وقتی خدا پشت در است!

در ادبیات همه مردم دنیا باور به خدا وجود دارد. منتهی هرکس به اندازه بضاعت خویش از او درکی دارد و به ادبیاتی از او سخن می گوید. قصه نویس ها هم الهام گرفته از همین نگاه است که دست به قلم می برند و کاغذها را با کلماتی تعلیم دهنده و اثرگذار، ارزش می بخشند مثل همین قصه که نمی دانم از کیست اما در فضای مجازی خواندم که به نظرم ارزش خواندن دارد و ارزش تأمل کردن نیز فراوان. اول قصه را بخوانید؛ ”پیرزنی در خواب خدا را دید. به او گفت: خدایا من خیلی تنهام، مهمان خانه من می شوی؟ خدا قبول کرد و به او گفت که فردا به دیدنش می رود. پیرزن از خواب بیدار شد و با عجله شروع به جارو زدن خانه اش کرد..! رفت و چند نان تازه خرید و خوشمزه ترین غذایی که بلد بود رو پخت. سپس نشست و منتظر ماند.چند دقیقه بعد درب خانه به صدا در آمد…

پیرزن با عجله به سمت در رفت و اون رو باز کرد. پیرمرد فقیری بود، پیرمرد از او خواست تا به او غذا بدهد. پیرزن با عصبانیت سر فقیر داد زد و در را محکم بست. نیم ساعت بعد دوباره در خانه به صدا در آمد، پیرزن دوباره با عجله در را باز کرد، این بار کودکی که از سرما می لرزید از او خواست که از سرما پناهش دهد.پیرزن با ناراحتی در را بست و غرغرکنان به خانه برگشت!

نزدیک غروب بار دیگر درب خانه به صدا در آمد، این بار نیز پیرزن فقیری پشت در بود. زن از او کمی پول خواست تا برای کودکان گرسنه اش غذا بخرد. پیرزن که خیلی عصبانی شده بود با داد و فریاد پیرزن فقیر را دور کرد. شب شد و خدا نیامد…!

پیرزن با یأس به خواب رفت و بار دیگر خدا را دید. پیرزن با ناراحتی گفت: “خدایا، مگر تو قول نداده بودی که امروز به دیدنم خواهی آمد؟ خدا جواب داد: بله، من امروز سه بار به دیدنت آمدم اما تو هربار در را به رویم بستی…!” فکر نمی کنید این قصه برای ما هم آشناست؟ هم از این رو که در گذر ایام بسیار با احوالی چنین مواجه شده ایم و ای بسا که رفتاری چنین هم از ما سر زده است و هم از این رو که در ادبیات دینی ما نیز بسیار تأکید شده است که نیازمندان، عیال خداوند هستند و در قرآن هم خوانده ایم که در اموال ما حقی برای سائل و محروم هست. یعنی ما امانت دار آنانیم و خداوند می خواهد با این امانت داری و امانت رسانی و دست گیری از همنوع، هر دوی ما را تکریم کند و برکت دهد لذا تأکید می شود هیچگاه به دیده حقارت ننگریدشان بلکه بسان فرصتی باید دانست که ما را به مأموریت الهی مان می رساند. در رفتار پیشوایان معصوم هم خوانده ایم که وقتی کالایی به سائل می دادند، دست خویش را می بوسیدند که به انجام تکلیف خدا، تبرک یافته است. توجه داشته باشیم که ما با یاری یکدیگر و تکریم خلق خدا، در حقیقت می توانیم به خدا خدمت کنیم والا خدای صمد و قادر و بی نیاز را چه حاجت به سفره های کوچک ما؟ او – به فضل خویش- ما را در کنار خویش می گیرد وقتی دستی بگیریم و سفره خالی را پر کنیم. بندگان خدا از این راه هاست که به خلیفه الهی می رسند. این راه هم به روی همه ما باز است….


ب / شماره 4055 / چهار شنبه 29 آبان 1398 / صفحه3

http://birjandemrooz.com/?p=12154


/ 1 نظر / 44 بازدید