ايران به عاشورا زنده است

ايران كشوري است كه با عاشورا، به مفهومي ديگر از بودن رسيده است. در ايران، در همه مناطقش، همه استان ها و شهرها و روستاها و  آدم هايش، عاشورا، يك تجلي خاص دارد. ساكن هر شهر كه هستيد به كوچه و خيابان نگاه كنيد، آيا نشانه هاي امام حسين و عاشورا را نمي بينيد؟ به هر زبان كه سخن مي گوييد، گوش كنيد به زبان خود، نام امام حسين را نمي شنويد، نام عاشورا ر الله به دل خويش سر بزنيد، آيا اين روزها و شب ها، جور ديگري نيست؟ آيا آن چه مي بيني و مي شنوي و مي خواني، گواه پيوند اين مردم با كربلا و عاشورا نيست؟ اگر اين همه نشانه، گواه رابطه نيست پس هيچ گواهي وجود ندارد. اگر اين همه نشاني، ما را به راه امام نبرد، پس...اين روزها، ايران، همه ايران، حال و هواي ديگري دارد، گويي كربلا، به پهنه اين كشور وسعت يافته است و گويي عاشورا در لحظه، لحظه زمان اين مردم جاري شده است و يك توگويي ديگر؛ گويي مردم جور ديگري شده اند، يك جور خوب، گويي همه برگشته اند از راهي كه ديگران جلوي پاي آن ها گذاشته بودند، گويي هر چه ديگران رشته اند، پنبه شده است، نگاه كن به كوچه و خيابان و آدم ها، حضور عاشورا را در زندگي شان پررنگ نمي بيني؟ اين عاشوراست و عشق به امام حسين عليه السلام، سلاح كارساز ما، كه صلاح مي آفريند و فلاح نيز هم. اين همان سلاحي است كه اگر دشمن ٣٥٣ روز سال را توطئه كند و نقشه كشد و حتي موفق شود، در همين دو روز تاسوعا و عاشورا، همه پيروزي هايش به شكست تبديل مي شود و نقشه هايش برآب هم نمي ماند. اين همان عاشورايي است كه بيش از ١٤ قرن، دست شيطان را از پدران ما هم كوتاه كرده است و بعد از اين نيز از سر فرزندانمان كوتاه خواهد كرد. اين همان سلاحي است كه دنيا را به حيرت واداشته است و چنان كه گفته مي شود، طراحان بيگانه، اعتراف كرده اند كه هرچه برنامه مي نويسيم و اجرا مي كنيم درست زماني كه خود را پيروز ميدان مي دانيم، به يك باره، عاشورا مي آيد و شكست را براي ما مي نويسد. آري ما هرچه داريم از اين عاشوراست، از محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته است و ما هم و ايران ما هم زنده است به محرم و صفر، هرچند دشمن حتي براي تاسوعا و عاشوراي ما هم برنامه بنويسد و به اصطلاح با راه انداختن شوهاي «حسين پارتي» به تمسخر ما و فرهنگ ما بيايد، حتي در تهران اما مطمئن باشيد و مطمئن باشند ديگران كه اولين ياحسين كه از عمق جان برآيد، از آن طرح ها و برنامه ها كاري نيايد. مطمئن باشيد، عاشورا باز هم نقشه ها را خواهد شست و جان ها را نيز هم، و ما را، همه ما را به دريا پيوند خواهد داد حتي اگر در استان هاي كويري باشيم.آري، ايران كشوري است كه هر سال در تاسوعا و عاشورا، تجديد هويت مي كند با تجديد بيعتي كه با مولا امام حسين عليه السلام دارد و اين هويت ماندگار و آن بيعت ناگسستني است و ايران كشور امام حسين است...(ص-۶--۲۷/۱۰/۸۶)

/ 0 نظر / 108 بازدید