بارانی که تبعیض روا می دارد

عجیبیم ما برخی آدم ها، این سو که باشیم گفتار و کردار و حتی پندارمان فرق می کند تا وقتی آن سو می نشینیم اما امان از اینکه پای مان به آن طرف باز بشود، دقیقا همان کاری را انجام می دهیم که تا پیش از این، منقد تام و تمام آن بودیم و از انتقاد هم فراتر می رویم و اگر نتوانیم دست بر یقه اش مشت کنیم به نفرین اش، دست فراز خواهیم کرد . یادم هست که بنده خدایی می غرید و می نالید و هرجا که می نشست به تخریب خویشاوندش می پرداخت که حقم را خورده است . می گفت در ماجرای آبیاری مزارع، آن بنده خدا، بیشتر آب مشترک را در مزرعه خود رها کرده بود ، وقتی اعتراض کردم گفت: داشت باران می آمد و من تعجب کردم این چه بارانی است که در مزرعه من می بارد و در مزرعه او که به هم بسته است نمی بارد! او این ماجرا را آنقدر تکرار کرده بود که همه شنیده بودند اما همین جناب وقتی خودش بیل آبیاری را برداشت ، دقیقا همین کار را تکرار کرد در حق دیگری که حاضرهم نبود تا اعتراضی کند. او این کار را کرد و آبی که مشترک بود را در مزرعه خود رها کرد ، وقتی فردی متوجه ماجرا شد و اعتراض کرد که چرا چنین می کنی و آب سهم شریک را در مزرعه خویش می ریزی ؟ گفت: برای شما چه فرقی می کند؟!!!! یادش رفته بود انگار که خودش چندی پیش قربانی همین نگاه شده است اما پیشتر دست به نفرین داشت و زبان به بدگویی و اهانت وحتی تهمت ولی حالا انتضار پرسش هم ندارد. به او برمی خورد اگر بپرسند چرا چنین کرده ای؟ از این قبیل آدم ها کم نداریم متاسفانه، فقط خود را ملاک و معیار حق می پندارند. همه چیز را هم برای خود می خواهند. داعیه مسلمانی شان هم گوش فلک را کر می کند. زبان به تکفیر دیگران هم دارند و نگاه به تحقیر نیز هم. پشت ظاهر عبادت هم پنهان می شوند غافل از اینکه عبادت باید انسان را به عبودیت برساند و نسبت به حق حساس کند. نشنیده اند این قبیل افراد روایت روشن « آنچه برای خود نمی پسندید ، برای دیگران هم نپسندید» اما این قبیل افراد آنچه برای خود نمی پسندند را برای دیگران می پسندند و روا می دارند و چنین می کنند. بگذریم،به همه مان باید گفت و برهمه مان باید خواند که آنچه برای خود می پسندیم را برای دیگران بپسندیم و روا درایم و آنچه نمی پسندیم را در حق دیگران انجام ندهیم. اگر چنین شد، بسیاری از « ناخواستنی ها» به وجود نخواهد آمد تا مردم را رو در روی هم قرار دهد. اگر درست عمل کنیم، عمل درست، جامعه را هم درست خواهد کرد، پس آنچه را برای خود نمی پسندیم، را برای دیگران هم نپسندیم، این به نفع همه است....

ب / شماره 3456/ پنجشنبه 13مهر 1396/ صفحه اول و 3

/ 0 نظر / 92 بازدید