كرمان،‭ ‬پايتخت‭ ‬تاريخي‭ ‬ايران

شيراز،‭ ‬پايتخت‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايران‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬تهران‭ ‬كه‭ ‬پايتخت‭ ‬سياسي‭ ‬كشور‭ ‬است،‭ ‬قزوين‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬پايتخت‭ ‬آثار‭ ‬باستاني‭ ‬ايران‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬كرمان‭ ‬هم‭ ‬ظرفيت‭ ‬تبديل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬پايتخت‭ ‬تاريخي‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬استاندار‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬با‭ ‬فهرست‭ ‬كردن‭ ‬ظرفيت هاي‭ ‬استان،‭ ‬خواهان‭ ‬چنين‭ ‬امري‭ ‬است‮.‬
‭ ‬محمد‭ ‬رئوفي‮ ‬نژاد،‭ ‬در‭ ‬سومين‭ ‬همايش‭ ‬تبيين‭ ‬سياست هاي‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬گردشگري،‭ ‬از‭ ‬بناهاي‭ ‬شگفت انگيز‭ ‬در‭ ‬‮«‬ميمند‮»‬‭ ‬مي‮ ‬گويد؛‭ ‬روستايي‭ ‬با‭ ‬خانه هاي‭ ‬صخره اي‭ ‬كه‭ ‬قدمتي‭ ‬‮٠١‬‭ ‬هزار‭ ‬ساله‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اثري‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬شمرده‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬ارگ‭ ‬بم‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬زخم‭ ‬زلزله‭ ‬در‭ ‬تن‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬شمار‭ ‬سال هاي‭ ‬عمرش‭ ‬از‭ ‬‮٢‬‭ ‬هزار‭ ‬افزون‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬كرمان‭ ‬قلعه‭ ‬اردشير‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬‮٣‬‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قلعه‭ ‬دختر‭ ‬را،‭ ‬مسجد‭ ‬امام‭ ‬هزار‭ ‬ساله‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬گنبد‭ ‬جليله‭ ‬‮٠٠٥١‬‭ ‬ساله‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬اين‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬صدها‭ ‬اثر‭ ‬ديگر،‭ ‬طبيعت‭ ‬ناب‭ ‬و‭ ‬كلوت‭ ‬و‭ ‬كوير‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬زيبايي‭ ‬خاص‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬اين‭ ‬جايگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد‮.‬
‭ ‬البته‭ ‬اين‭ ‬حق‭ ‬زماني‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬ظرفيت‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬منطقه‭ ‬تبديل‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬الزامات‭ ‬جذب‭ ‬گردشگر‭ ‬فراهم‭ ‬شود،‭ ‬يعني‭ ‬امكان‭ ‬اقامتي،‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬و‮...‬‭ ‬مهيا‭ ‬باشد‮.‬
‭ ‬اگرچه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬هم‭ ‬وجود‭ ‬‮٥‬‭ ‬فرودگاه‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬خط آهن‭ ‬بافق،‭ ‬مشهد،‭ ‬بندرعباس‭ ‬و‮...‬‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬ساير‭ ‬مناطق‭ ‬وضع‭ ‬قابل‭ ‬قبولي‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬براي‭ ‬تبديل‭ ‬شدن‭ ‬كرمان‭ ‬به‭ ‬پايتخت‭ ‬تاريخي‭ ‬كافي‭ ‬است؟
قطعا‭ ‬نه‭ ‬و‭ ‬قطعا‭ ‬مسئولان‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬خواست‭ ‬استاندار‭ ‬تلاش‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭ ‬استانداردهاي‭ ‬بايسته‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورند‭ ‬و‭ ‬ظرفيت ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فعليت‭ ‬برسانند‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬خواست‭ ‬به‭ ‬برنامه‮ ‬‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآيد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه،‭ ‬استان‭ ‬كرمان‭ ‬به‭ ‬جايگاه‭ ‬بايسته‭ ‬و‭ ‬شايسته‭ ‬خويش‭ ‬دست‭ ‬يابد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬نكته‭ ‬مهم‭ ‬ديگر؛‭ ‬حراست‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬بناهاي‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬گران‭ ‬سنگي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬‮ ‬استاندار‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ظرفيت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نام‭ ‬مي‮ ‬برد‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭ ‬يعني‭ ‬روند‭ ‬توسعه‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬تعريف‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬آثار‭ ‬آسيب‭ ‬نبيند‮.‬‭ ‬
مثلا‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬هتلي‭ ‬در‭ ‬ميمند‭ ‬ساخته‭ ‬شود،‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬بافت‭ ‬تاريخي‭ ‬منطقه‭ ‬آسيب‭ ‬نبيند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬شاهد‭ ‬تزاحم‭ ‬كارهاي‭ ‬عمراني‭ ‬با‭ ‬آثار‭ ‬باستاني‭ ‬نباشيم‮.‬
چنان‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬در‭ ‬استان هاي‭ ‬اصفهان،‭ ‬فارس،‭ ‬كرمانشاه‭ ‬و‮...‬‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستيم‮.‬
من‭ ‬معتقدم‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬استان هايمان‭ ‬مي‮ ‬توانيم‭ ‬پايتخت‭ ‬داشته‭ ‬باشيم،‭ ‬چه‭ ‬هر‭ ‬استاني،‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬ظرفيت هاي‭ ‬خود،‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬حوزه،‭ ‬حرف‭ ‬اول‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬زند‮.‬
‭ ‬ما‭ ‬مي‮ ‬توانيم‭ ‬با‭ ‬به‭ ‬رسميت‭ ‬شناختن‭ ‬اين‭ ‬روش،‭ ‬آن‭ ‬ظرفيت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬محور‭ ‬توسعه‭ ‬استان‭ ‬تعريف‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬سندهاي‭ ‬توسعه‭ ‬را‭ ‬برآن‭ ‬اساس‭ ‬بنويسيم‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬مجبور‭ ‬نخواهيم‭ ‬بود‭ ‬براي‭ ‬دست‭ ‬يافتن‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬امكان‭ ‬تازه،‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬ميراث‭ ‬چشم‭ ‬بپوشيم‭ ‬يا‭ ‬براي‭ ‬حفظ‭ ‬ميراث،‭ ‬از‭ ‬امكانات‭ ‬نو‭ ‬پديد‭ ‬دست‭ ‬شوييم‮.‬
تعريف‭ ‬توسعه‭ ‬براساس‭ ‬ظرفيت‭ ‬اول‭ ‬استان ها،‭ ‬جامعه پذيرتر،‭ ‬سهل تر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬ماندگارتر‭ ‬هم‭ ‬خواهد‭ ‬بود‮....‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 95 بازدید