این چراغ های روشن

سیاه و سفید(٧۴)


وقتی نمی شود به بررسی ها اعتماد کرد، وقتی هنوز مسئولان امر نمی دانند سرانه مطالعاتی هر ایرانی چقدر است، چه طور برنامه می نویسند و چطور توان مردم را در نظر می گیرند و چگونه می شود، راه رسیدن را به مقصد برنامه ریزی و هدف گذاری کرد؟ چه به هر روی اگر قرار است، ایران براساس سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ چشم ها را خیره کند، اگر قرار است قله ها را به زیر گام آوریم، اگر قرار است پرچم کشور ما، قامت کشیده تر از دیگر کشورها به اهتزاز درآید باید حداقل برداشت درستی از میزان مطالعه مردم داشته باشیم تا بتوانیم با مهندسی نقشه  راه، هم سرانه مطالعه را افزایش دهیم و هم با روشن کردن چراغ دانش، کشور را گامی به پیش ببریم، و الا بی طرح و نقشه، بی محاسبه توان ها امید بستن به فردای بهتر حداکثر در حد رویا خواهد بود که عیش اقتدار را برای ما فقط وصف خواهد کرد اما نیم بزرگ تر و اصل عیش که همانا رسیدن به هدف باشد تحقق نخواهد یافت. پس اول باید داشته های خود را بشناسیم سپس برای افزایش آن که در قالب افزایش سرانه مطالعه باشد، تلاش کنیم. برای این هم باید عادت زندگی مردم را تحت  تاثیر قرار دهیم، چه وقتی مردم در سبد زمانی خانوار سهمی برای کتاب خوانی در نظر نمی گیرند هم چنان که در سبد هزینه خانوار، خرید کتاب سهمی بیش از صفر نمی یابد نمی توان به فردا دلخوش بود. وقتی بسیاری از مردم فضای ذهنی خود را به غیر از کتاب اختصاص می دهند، مشخص است، زندگی ها هم چندان با حساب پیش نخواهد رفت. زندگی بی حساب هم در حوزه های مختلف به خصوص جامعه به شدت اثر خود را خواهد گذاشت و اگر هوشمندانه به کوچه های جامعه، به رفتار آحاد مردم و حتی گفتارشان نگاه کنیم در خواهیم یافت فاصله مردم با کتاب هر روز بیشتر می شود. این نکته ای است که اگر چنان که گفته می شود مسئولان بخواهند مطالعه قرآن و ادعیه را هم در سرانه مطالعاتی ایرانیان قرار دهند، و چنین هم بکنند، آن وقت فقط « طبق آمار » مطالعه افزایش خواهد یافت و در زندگی از آن اثری نخواهیم یافت.

هرچند قرآن خوانی و خواندن ادعیه، ارزش نورانی خود را در زندگی ها می گذارد و به جرات می توان گفت، روشنایی به چشم آمده در جامعه، از همین قرآن خوانی هاست و الا چراغ مطالعه ای که معلوم نیست چند دقیقه روشن می ماند نمی تواند این قدرها هم روشنی داشته باشد پس قرآن خوانی و مطالعه ادعیه به جای خود، ما که قصد آمارسازی نداریم که چاره کار هم نیست و ارزشی هم ندارد، لذا باید به معنای واقعی هم زمان انس را با قرآن افزایش داد و هم با مهندسی مطالعه مردم، آنان را به خواندن کتاب خوب عادت داد. اگر این عادت زیبا شکل بگیرد، شاهد توسعه زیبایی ها در جامعه خواهیم بود. برای این هم باید ابتدا کتاب هایی تولید کرد که بتوانند با ذهن مردم رابطه برقرار کنند، رابطه که برقرار شود فرد که سر کلاس اول کتاب خوانی نشست کم کم برای ادامه راه هم انگیزه پیدا خواهد کرد و پای رفتن او در این مسیر قوی خواهد شد. پس گام های نخست را باید هوشمندانه برداشت، آن گاه به تماشای توسعه هوشیاری جامعه پرداخت ...

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17417 ، تاریخ انتشار 880826

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید