صياد‭ ‬شيرازي،‭ ‬مرد‭ ‬حماسه‭ ‬هاي‭ ‬جاودان

وقتي‭ ‬شخصيت هاي‭ ‬ملي‭ ‬را‭ ‬شمار‭ ‬مي‮ ‬كنيم،‭ ‬در‭ ‬رديف هاي‭ ‬اول،‭ ‬نام‭ ‬سپهبد‭ ‬شهيد‭ ‬علي‭ ‬صياد‭ ‬شيرازي‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬خورد‮.‬‭ ‬مردي‭ ‬كه‭ ‬خودسازي‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬اسوه اي‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬بزرگان‭ ‬تاريخ‭ ‬اين‭ ‬ملك‭ ‬ساخته‭ ‬است‮.‬
‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حيات،‭ ‬تيغ‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬بود‭ ‬عليه‭ ‬بي‮ ‬ديني‭ ‬و‭ ‬تجاوزگران‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬كه‭ ‬تاريخ‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬هرجور‭ ‬كه‭ ‬بنويسند،‭ ‬ناگزير‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬نام‭ ‬صياد‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬احترام‭ ‬كلاه‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬برداشت‭ ‬يا‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬تا‭ ‬لبه‭ ‬كلاه‭ ‬بالا‭ ‬آورد.شخصيت‭ ‬صياد،‭ ‬شكل‭ ‬يافته‭ ‬از‭ ‬مولفه هايي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رديف‭ ‬ناميراترين‭ ‬افراد‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬قرار‭ ‬داد،‭ ‬مولفه هايي‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬مورد‭ ‬دقت‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬قرار‭ ‬گيرد،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬صيادها‭ ‬براي‭ ‬ايران‭ ‬بسازد،‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬هنگامه اي‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هميشه‭ ‬به‭ ‬‮«‬يل»هايي‭ ‬چون‭ ‬او‭ ‬محتاجيم‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬شخصيت شناسي‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬بازشناسي‭ ‬توانمندي‮ ‬هايش،‭ ‬بر‭ ‬ابتداي‭ ‬صفحات‭ ‬زندگي‭ ‬جوانانمان‭ ‬نقش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بنويسيم‮.‬‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬سان‭ ‬او‭ ‬پرورده‭ ‬شوند‭ ‬جوانان‭ ‬ايران‭ ‬تا‭ ‬فخر‭ ‬كند‭ ‬فرداي‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬جوانان‮...‬
مولفه هايي‭ ‬چون‭ ‬تقوا،‭ ‬صداقت،‭ ‬شجاعت،‭ ‬توانمندي،توكل‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬كه‭ ‬هندسه‭ ‬معرفتي‭ ‬و‭ ‬شخصيتي‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬شخصيتي‭ ‬فراديد‭ ‬مي‮ ‬گذارد‭ ‬كه‭ ‬هركسي‭ ‬در‭ ‬او‭ ‬زيبايي‮ ‬هايي‭ ‬براي‭ ‬دوست‭ ‬داشتن‭ ‬مي‮ ‬بيند‮.‬‭ ‬براي‭ ‬بازشناسي‭ ‬صياد‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬متفاوت‭ ‬از‭ ‬اقشار‭ ‬گوناگون‭ ‬گفتگو‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬هركدام‭ ‬زاويه اي‭ ‬از‭ ‬شخصيت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بازشناسانند‭ ‬تا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬چيدن‭ ‬آن‭ ‬سخنان،‭ ‬چهره‭ ‬سپهدار‭ ‬ارتش‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬اميرلشكر‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬بشناسيم‮.‬
شجاعت،‭ ‬خلوص‭ ‬و‭ ‬تواضع،‭ ‬مثلث‭ ‬رفتاري‭ ‬صياد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬نزد‭ ‬حضرت‭ ‬آيت ا‮...‬‭ ‬مكارم‭ ‬شيرازي،‭ ‬مردي‭ ‬دوست‭ ‬داشتني‭ ‬مي‮ ‬سازد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬خود‭ ‬نيز،‭ ‬در‭ ‬نگاهش‭ ‬شجاعت‭ ‬را‭ ‬خوانده ام‭ ‬و‭ ‬خلوصش‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬‮«‬رب‭ ‬ادخلني‭ ‬مدخل‭ ‬صدق‭ ‬واخرجني‭ ‬مخرج‭ ‬صدق‮»‬‭ ‬كه‭ ‬ورد‭ ‬كلامش‭ ‬بود‭ ‬يافته ام،‭ ‬مخصوصا‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬قنوت‭ ‬نمازش‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬خلوص‭ ‬خدايش‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬مي‮ ‬توانستم‭ ‬عطر‭ ‬حضور‭ ‬ملايك‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تماشايش‭ ‬آمده‭ ‬بودند‭ ‬را‭ ‬استشمام‭ ‬كنم‮.