زن ،ترجمه مهر خداوندی

 زن یعنی زندگی، یعنی زیبایی های زندگی و باز هم یعنی زندگی زیبا. زن یعنی شکوه خداداد آفرینش. زن، بزرگ است. اصلا نمی شود او را شکست و خرد دید. این نهایت بی خردی است که برای خرد دیدن او، پتک بردارند به شکستن این گوهر قیمتی خدا. شکسته هم نمی شود البته بلکه شکست را باید به نام کسی سند زد که پتک در دست دارد. خرد کسی است که نمی تواند شکوه و عظمت زن را بفهمد. حالا فرقی نمی کند که ۱۴۴۰ سال قبل باشد در قامت مردان بی خرد قریش که زن را پست می شمردند و دختران را زنده به گور می کردند و سیاه ترین فصل حیات بشر را رقم می زدند تا «جاهلیت مدرن» که باز زن را در تراز کالا می بیند و برایش قیمت می گذارد و به نوعی دیگر مرگش را رقم می زند. راستی چه فرقی است بین جاهلیت اولا که حکم گور می نوشت برای دختر و جاهلیت امروز که عظمت زن را در فراز و فرود خیال می بیند و در گور جسمیت دفن می کند؟ زن را باید در عظمت عبودیت خدا دید، در کنار مردان؛ بی هیچ تفاوتی حتی اگر نقش هایشان متفاوت باشد.

تفاوت نقش ها، اقتضای حیات و زندگی و تکامل است اما این تفاوت هرگز ملاک ارزش گذاری نیست. اگر بحث ارزش گذاری هم باشد نه به جنسیت و جسمیت که به هدف، بینش، اثرگذاری و ... باید نگاه کرد که باز با تیغ جنسیت نمی توان حکم کرد. زن را باید امروزه از نگاه فرهنگ دینی و ملی دید. در شکوه حدیث کسا که اهل بیت(ع) را با محوریت یک زن معرفی می کند؛ هم فاطمه، ابوها، بعل ها، بنوها و ... باید در فرهنگ ملی دید که نقش حیات بخش مادری دارد در کنار نقش آفرینی اجتماعی تا جایی که برای زن، حرمت مضاعف قائلند و دور نیست این نگاه که در نبود مرد خانه، ارکان خانه برقرار می ماند و کم نداریم زن هایی که برای فرزندان خویش هم مادر بوده اند و هم پدر.این دو نقش را همچنان خوب ایفا کرده اند که فرزندان پرورش یافته آنان به مراتب موفق تر از فرزندانی هستند که در نبود مادر در فرایند پدری و مادری پدر خویش بزرگ شده اند و باز دور نیست اگر بگوییم نهاد خانواده بدون زن از هم می پاشد. این را می توان در مطالعه خانواده هایی که مادر از دست داده اند به خوبی دید و تحلیل کرد. باری زن، بزرگ است ترجمه مهر خداوندی.

تحملش، اقیانوس آرام است که توفان ها را هم در خویش به آرامش می رساند. در برابر تندی ها و سختی ها و کاستی ها، سلسله جبال صبر است و به قرار می آورد بی قراری مردان را، بنابراین شایسته است این کانون آرامش و تحول را بهتر شناخت و قدر دانست تا تقدیر برای ما و جامعه ما فرداهای روشن بنویسد، روشن تر از همیشه...

خراسان جنوبی / شماره : 19776 /پنج شنبه ۱۷ اسفند-۱۳۹۶ / صفحه اول و 5/ فرهنگ

 

 http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19776&pid=5&type=0

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/188638


/ 0 نظر / 109 بازدید