واژه‭ ‬زشت‭ ‬قاچاق‭ ‬

 بعضي‭ ‬از‭ ‬واژه ها،‭ ‬چنان‭ ‬بار‭ ‬منفي‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬فرد‭ ‬متصف‭ ‬به‭ ‬آن،‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬قيمتي‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬از‭ ‬زير‭ ‬بار‭ ‬آن‭ ‬شانه‭ ‬خالي‭ ‬كند،‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬واقعا‭ ‬هم‭ ‬مرتكب‭ ‬آن‭ ‬شده‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬واژه‭ ‬‮«‬قاچاق‮»‬‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬كلمات‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬زشت‭ ‬و‭ ‬منفور‭ ‬است،‭ ‬حتي‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬قاچاقچي‮.‬‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬كه‭ ‬حاضر‭ ‬نيست‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كلمه‭ ‬سخني‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬بيايد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬كلمه‭ ‬قبيح تر‭ ‬بود،‭ ‬پيشترها‭ ‬و‭ ‬قبيح‭ ‬هست‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬‮.‬‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬شتاب‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬برويم،‭ ‬قبح‭ ‬بازدارنده‭ ‬اين‭ ‬كلمه‭ ‬هم‭ ‬رنگ‭ ‬خواهد‭ ‬باخت‮.‬‭ ‬مخصوصا‭ ‬وقتي،‭ ‬آوردن‭ ‬پارچه‭ ‬و‭ ‬چاي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬لفظ‭ ‬‮«‬قاچاق‮»‬‭ ‬تعريف‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬مشروبات‭ ‬و‮...‬‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬صادر‭ ‬كردن‭ ‬از‭ ‬غير‭ ‬مبادي‭ ‬قانوني‭ ‬زعفران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬نامي‭ ‬معرفي‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬فرستادن‭ ‬اشياي‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬باستاني‭ ‬را‭ ‬‮.‬‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬تعريف‭ ‬اعمال‭ ‬به‭ ‬كلمات‭ ‬دقت‭ ‬كنيم،‭ ‬خيلي‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬امروز،‭ ‬تا‭ ‬قبح‭ ‬كارهايي‭ ‬با‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬درصد‭ ‬زشتي‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬ناميدن‭ ‬كارهايي‭ ‬مثلا‭ ‬با‭ ‬‮٠١‬‭ ‬درصد‭ ‬نازيبايي،‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬نرود‮.‬‭ ‬
دوم‮:‬‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬برخي‭ ‬آدم ها،‭ ‬گاه‭ ‬راهي‭ ‬جز‭ ‬پانهادن‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬صدور‭ ‬يا‭ ‬وارد‭ ‬كردن‭ ‬كالاهاي‭ ‬بي‮ ‬خطر‭ ‬اما‭ ‬داراي‭ ‬منع‭ ‬قانوني‭ ‬نمي‮ ‬ماند،‭ ‬مثل‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬خشكسالي‭ ‬زده‭ ‬كه‭ ‬كمتر‭ ‬شغلي‭ ‬جايگزين‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬منبع‭ ‬درآمد‭ ‬قانوني‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬كارشناس‭ ‬ماهيان‭ ‬خاوياري‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬شيلات‭ ‬گلستان‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬‮«‬قاچاق‭ ‬ماهيان‭ ‬خاوياري‭ ‬درياي‭ ‬خزر،‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬نبود‭ ‬شغل‭ ‬جايگزين‭ ‬براي‭ ‬ساحل‭ ‬نشينان‭ ‬كشور،‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬‮»‬‭ ‬سيد‭ ‬امين‭ ‬ميرهاشمي‭ ‬رستمي،‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬خبرگزاري‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي،‭ ‬يك‭ ‬خبر‭ ‬تلخ‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬دهد‮:‬‭ ‬‮٠٩‬‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬ذخاير‭ ‬ماهيان‭ ‬درياي‭ ‬خزر‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬صيد‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬آلودگي‭ ‬درياي‭ ‬خزر‭ ‬درحال‭ ‬نابودي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نسل‭ ‬اين‭ ‬ذخاير‭ ‬ارزشمند‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬ديگري‭ ‬با‭ ‬خطر‭ ‬انقراض‭ ‬مواجه‭ ‬است‮.‬‭ ‬
سوم‮:‬‭ ‬نجات‭ ‬از‭ ‬وضع‭ ‬موجود‭ ‬از‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬آلودگي،‭ ‬متوجه‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬دستگاه هاي‭ ‬مربوطه‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬همتي‭ ‬بلند،‭ ‬هم‭ ‬دريا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آلودگي‭ ‬پاك‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬گونه هاي‭ ‬ارزشمند‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خطر‭ ‬انقراض‭ ‬نجات‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬مردم‭ ‬نقش‭ ‬بعدي‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬جاي‭ ‬ممكن‭ ‬از‭ ‬آلوده كردن‭ ‬دريا‭ ‬پرهيز‭ ‬كنند‭ ‬اما‭ ‬كار‭ ‬اصلي‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دولت‭ ‬است‮.‬
چهارم‮:‬‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬قاچاق‭ ‬هم‭ ‬باز‭ ‬اين‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬فرصت هاي‭ ‬شغلي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گيري‭ ‬ساحل نشينان‭ ‬در‭ ‬جايگاه هاي‭ ‬مختلف،‭ ‬انگيزه‭ ‬روي‭ ‬آوردن‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬قاچاق‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬ببرد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬فرهنگ سازي‭ ‬توسط‭ ‬نهادهاي‭ ‬فرهنگ ساز‭ ‬خود،‭ ‬زشتي‭ ‬عمل‭ ‬صدور‭ ‬غيرقانوني‭ ‬كالا‭ ‬به‭ ‬كشورهاي‭ ‬بيگانه‭ ‬را‭ ‬صدچندان‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زيان هاي‭ ‬اين‭ ‬عمل‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كشور،‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬خود‭ ‬افراد‭ ‬وارد‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬جرايم‭ ‬اين‭ ‬اقدام‭ ‬را،به‭ ‬شكلي‭ ‬صريح،‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬منطقي‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬بگذارد،‭ ‬تا‭ ‬هم‭ ‬بدانند‭ ‬چه‭ ‬كار‭ ‬نازيبايي‭ ‬مرتكب‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬سياسي،‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬بفهمند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬بدانند‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬پاي‭ ‬نهادن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬راه،‭ ‬چه‭ ‬بندهايي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬قانون‭ ‬بر‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پاي‭ ‬آنها‭ ‬خواهد‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬جرم‭ ‬چه‭ ‬جريمه اي‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬
پنجم‮:‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گيري‭ ‬كلمات‭ ‬هم‭ ‬دقت‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬نادرست‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬قبح‭ ‬عمل‭ ‬را‭ ‬نريزيم‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬شانه‭ ‬افراد‭ ‬راحت‭ ‬نكنيم‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید