دسته‭ ‬گل هاي‭ ‬زاهدان

 يك‭ ‬دسته‭ ‬گل‭ ‬در‭ ‬زاهدان‭ ‬پرپر‭ ‬شد،‭ ‬تا‭ ‬بهار،‭ ‬خيابان‭ ‬ثارا‮...‬‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عاشورا‭ ‬پيوند‭ ‬دهد‮.‬‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬همخواني‮ ‬هاي‭ ‬جالبي‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬از‭ ‬جمله،‭ ‬رنگ‭ ‬سرخ‭ ‬خون‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬لاله ها‮.‬‭ ‬لاله ها‭ ‬و‭ ‬بهار،‭ ‬بهار‭ ‬و‭ ‬بهمن،‭ ‬بهمن‭ ‬و‭ ‬پيروزي،‭ ‬پيروزي‭ ‬و‭ ‬سرفرازي،‭ ‬سرفرازي‭ ‬و‭ ‬ثارا‮...‬‭ ‬ثارا‮...‬‭ ‬و‭ ‬عاشورا،‭ ‬عاشورا‭ ‬و‭ ‬مولا‭ ‬حسين،‭ ‬حسين‭ ‬و‭ ‬پاسدار‮...‬بله،‭ ‬يك‭ ‬دسته‭ ‬گل‭ ‬پاسدار‭ ‬كه‭ ‬روز‭ ‬تولد‭ ‬همه شان‭ ‬را‭ ‬سوم‭ ‬شعبان‭ ‬نوشته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬شان‭ ‬را‮-‬‭ ‬هر‭ ‬اسمي‭ ‬كه‭ ‬داشته‭ ‬باشند-حسين‭ ‬نام‭ ‬گذاشته اند‭ ‬تا‭ ‬بر‭ ‬مدار‭ ‬عشق،‭ ‬لبيك‭ ‬گوي‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬ناصر‭ ‬ينصرني‭ ‬مولا‭ ‬حسين‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نماز‭ ‬شهادت،‭ ‬قامت‭ ‬بندند،‭ ‬كربلا‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬كربلا‭ ‬و‭ ‬كربلا‮.‬
و‭ ‬مگر‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬نياموخته اند‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬عاشورا‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬زمين‭ ‬كربلاست،‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬فهم‭ ‬راه‭ ‬آقا‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬برسيم‭ ‬اصلا‭ ‬فهرست‭ ‬نام هاي‭ ‬شهداي‭ ‬كربلا،‭ ‬نشان‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬ثبت‭ ‬كرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬جايگاه‭ ‬هفتاد‭ ‬و‭ ‬سوم‭ ‬نام‭ ‬ياران‭ ‬حسين‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬وسيع‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬كجاي‭ ‬زمين‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بنويسد‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬زاهدان‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كوچه‭ ‬عاشقانه‭ ‬ثارا‮...‬‭ ‬يا‭ ‬هر‭ ‬جاي‭ ‬ديگر‭ ‬كه‭ ‬بوي‭ ‬كربلا‭ ‬دارد،‭ ‬فرق‭ ‬نمي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬مهم‭ ‬حسيني‭ ‬شدن‭ ‬است،‭ ‬كربلا‭ ‬خود‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬عاشورا‭ ‬هم‮...‬
يك‭ ‬دسته‭ ‬گل،‭ ‬در‭ ‬زاهدان‭ ‬پرپر‭ ‬شد،‭ ‬تا‭ ‬نشاني‭ ‬آشكار‭ ‬باشد‭ ‬بر‭ ‬باطل كشي‭ ‬جنايت‭ ‬پيشگان‭ ‬و‭ ‬دوزخ‭ ‬جايگاهان‭ ‬و‭ ‬مظلوم‭ ‬كشان،‭ ‬مظلوماني‭ ‬كه‭ ‬خداوند‭ ‬خود‭ ‬صاحب‭ ‬خون‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬انتقام كشي‭ ‬خون‭ ‬مظلومان‭ ‬از‭ ‬ظالمان‭ ‬قادر‭ ‬و‭ ‬قاهر‭ ‬و‭ ‬جبار‭ ‬است‮.‬‭ ‬لذا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬پس‭ ‬چشم‭ ‬بايد‭ ‬گرداند‭ ‬تا‭ ‬قادر‭ ‬قهار،‭ ‬از‭ ‬بيدادگران‭ ‬تروريست‭ ‬انتقام‭ ‬كشد،‭ ‬انتقامي‭ ‬سخت،‭ ‬چه‭ ‬آنها،‭ ‬تنها‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬نكشته اند‮.‬‭ ‬بلكه‭ ‬زاهدان‭ ‬را‭ ‬قتلگاه‭ ‬همه‭ ‬انسان ها‭ ‬كرده اند‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬خداوند‭ ‬خود‭ ‬فرموده‭ ‬است،‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬انساني‭ ‬را‭ ‬بكشد‭ ‬انگار‭ ‬همه‭ ‬انسان ها‭ ‬را‭ ‬كشته‭ ‬است‭ ‬و‮...‬
