نسيمي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برگ هاي‭ ‬تقويم‭ ‬پيچيد


يك‭ ‬سال‭ ‬گذشت‮.‬‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬سادگي‮.‬‭ ‬گويي‭ ‬،‭ ‬نسيمي‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برگ هاي‭ ‬تقويم‭ ‬پيچيد‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آخر‭ ‬رساند‮.‬‭ ‬البته‭ ‬مهربانانه‮.‬‭ ‬البته‭ ‬قشنگ‮.‬‭ ‬البته‮...‬‭ ‬در‭ ‬آخرين‭ ‬روزهاي‭ ‬سال‭ ‬‮٥٨‬‭ ‬حرف‭ ‬به‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬كلمه‭ ‬به‭ ‬كلمه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬چيديم،‭ ‬به‭ ‬اميد‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬چيدمان‭ ‬ذهن‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬شما‭ ‬كامل‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬كامل‭ ‬و‭ ‬زيبا‮.‬‭ ‬زيبا‭ ‬و‭ ‬مانا‮.‬‭ ‬مانا‮...‬‭ ‬مگر‭ ‬از‭ ‬مانايي‭ ‬و‭ ‬حس‭ ‬جاودانگي‭ ‬هم‭ ‬بالاتر‭ ‬هست؟‭ ‬اصلا‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬گفته‭ ‬است‮.‬‭ ‬انسان‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬مانا‭ ‬باشد؟‭ ‬اگر‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬پس‭ ‬نام هاي‭ ‬ماندگار‭ ‬چيست؟‭ ‬پس‭ ‬آوازه ها‭ ‬و‭ ‬آوازهاي‭ ‬خوش‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬هزاره هاي‭ ‬پيشين‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬طراوت‭ ‬مي‮ ‬بخشد‭ ‬چيست؟‭ ‬من‭ ‬مي‮ ‬گويم،‭ ‬همين‭ ‬الان‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬مانا‭ ‬شد‮.‬‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬ناميرايي‭ ‬رسيد.چنان‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬خيرانديشان‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬باوران‭ ‬مي‮ ‬رسند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سال‮.‬‭ ‬من‭ ‬خود‭ ‬كم‭ ‬نديدم‭ ‬كساني‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مانايي‭ ‬رسيدند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ناميرايي‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬همين‭ ‬روزهاي‭ ‬آخر‭ ‬سال‭ ‬ازلحظه‭ ‬آغازين‭ ‬‮«‬شب‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬نيامد‮»‬‭ ‬تا‭ ‬‮«‬اين‭ ‬غصه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬ببين‮»‬‭ ‬وتا‮...‬‭ ‬شناسنامه هايي‭ ‬صادر‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬شما،‭ ‬با‭ ‬تاريخ‭ ‬تولد‭ ‬اسفند‭ ‬‮٥٨‬‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برگه‭ ‬پايانش‭ ‬،‭ ‬قسمت‭ ‬مرگ‭ ‬را‭ ‬حذف‭ ‬كرده‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬آري،‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬مانايي‭ ‬رسيديد‮.‬‭ ‬همان‭ ‬دم‭ ‬كه‭ ‬،‭ ‬نفس‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬مولا‭ ‬اميرمومنان‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬داديد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬ياري‭ ‬نيازمندان،‭ ‬به‭ ‬فراخور‭ ‬قول‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬كرم‭ ‬خود،‭ ‬ياعلي‭ ‬گفتيد‮.‬‭ ‬گفتم‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬توان،‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬كرم‭ ‬شما‭ ‬،‭ ‬دريايي‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬هرچند‭ ‬دستان‭ ‬ما‭ ‬توان‭ ‬كوزه اي‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬مهم‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬ايستادن‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬خواستن‭ ‬است‭ ‬و‮...‬‭ ‬ران‭ ‬ملخي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬بركت‭ ‬بسم ا‮...‬‭ ‬سپاه‭ ‬سليمان‭ ‬را‭ ‬كفايت‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬يك‭ ‬سال‭ ‬گذشت‮.‬‭ ‬گويي‭ ‬نسيم‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مهر،‭ ‬ورق هاي‭ ‬تقويم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آخرين‭ ‬برگ‭ ‬رساند‭ ‬تا‭ ‬برگ هاي‭ ‬زريني‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬شما‭ ‬رقم‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬رقم‭ ‬خورد‭ ‬هم‮!‬‭ ‬من‭ ‬مطمئنم،‭ ‬مطمئن!حالا‭ ‬كه‭ ‬دارم‭ ‬اين‭ ‬آخرين‭ ‬نوشته‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬تحرير‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬مطمئنم،‭ ‬نوروز‭ ‬احرار‭ ‬قشنگ‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬عيد،‭ ‬قامت‭ ‬كشيده‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‭ ‬براي‭ ‬بركشيدن‭ ‬نام‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گلدان هاي‭ ‬خدا،‭ ‬شاخه اي‭ ‬كاشتند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سهم‭ ‬خود،‭ ‬در‭ ‬بازآوردن‭ ‬بهار‭ ‬به‭ ‬خانه هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اجاره‭ ‬پاييز‭ ‬بود،‭ ‬كوشيدند‭ ‬تا‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭ ‬اگر‭ ‬يك‭ ‬دست‭ ‬صدا‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬گل‭ ‬بهار‭ ‬نمي‮ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬دست ها‭ ‬و‭ ‬گل ها،‭ ‬هم‭ ‬زيباترين‭ ‬سمفوني‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬قشنگ ترين‭ ‬بهار‭ ‬و‭ ‬پرشكوه ترين‭ ‬هارموني‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬كه‭ ‬ببيند‭ ‬و‭ ‬ايمان‭ ‬بياورد‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬عشق‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬بودن‭ ‬شقايق‭ ‬و‮...‬‭ ‬تا‭ ‬شقايق‭ ‬هست،‭ ‬زندگي‭ ‬بايد‭ ‬كرد!سال‭ ‬‮٥٨‬‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬كلام‭ ‬هم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬گفتنيم‭ ‬كه‭ ‬سيب‭ ‬هست،‭ ‬شقايق‭ ‬هست،‭ ‬بهارهست،‭ ‬گل‭ ‬هست‮.‬‭ ‬پس‭ ‬،‭ ‬زندگي‭ ‬بايد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٦٨‬،‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬زندگي‭ ‬بيشتر‭ ‬خواهيم‭ ‬گفت‮.‬‭ ‬از‭ ‬بهار‭ ‬هم،‭ ‬از‭ ‬مهرباني‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬
(ص۹-اجتماعی-۲۶/۱۲/۸۵)

/ 0 نظر / 92 بازدید