وقتي‭ ‬غصه،‭ ‬سكه‭ ‬رايج‭ ‬مي‮ ‬شود

هتل‮...‬ميزبان‭ ‬مراسم‭ ‬شب‭ ‬چله‭ ‬شماست‮...‬‭ ‬هتل‭ ‬‮٥‬‭ ‬ستاره‮...‬‭ ‬شب‭ ‬چله‭ ‬ميزبان‭ ‬شماست‮...‬‭ ‬رستوران‮...‬‭ ‬در‭ ‬منطقه اي‭ ‬زيبا‭ ‬و‭ ‬فرح بخش‭ ‬شب‭ ‬چله اي‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬ماندني‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬شما‭ ‬تدارك‭ ‬ديده‭ ‬است‮...‬‭ ‬اين‭ ‬جملات‭ ‬شبيه‭ ‬آگهي‮ ‬هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬در‭ ‬رسانه ها‭ ‬منتشر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬‮«‬يلدا‮»‬‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬يلدايي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬مهربان‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬نماد‭ ‬مهرباني‮.‬‭ ‬اما‮...‬‭ ‬مي‮ ‬ترسم‭ ‬بنويسم،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬به‭ ‬‮«‬تلخ نويس‮»‬‭ ‬متهمم‭ ‬كنيد‭ ‬و‭ ‬بگوييد،‭ ‬روزگار‭ ‬تلخ‭ ‬آن‭ ‬حاشيه نشين‭ ‬مشهدي‭ ‬كه‭ ‬انگار‭ ‬حاشيه نشين‭ ‬زندگي‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬باشد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬متن نشينان‭ ‬مربوط‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬مي‮ ‬ترسم،‭ ‬از‭ ‬قصه‭ ‬تلخ‭ ‬مسجد‭ ‬سليماني‮ ‬ها‭ ‬بنويسم‭ ‬كه‭ ‬روي‭ ‬طلاي‭ ‬سياه،‭ ‬روي‭ ‬معدن‭ ‬نفت،‭ ‬زندگي‮ ‬شان،‭ ‬فقط‭ ‬آتش‭ ‬كم‭ ‬دارد،‭ ‬براي‭ ‬نابودي‮.‬
‭ ‬مي‮ ‬ترسم‭ ‬از‭ ‬حاشيه نشين ها‭ ‬در‭ ‬ورامين‭ ‬بنويسم،‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬زبان‭ ‬از‭ ‬گفتن‭ ‬و‭ ‬قلم‭ ‬از‭ ‬نوشتن‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬اشك‭ ‬آغاز‭ ‬مي‮ ‬شود‮...‬
مي‮ ‬ترسم،‭ ‬از‭ ‬شب‭ ‬چله‭ ‬سرد‭ ‬سيد‭ ‬جواني‭ ‬بنويسم‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬تلاشش،‭ ‬ماهي‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬درآمد‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬بيمارش‭ ‬بايد‭ ‬عمل‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬هزينه‭ ‬عمل‭ ‬را‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬معجزه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬تهيه‭ ‬كند‮.‬‭ ‬گفتم‭ ‬حقوق‭ ‬اين‭ ‬سيد‭ ‬جوان‭ ‬ماهانه‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬است،‭ ‬اندازه‭ ‬يك‭ ‬‮«‬پرس‮»‬‭ ‬غذا‭ ‬در‭ ‬رستوران‭ ‬‮...‬‭ ‬بگذريم‮.‬‭ ‬هم‭ ‬آن‭ ‬غذا‭ ‬پديده‭ ‬است،‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬حقوق‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬هزار‭ ‬توماني‮!‬‭ ‬مي‮ ‬خواهم‭ ‬قصه‭ ‬معلمي‭ ‬را‭ ‬بنويسم،‭ ‬كه‭ ‬كلاهش‭ ‬را‭ ‬برداشتند‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬فقط‭ ‬ماهانه‭ ‬‮٩١‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬ته‭ ‬فيش‭ ‬حقوقي‮ ‬اش‭ ‬مي‮ ‬ماند‭ ‬براي‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬روز‮!‬‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬وضع‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬بر‭ ‬او‭ ‬فشار‭ ‬آورده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سيد‭ ‬ناي‭ ‬تدريس‭ ‬خصوصي‭ ‬هم‭ ‬ندارد‮!