ظفر، کام ها را شیرین خواهد کرد اگر اهل صبر باشیم

در نوروزِ پیش رو نه تنها باید کهنه خاطراتِ بد را از دفتر زندگی مان بشوییم که باید به مهارت صبر چنان استواری یابیم که نیش کلمات در ما بی اثر باشد. ما می توانیم با توسعه و تعمیق شکیبایی نه تنها خود را از معرض آسیب ها، بدور داریم بلکه دیگران را هم نگذاریم که با آسیب رساندن به سایرین، راقمان سطور ناخوش زندگی باشند. صبر، گوهر ارجمندی است که می تواند زندگی ها را از تبدیل شدن به جهنم نزاع و جدال، دور بدارد. می تواند سدی باشد که طغیان رودخانه ها را مهار می کند. می تواند اقتداری بیافریند که کسی را توان شکستن آن نباشد. صبر گوهری چنین قیمتی است که خداوند با سکه محبت خویش به خرید آن می آید و صاحب صبر را بر سریر دوستی خویش می نشاند و این را به همه هم اعلام می کند چنان که در آیه ۱۴۶ سوره آل عمران می خوانیم: «خداصبرکنندگان را دوست دارد». راز این دوستی هم شاید این باشد که انسان صابر، مظهر شأن الهی است چه حضرت خداوندگار خود نیز، صابر و صبار است و بسیار صبرکننده. لذا خَلقی که به این خُلقِ خالق، متصف شوند را عزتی روز افزون است. اگر نگاهی با تأمل داشته باشیم در خواهیم یافت که صبر، یک شعار زیبا نیست بلکه شعوری زیباساز است و در همه روزگار، احوالِ آدمی را خوش می کند. هم در زیست فردی و هم در ساحت اجتماعی. مطالعه اجتماعی هم قطعا ما را به این نکته توجه می دهد که؛ امروز، روز صبر است. صبر در برابر مشکلاتی که می خواهد ما را بشکند. شکیبایی در برابر هجوم دشمنی که مرگ و شکست و هزیمت ما را به آرزو نشسته و به عنوان گزینه روی میز گذاشته است. این بردباری، می تواند و باید بستر ساز تدبیرهای راه گشا شود. ما در کنار صبر، باید مؤلفه دیگری را نیز در نظر داشته باشیم؛ توکل. همان فرازی که انسان مؤمن بدان بار می یابد تا به گواه آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، چنین در کلام خدا بنشیند که: «خدا توکل کنندگان را دوست دارد». تجربه تاریخی ما هم می گوید هرگاه با توکل، به خدا تکیه دادیم و زانوی شتر خویش را هم به عمل، بستیم، بعد از صبر، ظفر را دیدیم که از راه رسید که صبر و ظفر، دوستان قرین اند و ظفر، همیشه بعد از صبر خود را می رساند و جشن برپا می کند. با این ایمان و تجربه است که می گوئیم، روزهای سخت می گذرد. چنان که پیش از این و سخت تر از این را هم از سر، گذرانده ایم. برنامه های دشمن هم در اتحاد صابرانِ متوکل، به جویبار تدبیر، شسته خواهد شد چنان که عهد نامه مکه به دندان موریانه ها خورده شد و جز بسم ا…، بر آن نماند. در برنامه های دشمن هم می تواند خلل ایجاد شود چنان که پیش از این چنین شده است بارها. به خدا توکل کنیم و برنامه ها مان را در این عرصه چنان تنظیم کنیم که جز به پیروزی نینجامد. نوروزِ پیروز هم حلاوتی صد چندان دارد که ان شاءا… در آن کام شیرین خواهیم داشت….


ب / شماره 3872 / یکشنبه 26 اسفند1397 / صفحه اول و 3/


http://www.birjandtoday.ir/?p=71579


/ 0 نظر / 28 بازدید