آمار‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬طلاق

آمار‭ ‬طلاق،‭ ‬سن‭ ‬ازدواج،‭ ‬مشكلات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تحكيم‭ ‬خانواده،‭ ‬تعداد‭ ‬زنان‭ ‬آسيب ديده‭ ‬و‭ ‬دختران‭ ‬فراري‭ ‬استان‭ ‬يزد‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزايش هستند‮.‬‭ ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬ايسنا،‭ ‬دكتر‭ ‬محمدحسين‭ ‬رحيمي،‭ ‬مدير‭ ‬كل‭ ‬بهزيستي‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬دقيقي‭ ‬از‭ ‬معضلات‭ ‬اشاره‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬اما‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬كه‭ ‬مجموعه‭ ‬تحت‭ ‬مديريتش‭ ‬از‭ ‬افزايش‭ ‬طلاق،‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬سن‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬تعداد‭ ‬زنان‭ ‬آسيب ديده‭ ‬و‭ ‬دختران‭ ‬فراري‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬استان‭ ‬يزد‭ ‬نگران‭ ‬است‮.‬‭ ‬جاي‭ ‬نگراني‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬مخصوصا‭ ‬وقتي‭ ‬يزد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬‮«‬دارالعباده‮»‬‭ ‬شهره‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مردمان‭ ‬نجيبش‭ ‬با‭ ‬طبع‭ ‬قانع‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬مثال‭ ‬زدني‭ ‬خود،‭ ‬شاهد‭ ‬افزايش‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬بيماري‮ ‬هاي‭ ‬اجتماعي‮ ‬اند‮.‬
وضعيت‭ ‬ديگر‭ ‬مناطق‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬وقتي‭ ‬در‭ ‬يزد‭ ‬زنگ‭ ‬ناهنجاري‮ ‬هاي‭ ‬رفتاري‭ ‬خانوادگي‭ ‬به‭ ‬صدا‭ ‬درمي‮ ‬آيد‭ ‬بايد‭ ‬ديد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ديگر‭ ‬استان ها‭ ‬چه‭ ‬خبر‭ ‬است‮.‬
راستي‭ ‬در‭ ‬استان هاي‭ ‬ديگر‭ ‬چه‭ ‬خبر‭ ‬است؟‭ ‬چه‭ ‬برنامه اي‭ ‬دارند‭ ‬متوليان‭ ‬اموراخلاقي‭ ‬وتربيتي‭ ‬جامعه‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬افزايش هاي‭ ‬غصه آفرين‭ ‬و‭ ‬قصه هاي‭ ‬دردناك؟‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬يزد‭ ‬برنامه ريزان‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬كنند؟‭ ‬آيا‭ ‬اظهار‭ ‬نگراني‭ ‬كردن‭ ‬كافي‭ ‬است؟‭ ‬آيا‭ ‬نبايد‭ ‬منطقي‭ ‬و‭ ‬عالمانه‭ ‬راه هاي‭ ‬تحكيم‭ ‬بنيان‭ ‬خانواده،‭ ‬تسهيل‭ ‬ازدواج،‭ ‬ارتقاي‭ ‬موازين‭ ‬اخلاقي‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬چتر‭ ‬امنيتي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نهاد‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬روابط‭ ‬يافت‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬تلاش‭ ‬كرد؟‭ ‬اين‭ ‬اظهار‭ ‬نگراني‮ ‬ها‭ ‬اگر‭ ‬اعلام‭ ‬خطر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬همه‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬بسيج‭ ‬شوند‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬اين‭ ‬اظهارنگراني‮ ‬ها‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬آرامش‭ ‬بخشيدن‭ ‬به‭ ‬وجدان‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬آيد.وقتي‭ ‬در‭ ‬يزد‭ ‬قصه‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬بايد‭ ‬بپذيريم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬استان هاي‭ ‬ديگر‭ ‬واژه هاي‭ ‬قصه‭ ‬روابط‭ ‬اخلاقي‭ ‬و‭ ‬خانوادگي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬سياه تر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مثل‭ ‬وقتي‭ ‬آب،‭ ‬قله‭ ‬كوه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬بگيرد‭ ‬بايد‭ ‬پذيرفت‭ ‬كه‭ ‬نقاط‭ ‬پايين‭ ‬دست‭ ‬زير‭ ‬آب‭ ‬غرق‭ ‬شده‭ ‬است‮!‬
