روزهای زلال بسیجی

هفته بسیج است و دل در هوای روزهایی است که بسیجی ها عشق را، ایثار را، معرفت را، معنویت را، مردم دوستی را، میهن خواهی را، دیانت را و... همه زیبایی ها را به رفتار خویش معنا می کردند. روزهایی که وجب به وجب خاک جبهه، از اینان عطر خدا می گرفت و با نیوشیدن شهد سجده های پرشکوه شان، به آسمان فخر می فروخت. روزهایی که قرار بود بر مدار شهادت بماند و نگهبان عاشوراهایی باشد که شهیدان به خون نوشتند.

هفته بسیج است و دلم تنگ می شود برای آن روزها و آن مردها، که خود را نمی دیدند و هرچه در نگاه شان قاب می شد، خدایی بود. دست هاشان هرم جهاد داشت و گام هاشان از اراده سرشار بود. نگاه شان تفسیر «رحماء بینهم» بود و تیر هم که بر سبیل «اشداء علی الکفار» می انداختند بعد از «ومارمیت اذرمیت و لکن ا... رمی» بود. مردانی که از برابر چشمان و دوربین ها و رادارهای حساس دشمن هم با زمزمه و در پناه «وجعلنا من بین ایدیهم سداً و من خلفهم سداً فاغشیناهم فهم لا یبصرون» می گذشتند و... همه رفتارشان عطر خدا بود و خودشان به هر نام که در شناسنامه داشتند، «عبدا...» شدند و به گاه رزم یدا...

هفته بسیج است و دلم تنگ می شود برای روزهایی که مادرها، فرزندان خود را از زیر قرآن رد می کردند، تا به دفاع از قرآن بروند و آب به بدرقه شان می پاشیدند، تا آبروی ایران را، انقلاب را، اسلام را به جان حفظ کنند. به این هم بسنده نمی کردند، که خود نیز در پشت جبهه، کامل کننده رزم فرزندان خویش بودند. یاد روزهایی که پیرزن های روستایی، با چند تخم مرغ - که همه داشته هاشان بود- شکست دشمن را حتمی می کردند و دانش آموزان بی بضاعتی که همه داشته خود را، عشق خود را، در جان کلمات می ریختند و بر دل کاغذ رها می کردند، تا به نامه ای، نام خود را در شماریاران آخرالزمانی حسین(ع) ثبت کنند و اگر پایشان را مجال رفتن نیست، با کلمات خویش به جبهه بروند...

هفته بسیج است و من دلتنگ آن روزهایم اما به امروز هم دلخوشم، که زلال نگاه و غیرت اراده آنان، امروز هم جاری است و آن چشمه دریا شده دیروز، امروز هم شهر به شهر، خانه به خانه می گردد و رفع عطش می کند... .

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1393/09/03 شماره انتشار 18841 /صفحه5/فرهنگی

/ 0 نظر / 95 بازدید