‬‭ ‬تواضع‭ ‬و‭ ‬فروتني‭ ‬امير‭ ‬مقتدر‭ ‬ارتش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬نمازها‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬ديد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مردم،‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬طبقه‭ ‬كه‭ ‬بودند‭ ‬فروتنانه‭ ‬به‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬شنيد‭ ‬مي‮ ‬پرداخت‮.‬‭ ‬براي‭ ‬نظامي‮ ‬ها،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬سرلشكر‭ ‬شهبازي‭ ‬مي‮ ‬گويد،‭ ‬قاطعيت،‭ ‬انضباط،‭ ‬دانش‭ ‬حرفه اي،‭ ‬تصميم گيري‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬قانون گرايي،‭ ‬صياد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چشم ها‭ ‬بزرگ‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬بسيجي‮ ‬ها،‭ ‬آرامش‭ ‬صياد‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬بحران ها،‭ ‬در‭ ‬چشم ها‭ ‬مي‮ ‬نشست‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬مردي‭ ‬شبيه‭ ‬معجزه‭ ‬ساخته‭ ‬بود‮.‬‭ ‬خيلي‮ ‬ها،‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬اين‭ ‬مرد،‭ ‬چراغ‭ ‬شهادت‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬مي‮ ‬ديدند‭ ‬و‭ ‬نگران‭ ‬اين‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬طرحي‭ ‬شوم،‭ ‬طراح‭ ‬هوشمند‭ ‬و‭ ‬مومن‭ ‬عمليات هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬نجيب‭ ‬ايران‭ ‬بگيرد،‭ ‬چه‭ ‬خوب‭ ‬مي‮ ‬دانستند،‭ ‬كينه اي‭ ‬كه‭ ‬منافقان‭ ‬و‭ ‬دشمنان‭ ‬ملت‭ ‬از‭ ‬‮«‬حماسي‮ ‬ترين‭ ‬مرد‮»‬‭ ‬داشتند‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬جنايتي‭ ‬وا‭ ‬مي‮ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬هم‭ ‬‮«‬كينه‭ ‬مرصايه‮»‬‭ ‬منافقان،‭ ‬چونان‭ ‬‮«‬كينه هاي‭ ‬بدريه‮»‬،‭ ‬سرباز‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬سرباز‭ ‬همنام‭ ‬مولاعلي‭ ‬را‭ ‬ناجوانمردانه‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬كشيد‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬حضرت‭ ‬آيت ا‮...‬‭ ‬فاضل‭ ‬لنكراني‭ ‬به‭ ‬تاكيد‭ ‬مي‮ ‬گفتند‭ ‬اين‭ ‬شهادت‭ ‬كه‭ ‬‮«‬به‭ ‬تمام‭ ‬معنا‭ ‬شهادت‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬انقلاب‭ ‬بود‮»‬‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬تاريخي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تقويم‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬خط‭ ‬خون‭ ‬بنويسد‭ ‬تا‭ ‬نقش آفرين‭ ‬تاريخي‭ ‬وحدت‭ ‬ارتش‭ ‬و‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬فرمانده‭ ‬هوشمند‭ ‬عمليات هاي‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬ياران‭ ‬شهيدش‭ ‬به‭ ‬آسمان‭ ‬پركشد‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬آه‭ ‬آدمي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬نياز‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬شهادت‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬باز‭ ‬است‮.‬‭ ‬تا‭ ‬‮«‬بنده‭ ‬برگزيده‭ ‬خدا‮»‬‭ ‬به‭ ‬گواه‭ ‬رهبر‭ ‬فرزانه‭ ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬بپيوندد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬پيكر‭ ‬پاك‭ ‬اين‭ ‬امير‭ ‬خراساني‭ ‬ارتش‭ ‬توحيد،‭ ‬حماسه اي‭ ‬ملي‭ ‬رقم‭ ‬خورد‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬گروه‭ ‬و‭ ‬گرايش،‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬شانه‭ ‬به‭ ‬زير‭ ‬تابوتش‭ ‬بگذارند‭ ‬كه‭ ‬صياد‭ ‬افتخار‭ ‬ايران‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هست‭ ‬هنوز،‭ ‬تا‭ ‬تاريخ،‭ ‬حماسه‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬دارد‮.‬
(ص-۴)

/ 0 نظر / 95 بازدید