بلیه آخر الزمانی ایمان سوزی

خدا بیامرزد قدیمی ها را.حساسیت داشتند نسبت به ایمان شان. می گفتند: در آخر الزمان صبح با ایمان بیرون می روی و شب، بی ایمان برمی گردی. آن روز اما به ماجراهای عفاف و حجاب توجه می‌دادند. حق هم داشتند. چالشِ آن روز دین، گرفتاری در مظاهر فساد آن چنانی بود اما به باور من، آن دغدغه را امروز در حوزه های مختلف می توان داشت. مثلا، شاید یک تظاهرش همین رفتار سیاسیون و رسانه ای ها باشد که جامه اخلاق و انصاف را می‌درند و به تکفیر رقیب می پردازند. خیلی راحت در فضای مجازی، لباسِ حق را به در می آوریم و بر تنِ باطل می پوشانیم و در جایگاه حق می‌نشانیم. یک جلوه اش هم این است ما که خود بارها بر مرام تکفیری ها شوریده ایم، خود به نوعی دیگر همدیگر را تکفیر می‌کنیم. خب، روشن است که توسعه سوءظن در جامعه دینی و تعمیق بدبینی، رفتاری ایمان سوز است که می‌تواند، تراز ایمان مان را از صبح تا شب برمدار کاهش قرار دهد. یک تظاهر دیگر هم می تواند در بازار باشد که صبح با ایمان، کرکره ها را بالا می دهیم و تا شب آن قدر گران می‌فروشیم و اجحاف می کنیم که شب، از ایمان، چیزی باقی نمی‌ماند. قرار نیست که فقط بدحجابی و نگاه جنسیتی کوره ایمان سوزی باشد، این کوره در نهاد همه ما با کارهای متفاوت هم می تواند روشن شود. پس مراقب باشیم در هر عرصه ای که کار می کنیم، مبادا گرفتار بلیه آخر الزمانی شویم و در حالی که امام زمان ما منتظر انسان های مومن است ما ایمان مان را از دست بدهیم.


خراسان / شماره : 20057 / يکشنبه ۱۹ اسفند-۱۳۹۷ / صفحه 16 / بدون موضوع

http://khorasannews.com/?nid=20057&pid=16&type=0

file:///C:/Users/asadi-g/Downloads/16%20(11).pdf

http://khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/648365


/ 0 نظر / 28 بازدید