اجازه‭ ‬بدهيد‭ ‬تيتر‭ ‬چند‭ ‬خبر‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬جستجو‭ ‬در‭ ‬سايت‭ ‬ايسنا‭ ‬برايتان‭ ‬نقل‭ ‬كنم؛‭ ‬
‮"‬در‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬اول‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬‮١٣‬‭ ‬هزار‭ ‬ازدواج،‭ ‬‮٦‬‭ ‬هزار‭ ‬طلاق‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬است
‮"‬مدير‭ ‬كل‭ ‬دفتر‭ ‬آسيب ديدگان‭ ‬اجتماعي‭ ‬سازمان‭ ‬بهزيستي‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬‮٢١‬‭ ‬درصدي‭ ‬طلاق‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬خبر‭ ‬داد‮.‬
‮"‬سرپرست‭ ‬اجراي‭ ‬احكام‭ ‬مجتمع‭ ‬قضايي‭ ‬خانواده‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬ازدواج هاي‭ ‬عجولانه،‭ ‬عامل‭ ‬اول‭ ‬طلاق‭ ‬است‭ ‬درخواست‭ ‬طلاق‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬درصد‭ ‬توافقي‭ ‬بوده‭ ‬است‮.‬
‮"‬طلاق‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٨‬‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬ازدواج‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬كرمانشاه‭ ‬افزايش‭ ‬يافت‮.‬
‮"‬آمار‭ ‬طلاق‭ ‬در‭ ‬اردبيل‭ ‬روند‭ ‬افزايشي‭ ‬داشته‭ ‬است‮.‬
اين ها‭ ‬چند‭ ‬نمونه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬خرمن هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بينيد‭ ‬با‭ ‬خروارها‭ ‬حوادث‭ ‬گفتني‭ ‬و‭ ‬ناگفتني،‭ ‬تازه‭ ‬اين ها‭ ‬آمارهاي‭ ‬رسمي‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬طلاق‭ ‬و‭ ‬گرنه‭ ‬آمار‭ ‬طلاق‭ ‬عاطفي‭ ‬بسيار‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬حرف هاست‮.‬‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬بحث‭ ‬زنان‭ ‬آسيب ديده،‭ ‬دختران‭ ‬فراري،‭ ‬افزايش‭ ‬سن‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬سن‭ ‬بزهكاري‭ ‬و‮..‮..‬‭ ‬قرار‭ ‬دهيد‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬بيشتر‭ ‬درخواهيد‭ ‬يافت‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬كاري‭ ‬كرد‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬فوريت‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬فورا‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اولويت‭ ‬براي‭ ‬چاره‭ ‬كار‭ ‬اقدام‭ ‬نكنيم،‭ ‬فردا‭ ‬روز،‭ ‬قطعا‭ ‬اقدام‭ ‬ما‭ ‬پرهزينه تر‭ ‬و‭ ‬كم فايده تر‭ ‬خواهد‭ ‬شد.گذشته‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬سرفصل ها‭ ‬،‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬بستر‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬جرايم‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬هرجرم‭ ‬باز‭ ‬مجرمان‭ ‬فراواني‭ ‬خواهد‭ ‬يافت‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬اين‭ ‬چرخه‭ ‬معيوب‭ ‬و‭ ‬زشت‭ ‬توليد‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬مجرم‭ ‬و‭ ‬بازجرم هاي‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬مجرم هاي‭ ‬تازه‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬تحكيم‭ ‬بنيان‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬بستن‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬سرچشمه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬انباشت‭ ‬آب‭ ‬پشت‭ ‬سد‭ ‬مطمئن‮.‬‭ ‬پس‭ ‬براي‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬آسيب ها‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬بنيان‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬جد‭ ‬پاس‭ ‬داشت‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 88 بازدید