بي‭ ‬تفاوتي‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬ما‭ ‬

براي‭ ‬جامعه،‭ ‬هيچ‭ ‬سمي‭ ‬بدتر،‭ ‬كشنده تر‭ ‬و‭ ‬نابودگرتر‭ ‬از‭ ‬بي‮ ‬تفاوتي‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬بي‮ ‬تفاوتي،‭ ‬بيماري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬جامعه اي‭ ‬رسوخ‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭ ‬ديگر‭ ‬اميد‭ ‬چنداني‭ ‬به‭ ‬عزم‭ ‬راسخ‭ ‬پيدا‭ ‬كردن‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬كوتاه‭ ‬مدت‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬از‭ ‬بزرگ ترين‭ ‬خطرهاست‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬ظهور‭ ‬نشانه هايش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬جامعه‭ ‬جدي‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬چاره اي‭ ‬انديشيد‭ ‬چاره اي‭ ‬كه‭ ‬آحاد‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬كوچه‭ ‬و‭ ‬خيابان‭ ‬روي‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬حساس‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬حساسيت‭ ‬هوشمندانه‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬جامعه‭ ‬بهره‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬نداد،‭ ‬بي‭ ‬تفاوتي،‭ ‬‮«‬همه‭ ‬گير‮»‬‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬‮«‬گير‮»‬‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬مردم‭ ‬ايجاد‭ ‬كند‮.‬‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬چند‭ ‬نمونه‭ ‬رفتار‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬مشهد‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد،‭ ‬توجه‭ ‬كنيد‮:‬‭ ‬
يكم‮:‬‭ ‬مشهد‮-‬‭ ‬خيابان‭ ‬شهيد‭ ‬كشوري‮:‬مرد‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬رد‭ ‬شدن‭ ‬ازخيابان‭ ‬است‭ ‬‮.‬‭ ‬يك‭ ‬خودرو‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬زند‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬پرت‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬كنار‭ ‬خيابان‭ ‬خودرو‭ ‬متوقف‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬راننده‭ ‬از‭ ‬ماشين‭ ‬پياده‭ ‬نمي‮ ‬شود،‭ ‬انگار‭ ‬گيج‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حادثه‮...‬‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬انگار‭ ‬نمي‮ ‬بينند‭ ‬مرد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جوي‭ ‬كنار‭ ‬خيابان‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬نمي‮ ‬آيد‮.‬‭ ‬خويشاوند‭ ‬مرد‭ ‬مصدوم‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬حدود‭ ‬‮٥١‬‭ ‬دقيقه‭ ‬قصه‭ ‬همين‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬آمدند‮.‬‭ ‬او‭ ‬‮«‬بي‭ ‬تفاوتي‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رفتار‭ ‬فردي‭ ‬كه‭ ‬گويا‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬جمعي‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬تبديل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬مي‮ ‬ديد‮.‬‭ ‬
دوم‮:‬‭ ‬يك‭ ‬خانه‭ ‬مسكوني‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬محلات‭ ‬مشهد‭ ‬به‭ ‬جايگاه‭ ‬اوراق‭ ‬كردن‭ ‬خودروهاي‭ ‬سرقتي‭ ‬تبديل‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬سارقان،‭ ‬خودروهاي‭ ‬نو‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬ربودند‮.‬‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬خانه‭ ‬مسكوني‭ ‬مي‮ ‬بردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زير‭ ‬زمين‭ ‬خانه‭ ‬كه‭ ‬آنجا‭ ‬هم‭ ‬مسكوني‭ ‬مي‮ ‬نمود،‭ ‬اوراق‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬فروختند‭ ‬اما‭ ‬انگار‭ ‬همسايه ها‭ ‬چيزي‭ ‬را‭ ‬نمي‮ ‬ديدند‮!‬‭ ‬انگار‭ ‬نمي‮ ‬ديدند‭ ‬خودروهاي‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬كيلومتر‭ ‬سر‭ ‬از‭ ‬زيرزمين‭ ‬در‭ ‬مي‮ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬قطعات‭ ‬بيرون‭ ‬مي‮ ‬آيد‮!