي در جايگاه رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كرمانشاه بلند شود كه شهروندان درباره رعايت حق تقدم بايد آموزش ببينند. البته  آموزش هم لازم است فقط به اندازه يادآوري والا بسياري از رعايت نكردن ها دليل ديگري دارد غير از آموزش! والا كيست كه نداند در محل دور زدن ممنوع نبايد دور بزند تا راه مردم را ببندد؟ كيست كه نداند، هميشه و همه جا، عبور از چراغ قرمز، خلاف، تجاوز به حق مردم و حرام است؟
كيست كه اين مسائل را نداند، اما چرا رعايت نمي كنند؟ شايد براي پاسخ نيازمند شخصيت شناسي و رفتارخواني افراد باشيم و... ادب و شخصيت در تعارف هاي پي در پي نيست شايد حتي در گذشتن از حق خود در بيرون رفتن از مجلس هم به كمال نرسد، در رعايت حق ديگران و احترام به قانون است كه ادب و شخصيت فرد متبلور مي شود...(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید