گيلان،‭ ‬فقير‭ ‬نيست

آيا‭ ‬فقط‭ ‬صنايع،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬آباداني‭ ‬مي‮ ‬آورند؟‭ ‬پس‭ ‬ديگر‭ ‬ظرفيت ها‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬آيد؟‭ ‬آيا‭ ‬بدون‭ ‬اين كه‭ ‬دود‭ ‬كارخانه ها،‭ ‬هواي‭ ‬تنفسگاه‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬زيباترين‭ ‬مناطق‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬نيالايد‭ ‬پيشرفت‭ ‬منطقه،‭ ‬محقق‭ ‬نمي‮ ‬شود؟‭ ‬آيا‭ ‬گلستان‭ ‬ومازندران‭ ‬و‭ ‬گيلان‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬صنعتي‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬پيشرفت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬ايجاد‭ ‬شود؟‭ ‬پس‭ ‬فرق‭ ‬اين‭ ‬مناطق‭ ‬با‭ ‬كوير‭ ‬چيست؟‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬محروميت‭ ‬مردم‭ ‬اين‭ ‬مناطق‭ ‬پشت‭ ‬تصوير‭ ‬سبز‭ ‬گم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬كمتر‭ ‬كسي‭ ‬چهره‭ ‬زرد‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بيند،‮ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬كمتر‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬خود‭ ‬رسيده اند‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬كارخانه هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬اين«زردرنگي‮» ‬را‭ ‬به‭ ‬‮«‬سرخ رويي‮»‬‭ ‬تبديل‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬خود‭ ‬خواهند‭ ‬رسيد؟‭ ‬من‭ ‬معتقدم‭ ‬وقتي‭ ‬ما‭ ‬نتوانيم‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬ارزشمند‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬دريا‭ ‬و‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬گردشگري‭ ‬و‮...‬‭ ‬امكان‭ ‬رونق‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬برخوردار‭ ‬كنيم،‭ ‬با‭ ‬آمدن‭ ‬صنعت‭ ‬هم‭ ‬نخواهيم‭ ‬توانست‭ ‬حق‭ ‬مطلب‭ ‬را‭ ‬ادا‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬بازشدن‭ ‬پاي‭ ‬صنعت‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬صنايع‭ ‬بزرگ‭ ‬كه‭ ‬آلايندگان‭ ‬بزرگ‭ ‬هم‭ ‬هستند،‭ ‬داراي‭ ‬هواي‭ ‬آلوده‭ ‬و‭ ‬زمين‭ ‬آلوده‭ ‬خواهيم‭ ‬شد‮.‬‭ ‬رودخانه هاي‭ ‬منطقه‭ ‬آلوده‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬هرجا‭ ‬بروند‭ ‬آلودگي‭ ‬را‭ ‬سوغات‭ ‬خواهند‭ ‬برد‮.‬‭ ‬جنگل‭ ‬خواهد‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬ارزش‭ ‬گردشگري‭ ‬منطقه‭ ‬هم‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬كمتر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬‭ ‬من‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬آن چه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬نجات‭ ‬دهد‭ ‬نه‭ ‬صنايع‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬صرف‭ ‬صنعت‭ ‬بلكه‭ ‬مديريت‭ ‬علمي،‭ ‬كارآمد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ظرفيت هاي‭ ‬منطقه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬پا‭ ‬بگيرد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬گردشگري‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك«صنعت‮» ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گيرد،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬خطه‭ ‬شمال‭ ‬هم‭ ‬سبز‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مردمانش‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬خود،‭ ‬سرخ‭ ‬روي‮ ‬‭ ‬و‭ ‬خندان‭ ‬لب‭ ‬خواهند‭ ‬بود‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬كشاورزي‭ ‬به‭ ‬سامان‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬روزگار‭ ‬برنج كاران‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬رنج،‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬برنج‭ ‬سفيد‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬خستگي‭ ‬چاي‮ ‬كاران،‭ ‬با‭ ‬نوشيدن‭ ‬اولين‭ ‬چايي‭ ‬رفع‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اوضاع‭ ‬ابريشم‭ ‬و‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬صيد‭ ‬و‭ ‬شيلات‭ ‬رونق‭ ‬گيرد،‭ ‬ديگر‭ ‬كمتر‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬شمالي‭ ‬حاضر‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬قيافه‭ ‬صنايع‭ ‬را‭ ‬ببيند‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬هواي‭ ‬پاك‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬سالم‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬چشم‭ ‬پوشد‭ ‬و‭ ‬كارخانه نشين‭ ‬شود‮.‬‭ ‬
توسعه‭ ‬حق‭ ‬منطقه‭ ‬است‮.‬‭ ‬دراين‭ ‬ترديدي‭ ‬نيست،‭ ‬اما‭ ‬توسعه‭ ‬مقوله اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬دقيقا‭ ‬با‭ ‬ظرفيت هاي‭ ‬مناطق‭ ‬تعريف‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬يعني‭ ‬يك‭ ‬مفهوم‭ ‬جهاني‭ ‬با‭ ‬تعريف‭ ‬وعمل‭ ‬منطقه اي‮.‬‭ ‬اين‭ ‬چيزي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم،‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬فايده‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬و‭ ‬گردشگري‮.‬‭ ‬راستي‭ ‬حيف‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬دريا‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬نيايد؟‭ ‬حيف‭ ‬رامسر‭ ‬نيست،‭ ‬هوايش‭ ‬آلوده‭ ‬شود؟‭ ‬حيف‭ ‬گيلان‭ ‬نيست،‭ ‬حيف‭ ‬مازندران‭ ‬نيست،‭ ‬حيف‭ ‬گلستان‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬گردشگري‮ ‬اش‭ ‬كاسته‭ ‬شود‮.‬‭ ‬حيف‭ ‬نيست؟
(ص-۶)

/ 0 نظر / 95 بازدید