‬‭ ‬انگار‭ ‬سوال‭ ‬برانگيز‭ ‬نبود‭ ‬براي‭ ‬آنهاكه‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬لاستيك‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬منزل‭ ‬مسكوني‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬كند؟‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬ابزار‭ ‬خودرو،‭ ‬آنجا؟‭ ‬راستي‭ ‬اگر‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬تماس،‭ ‬پليس‭ ‬را‭ ‬آگاه‭ ‬مي‮ ‬كرد،‭ ‬اين‭ ‬باند‭ ‬زودتر‭ ‬منهدم‭ ‬نمي‮ ‬شد؟‭ ‬آيا‭ ‬نمي‮ ‬شد،‭ ‬چند‭ ‬همشهري‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬فروافتادن‭ ‬در‭ ‬دام‭ ‬دزدها‭ ‬و‭ ‬باختن‭ ‬لااقل‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬زندگي،‭ ‬نجات‭ ‬داد؟‭ ‬آيا‮...‬‭ ‬
سوم‮:‬‭ ‬در‭ ‬فلان‭ ‬محله،‭ ‬فلان‭ ‬خيابان‭ ‬،‭ ‬فلان‭ ‬ميلان،‭ ‬همه‭ ‬مي‮ ‬دانند،‭ ‬مركز‭ ‬پخش‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬مشروبات‭ ‬الكلي‭ ‬و‮...‬‭ ‬كجاست‮.‬‭ ‬اما‭ ‬كمتر‭ ‬حاضرند،‭ ‬براي‭ ‬مهار‭ ‬ناهنجاري‮ ‬ها‭ ‬با‭ ‬پليس‭ ‬همكاري‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬بي‮ ‬تفاوتي‭ ‬گرفتار‭ ‬شده ايم‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬آتش‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬همسايه‭ ‬مي‮ ‬افتد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬سرايت‭ ‬نكند،‭ ‬مارا‭ ‬حساس‭ ‬نمي‮ ‬كند،‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬سالم سازي‭ ‬محيط‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مسائل‭ ‬حساس‭ ‬باشيم‮.(‬البته‭ ‬اگر‭ ‬پليس‭ ‬نگويد‭ ‬شكايت‭ ‬شخصي‭ ‬و‭ ‬كتبي‭ ‬لازم‭ ‬است‮)‬‭ ‬
چهارم‮:‬‭ ‬بارها‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬شنيده ام‭ ‬كه‭ ‬مسائلي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پليس‭ ‬اطلاع‭ ‬داده اند‭ ‬اما‭ ‬انگار‭ ‬كسي‭ ‬حرف‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬جدي‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬خود‭ ‬آنها‭ ‬،‭ ‬نشانه هاي‭ ‬عمل‭ ‬جدي‭ ‬پليس‭ ‬را‭ ‬نديده اند‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬خواهان‭ ‬حساس‭ ‬شدن‭ ‬پليس‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گزارش هاي‭ ‬مردمي‭ ‬مي‮ ‬شدند‭ ‬
پنجم‮:‬‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬يك‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬بايد‭ ‬انديشيده‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬افراد‭ ‬اطلاعات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬نهادهاي‭ ‬مسئول‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬شكايت‭ ‬خصوصي‭ ‬نباشد،‭ ‬بلكه‭ ‬با‭ ‬لحاظ‭ ‬كردن‭ ‬جنبه هاي‭ ‬قانوني‭ ‬و‭ ‬رعايت‭ ‬حرمت‭ ‬وهويت‭ ‬افراد،امكان‭ ‬پيگيري‭ ‬اطلاعات‭ ‬شهروندان‭ ‬ميسر‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬نياز‭ ‬نباشد،‭ ‬براي‭ ‬بركندن‭ ‬علف‭ ‬هرزي‭ ‬از‭ ‬جامعه،‭ ‬آحاد‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬شخصه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬رو‭ ‬شوند‭ ‬چه،‭ ‬بخواهيم‭ ‬يا‭ ‬نخواهيم‭ ‬كمتر‭ ‬كسي‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬مسائل‭ ‬هزينه‭ ‬بپردازد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬امواج‭ ‬رفتارهاي‭ ‬زشت‭ ‬عناصر‭ ‬نابهنجار‭ ‬قرار‭ ‬دهد،‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬اطلاع‭ ‬دهي‮»‬‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگيريم‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬را‭ ‬وظيفه‭ ‬مردان‭ ‬قانون،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬بيشتر‭ ‬حساس‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ميدان‭ ‬خواهند‭ ‬آمد،‭ ‬هرچند‭ ‬در‭ ‬حوزه هاي‭ ‬ديگر‭ ‬مثل‭ ‬تصادف،‭ ‬آتش سوزي‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬بايد‭ ‬خود‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬حساس‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬‮...‬

(ص-۶)

/ 0 نظر / 103 بازدید