شهر، منتظر است؛ طرحی نو در اندازیم

شهر برای برخاستن، نیازمند هم افزایش توان همه فرزندان خود است، چه در نهاد ها و سازمان های عمومی و دولتی و آن بخش خصوصی. اقتصاد هم با این دوبال، توان پرواز می یابد پس اگر خواهان اقتصاد پویا و شهر زنده ایم - که هزار البته چنین است- باید به برنامه ها را چنان طراحی کنیم که نتیجه، موفقیت همه در کنار هم باشد. برای این هم باید نگاه ها را اصلاح کرد تا توان جور دیگر دیدن، فراهم شود. اولین تصویری که باید از تصور به تصدیق درآید این است که دولت، بخش خصوصی را نه رقیب که رفیق روزهای سخت بداند وبستر را برای این رفیق که برادری اش را هم بدون ادعای ارث و میراث ثابت کرده است، فراهم کند و فضا را به سمتی ببرد که سرمایه از حالت فایل در بانک های داخلی و خارجی، امکان جریان در زمین را بیابد. جریان سرمایه هم می تواند زمین را زنده کند و هم اهل زمین را با تلاش و تکاپو، حیات دگر باره ببخشد چه همه می دانیم، کار بزرگ ترین تفریح انسان است و این هم در ادبیات دینی ما جایگاهی درخور دارد و هم در ادبیات ملی ما. بر هندسه این نگاه است که کار، ارزش ، می شود و بی کاری، ضد ارزش. همین نگاه در افقی وسیع تر،سرمایه گذاری را هم ارزش می داند و رکود و حبس سرمایه را هم ضد ارزش می شمارد. واقعیت جان یافته به حقیقت هم همین است که جریان سرمایه است که در فضایی ایمن و مومنانه، اشتغال می آفریند و این اشتغال است که هم آمار بزهکاری را فرو می کاهد و هم زندگی ها را می پردازد. لذاست که امروزه سرمایه گذاری را، ایجاد کارگاه و کارخانه و کار را، باید درکنار امور خیر و مقدس قرار داد که همه توانمندان در حوزه های مختلف باید بدان اقدام کنند. اینک که با رای شاخص مردم، مشهد با شورای اسلامی شهر دور پنجم، قدم به دور جدید و راه تازه می گذارد در کنار و همراه دولت دوازدهم، شایسته است از متولیان امور، به حد و تاکید بخواهیم، طرح های پیش آزموده و تلخ جواب گرفته را کنار بگذارند و برای مشهد جدید و ایران جدید، هم طرح تازه در اندازند و هم با اصلاح نگاه ملی، فضایی بسازند که از همه ظرفیت های موجود به ویژه بخش خصوصی، نهایت استفاده شود و هم فرزندان این دیار، فرصت خدمت به موطن و شهر خود را داشته باشند و هم شهر، عرصه موفقیت فرزندانش باشد. چیزی که در نگاه عموم هم باید اصلاح شود این است که داشتن سرمایه و به خدمت عموم درآوردن آن از راه ایجاد اشتغال و تولید، نه تنها ناپسند نیست که پسند حق باوران است. نه تنها ضد ارزش نیست که خود خود خود ارزش است. آنچه مذموم است و باید از آن پرهیز کرد، « سرمایه سالاری» است و رانت خواری و بهره ویژه از نشت اطلاعات و آقازادگی و دست بردن در بیت المال است و الا، سرمایه داشتن مشروع و به جریان انداختن آن در خدمت به جامعه و سازندگی وطن، از مصادیق جهان است که در ادبیات قران از آن به « جهاد با مال» در کنار جهاد با نفس، تعبیر می شود. آنانکه هم در راه خدا به جهاد برخیزند - چه با جان و چه با مال- خداوند خود راه را برایشان امن و روشن خواهد فرمود که خود تصریح کرده است؛ الذین جاهدوا فینا لنهدین سبلنا....پس با اصلاح نگاه و هم افزا کردن توان ها، برای ساختن شهرمان، دیارمان،وطن مان، اقدام کنیم که فردا دیر است، خیلی دیر. همین امروز رابطه منطقی و قانونمند را میان بخش های گوناگون برقرار کنیم که نگاه جزیره ای، فردای مان را هم به سرنوشت امروز بدل خواهد کرد. روش ها را اصلاح کنیم تا صلاح ملک و ملت، تضمین شود.

 خراسان / شماره : 19625 / یکشنبه ۱۲ شهریور-۱۳۹۶/ صفحه 7/ نگاه نو

http://khorasannews.com/?nid=19625&pid=7&type=0

/ 0 نظر / 96 بازدید