لب ها خندانم آرزوست!

آبادی یک خانه در شهر ویران، هیچ حسنی ندارد. به تابلویی می ماند که در میان هزار خار، گوشه ای هم گلی روئیده باشد. زیبایی سازه ها زمانی به چشم می آید که بناهای مهندسی شده کنار هم قد کشیده باشند. خب، وقتی حکایت سازه ها چنین است که با هم معنا می شوند، حال سازنده ها – که همان انسان ها باشند- چگونه خواهد بود؟ معلوم است که آدم ها وقتی کنار هم باشند به شادی، فرح شان ضریب خواهد یافت و برعکس، از ضریب غم و اندوهشان کاسته خواهد شد که فردغمگین، در جمع همدلان، سبک می شود. این را همه ما تا حدودی تجربه کرده ایم و در روزگار غم، دنبال یاران یک رنگ گشته ایم و در گاه شادی نیز هم. البته شادیی ، انرژی مثبتی است که اگر در دیگری هم باشد باز شما منتفع می شوید. من این گزاره را بسیار می پسندم که "من آموخته‌ام اگر می‌خواهم خوشحال باشم، باید سعی کنم دل دیگران را شاد کنم." چه در میان جمعیت شاد است که می توان روح تازه گرفت و جان تازه یافت. وقتی مردم بخندند، خندیدن زیباست. در هارمونی لب ها می توان به شادی دل ها هم باور کرد . از طرف دیگر نیز بایداز زشتی ها و کینه ها و نفرت ها ، دوری کرد چه این شر، می تواند سلام و سلامت را نابود کند. چنانکه در یک نیم خط، اوج بداثری این بدگهر ا می توان چنین نوشت"من آموخته‌ام نفرت مانند اسید، ظرفی که در آن قرار دارد را از بین می‌برد." بله، نفرت ، تیری نیست که از لوله تفنگ شما خارج شود و فرد مورد تنفر را نابود کند. این بدتر از اسید عملکردی انتحاری دارد که اول خود را نابود می کند و بعد هدف را لذا باید همیشه از آن دوری کرد و قبل از آنکه به درجه آسیب زایی برسد باید آن را دور ریخت و از آن دل شست. برای رسیدن به شادی پیش گفته هم حتما باید دل و دیده از نفرت پاک کرد و حتی دلخوری ها را هم از یاد برد و با خویش باید روزی ده ها بار تکرار کرد که "من آموخته‌ام ساده‌ترین راه برای شاد بودن،دست کشیدن از گلایه است." پس زبان از گلایه باز می دارم تا دل از خودخوری بپرهیزد و خویش را از آلودگی نفرت هم پاک کند. با دل پاک و دیده پاک و دست پاک است که می توان در جامعه پاک با خوشبینی زیست و مدت زیستن را هم طولانی تر کرد که بسیاری از ما ها به تجربه آموخته ایم که " افراد خوش‌بین نسبت به افراد بدبین عمر طولانی‌تری دارند." و در این طول و عرض عمر، به عمران جان ها و جهان می پردازند.در جهان آباد و دل های آزاد، زندگی کردن زیباتر است.......
ب / شماره 3545 / سه شنبه 03 بهمن 1396/ صفحه اول و 3
/ 0 نظر / 101 بازدید