خانواده معرفت

زمان جنگ، هنگام اعزام به جبهه فقط يك نام را مي نوشتند، در فهرست بسيجيان، و او فقط رزمنده بود كه به جبهه مي رفت، اما به واقع، آن كه به جبهه مي رفت فقط بسيجي نبود يا به ديگر عبارتي او كه به جبهه مي رفت تنها بسيجي نبود، بلكه همه خانواده اش و همه آناني كه با رفتن او با مقوله اي به نام جنگ درگير مي شدند بسيجي بودند؛ درست مثل خود رزمنده. اين درست كه زن و دختر و مادر و شايد هم فرزند و پدر او همراهش نمي شدند، اما دلشان با او مي رفت و جنگ به اولويت اول باورها و دغدغه نخست زندگي آن ها تبديل مي شد. اما فقط در آمارها نام يك رزمنده بود و خود آن مرد ديده مي شد، ولي به يقين نقش زني كه خانه را با وجود خود چنان گرم نگه مي داشت كه مرد پشت گرم به خانه به جبهه رو مي كرد، كمتر از او نبود، آن مثل معروف كه « پشت سر هر مرد موفق يك زن بزرگ است» را در اين حوزه هم مي توان بدين شكل بازسازي كرد كه « پشت سر هر رزمنده و فرمانده موفق يك زن بسيجي و فاطمي بود». زناني كه مردي مي كردند در مديريت زندگي خود همه بار را به دوش مي كشيدند و خم به ابرو نمي آوردند.از حيث تربيتي و عاطفي براي فرزندان خود مادر كه بودند، پدر هم مي شدند تا خلاء وجود پدر، بچه ها را با بحران مواجه نكند. آري در جنگ، اعضاي خانواده با اعزام يك رزمنده با مقوله اي به نام جنگ درگير مي شدند، اما از آنجا كه بسيج بعد از جنگ هم كانون تلاش هاي بزرگ است، باز بايد، نگاهي كلان تر و گاه خانواده اي به حضور در بسيج داشت. با حضور يك فرد از يك خانواده در بسيج همه خانواده با بسيج ارتباط برقرار مي كنند و هر خانه به كانوني براي پذيرش فرهنگ بسيج و سپس بازتاب دهنده آن تبديل مي شود و قبيله اي را تحت تاثير قرار مي دهد.
درست مثل خوشه كه يك بذر در دل زمين كاشته مي شود اما خوشه هايي با ده ها دانه مي رويد. خوشه هايي كه باز هر كدام صدها بذر مي شود، براي رويش. رويشي مبارك كه نسل « آينه سانان» بسيج را گسترش مي دهد و نسل خانواده هاي بسيجي را نيز هم.
آن وقت جامعه شكل  گرفته از اين افراد و خانواده ها بسيجي مي شود. با شاخصه ها و ارزش هاي خاص خود. يعني همان طور كه بسيجي به مفهوم صحيح خود نيروي توانمند، دانا، فعال، با دانش به روز شده و با روش كاري «كمترين هزينه، بيشترين فايده » است، در جامعه هم شاهد بروز انسان هاي توانمندي خواهيم بود كه هر كدام براي برداشتن موانع بزرگ از پيش روي و كارهاي بزرگ تر توانايي دارند. در حوزه علم نيز شاهد يك نهضت فراگير براي توليد علم خواهيم بود و در حوزه اخلاق انساني نيز شاهد رشد و به كمال رسيدن انسان هايي خواهيم بود كه شايستگي خليف اللهي داشته باشند. در بحث رفاه نيز آسمان دست از بخل برخواهد داشت و زمين هم هرچه در دل خويش دارد به دست مردم خواهد داد و بهره مندي همگاني از رفاه و آسايش روزافزون خواهد شد. معتقدم فاصله دورودرازي كه با جامعه آرماني داريم و تورمي كه كمر مي شكند از مردمي كه در برابر هيچ قدرتي قد خم نكرده اند و فشارهاي رواني كه گردن هاي در فراز را به فرود مي آورد و روزگاري كه گاه روز به روز تلخ تر مي شود و... از اين روست كه ما نتوانسته ايم بسيجي باشيم و بسيجي كار و زندگي كنيم. اين كه مي گويم بسيجي به معناي شعار و كارت و پرونده نيست، بلكه كار درست انجام دادن و كار را درست انجام دادن است و بسيجي هم كسي است كه به واقع براي فرداي بهتر براي خود و كشورش در همه حوزه ها تلاش كند، چه كارت داشته باشد چه لباس داشته باشد، چه نه. امروز بسيجي كسي است كه براي به كمال رسيدن در عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... تلاش مي كند هم براي خود و هم ميهن خود... پس بسيجي باشيم ما هم!!(ص-۱۰--خانواده)

/ 0 نظر / 92 بازدید