‬‭ ‬آن‭ ‬وقت،‭ ‬هزينه‭ ‬شب‭ ‬چله‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬فلان‭ ‬هتل،‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬همه‭ ‬زندگي‭ ‬اين‭ ‬معلم‭ ‬سيد‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬مي‮ ‬خواهم‭ ‬باز‭ ‬قصه‭ ‬سيد‭ ‬ميانسالي‭ ‬را‭ ‬بنويسم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گذر‭ ‬كلاهبرداران‭ ‬براي‭ ‬پيوند‭ ‬كليه،‭ ‬همه‭ ‬زندگي‮ ‬اش‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬سلامتي‮ ‬اش‭ ‬باخت‭ ‬و‭ ‬الان‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬درد‭ ‬نفس‭ ‬مي‮ ‬كشد‮.‬‭ ‬مي‮ ‬خواهم‭ ‬بنويسم،‭ ‬قصه‭ ‬هم‭ ‬كم‭ ‬ندارم‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬در‭ ‬روزگاري‭ ‬كه‭ ‬‮«‬غصه‮»‬،‭ ‬سكه‭ ‬رايج‭ ‬بازار‭ ‬ما‭ ‬فقير،‭ ‬فقرا‭ ‬است،‭ ‬قصه‭ ‬هم،‭ ‬زياد‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬قصه هايي‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬چله نشينان‭ ‬ثروت‭ ‬برسد،‭ ‬تازه‭ ‬اگر‭ ‬برسد،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬شهرزاد‭ ‬و‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬شب‮»‬‭ ‬است،‭ ‬يك‭ ‬شب‭ ‬شنيدن،‭ ‬سري‭ ‬به‭ ‬تاسف‭ ‬تكان‭ ‬دادن‭ ‬و‭ ‬لقمه هاي‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬توماني‭ ‬خوردن،‭ ‬يك‭ ‬پرس‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان،‭ ‬درست‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬حقوق‭ ‬‮ ‬آن‭ ‬سيد‭ ‬جوان‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬درمان‭ ‬همسرش‭ ‬نااميد‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬‮ ‬آن‭ ‬معلم‭ ‬كه‭ ‬چهره‭ ‬درد‭ ‬كشيده،‭ ‬محجوب‭ ‬و‭ ‬رنجورش،‭ ‬هرگز‭ ‬از‭ ‬جلوي‭ ‬چشمانم‭ ‬كنار‭ ‬نمي‮ ‬رود‮!‬‭ ‬درست‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬سعي‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬نبينمشان‮.‬‭ ‬بله،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬چشم‭ ‬باز‭ ‬نمي‮ ‬كنم‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬آنها‮.‬‭ ‬وقتي‭ ‬نمي‮ ‬توانم‭ ‬كاري‭ ‬بكنم،‭ ‬ديدن‭ ‬چهره شان‭ ‬خيلي‭ ‬عذابم‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬خيلي‮.‬‭ ‬پس‭ ‬بگذاريد‭ ‬روزي،‭ ‬روزگاري‭ ‬كه‭ ‬دستانم‭ ‬توان‭ ‬گشودن‭ ‬گره‭ ‬مشكلات‭ ‬را‭ ‬داشت‭ ‬به‭ ‬ديدارشان‭ ‬بروم،‭ ‬وقتي‭ ‬كه‭ ‬چشم‭ ‬گشودن،‭ ‬با‭ ‬گشودن‭ ‬گره‭ ‬همراه‭ ‬باشد‮!‬
اوقاتتان‭ ‬را‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬تلخ‭ ‬نكنم،‭ ‬شب‭ ‬چله‭ ‬است‮.‬‭ ‬شبي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سنت‭ ‬ايراني،‭ ‬شب‭ ‬مهرباني‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬هم‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬مهرباني‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ديدار‭ ‬بزرگان‭ ‬با‭ ‬تبديل‭ ‬قهر‭ ‬به‭ ‬مهر،‭ ‬با‭ ‬همنشيني‭ ‬و‭ ‬همصحبتي‭ ‬و‭ ‬همدلي،‭ ‬گرامي‭ ‬بداريم،‭ ‬تا‭ ‬سنت‭ ‬نيك‭ ‬نياكان‭ ‬ما،‭ ‬نتيجه هاي‭ ‬نيك‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬فلسفه‭ ‬يلدا‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬باشد،‭ ‬نه‭ ‬خرج هاي‭ ‬آن‭ ‬چناني‭ ‬و‭ ‬اسراف هاي‭ ‬آن‭ ‬چناني‮ ‬تر‭ ‬و‭ ‬خوانچه هاي‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬توماني‭ ‬و‭ ‬هزينه هاي‭ ‬چند‭ ‬ميليوني‮.‬‭ ‬فلسفه‭ ‬يلدا،‭ ‬مهرباني‭ ‬است،‭ ‬صله‭ ‬رحم‭ ‬است،‭ ‬خويشاوندخواهي‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬دوستي‭ ‬است‮.‬‭ ‬پس‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬چنين‭ ‬باشيم‮.‬‭ ‬مهربان‭ ‬باشيم‮!‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 112 بازدید