يك‭ ‬دسته‭ ‬گل‭ ‬در‭ ‬زاهدان‭ ‬پرپر‭ ‬شد،‭ ‬آري،زندگي‭ ‬خواهان‭ ‬و‭ ‬صلاح‭ ‬باوران‭ ‬و‭ ‬مهربانان‭ ‬جان‭ ‬باختند‮.‬‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬صبح‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬روشني‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نماز‭ ‬صبح‭ ‬راهي‭ ‬محل‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬بودند‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬دوزخ‭ ‬صفتاني‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬يا‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬بلكه‭ ‬با‭ ‬انسانيت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مهرباني‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬زندگي‭ ‬مشكل‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬زندگي‭ ‬باوران،‭ ‬مصلحان،‭ ‬بزرگان،‭ ‬به‭ ‬همت‭ ‬قامت‭ ‬بربندند‭ ‬و‭ ‬تقاص‭ ‬زندگي‭ ‬و‭ ‬روشني‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬باوران‭ ‬و‭ ‬تاريك‭ ‬انديشان‭ ‬بگيرند‮.‬
در‭ ‬واقعه‭ ‬زاهدان،‭ ‬دست هايي‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬آغشته‭ ‬شد‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬پنجه‭ ‬نگهبانان‭ ‬زندگي‭ ‬بر‭ ‬گلوي‭ ‬جنايتكاران‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬عدالت‭ ‬سپرد،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬ريشه هاي‭ ‬شجره‭ ‬خبيثه اي‭ ‬كه‭ ‬اينان‭ ‬را‭ ‬پرورده‭ ‬است‭ ‬بايد‭ ‬قاطعانه‭ ‬برخورد‭ ‬كرد‮.‬
‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬متمدن‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬فهيم‭ ‬و‭ ‬كمال‭ ‬يافته‭ ‬اصلا‭ ‬پذيرفته‭ ‬نيست‭ ‬جنايتكار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صرف‭ ‬هم‭ ‬فاميل‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬پناه‭ ‬دهيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬آدم كش هاي‭ ‬خونريز‭ ‬را‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬خويشاوندي‭ ‬خوني،‭ ‬پناه‭ ‬دهند‭ ‬يا‭ ‬فرار،‭ ‬اصلا‭ ‬انساني‭ ‬نيست‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬طايفه‭ ‬باوري‭ ‬كساني‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هواداري‭ ‬هم‭ ‬بكشاند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬هرگز‭ ‬اسلامي‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬پيامبر‭ ‬رابطه‭ ‬خويشاوندي‭ ‬خوني‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ابولهب‭ ‬به‭ ‬‮«‬تبت‭ ‬يدا‮»‬‭ ‬سپرد‮.‬
‭ ‬اگر‭ ‬رابطه‭ ‬طايفه اي‭ ‬بر‭ ‬رابطه‭ ‬اعتقادي‭ ‬ارجح‭ ‬بود،‭ ‬پيامبر‭ ‬اسلام‭ ‬شايسته تر‭ ‬به‭ ‬تنظيم‭ ‬روابط‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬اساس‭ ‬بود،‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬پيامبر‭ ‬اسلام(ص‮)‬‭ ‬خويشاوندي‭ ‬اعتقادي‭ ‬و‭ ‬تبار‭ ‬عقيدتي‭ ‬را‭ ‬محترم‭ ‬مي‭ ‬شمارد‭ ‬پس‭ ‬حق‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬طوايف‭ ‬بخواهيم‭ ‬به‭ ‬احترام‭ ‬خوبان‭ ‬طايفه‭ ‬خود‭ ‬اين‭ ‬رابطه‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬كنند‮(ص-۶)

/ 0 نظر / 92 بازدید