خانه ای خالی از قرصِ خواب و استرس


برای برداشت محصول خوب باید بذرِ خوب را در زمینِ مساعد کاشت و با آبِ مناسب، آبیاری کرد تا بتوان محصول بهتر و بیشتر برداشت کرد. این را کشاورزان قدیمی هم خوب می دانستند و بدان توجه می کردند و متناسب با این سه ضلع، کشت و کار می کردند. مهندسی هم که به کمک آمد، دانسته های فراوانی را بر زمین گذاشت و راه های تازه ای را گشود تا باز هم انسان بتواند از زمین، بهره بیشتری ببرد. حق هم همین است و شکرانه وجود آب و زمین هم "واستعمرکم فیها" است. تلاش برای عمران و آبادی و آبادانی و.... حالا که سخن به اینجا رسید اجازه بدهید، از مزرعه به خانه برگردیم که باید چون زمین، مهیا برای محصول آوری باشد. یعنی اگر می خواهیم فرزندان خانه، قد بکشند به خیر و صلاح و معرفت. اگر می خواهیم آینده ای روشن داشته باشند و حتی آینده روشن را برای دیگران هم بسازند. اگر می خواهیم زیبایی ها در زندگی شان به شکوفه بنشیند باید زمین و زمینه ها و آب و معرفت و... را همه جوره فراهم کنیم برای این هم اول باید خانه را بشناسیم. باید زوایای پیدا و ناپیدایش را بکاویم. باید رفتار ها را اصلاح کنیم چه ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ و جای محبت را خو های شکننده قهر و کینه حاکم باشد، ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯿ ﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻧﺪ !ﺷﺎﯾـﺪ ﻗﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ گرفتا، توان پرواز نخواهند یافت، گامی هم اگر بردارند، بر زمین خواهند افتاد. برای بزرگ شدن باید اسباب بزرگی در خانه به عنوان اولین نهاد تاثیر گذار فراهم باشد. یادم هست، شما هم بدانید بد نیست که در جایی خواندم که بحث در باره خانه را چنین ضشروع کرده بود که ؛ می دانید ﺧانه ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ و جواب را هم خودش چنین داده بود که؛ خانه آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ یک ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺻﺪ ﻣﺘﺮﻯ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻛﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕر ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد، حتی پنت هوس هزار متری داشته باشد با یک دنیا امکانات و بر بلندای برجی سر به آسمان کشیده و یا یک حتی دیگر؛ در باغ ویلاهای چند هکتاری، نه ،خانه این نیست، خاﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و فهم متقابل و دل دادن متقابل.

خانه ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ به آن ﻓﻜﺮ میﻜﻨﻰ ﻳک ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻴﺎید ﺭﻭی لبانت و دلت از یک حس خوب پر شود. خانه ﻳﻌﻨﻰ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭﺍﻣﻨﻴﺖ و ساده تر بگویم؛

خانه ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸان ﺩﺍﺭﻯ

خانه ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ

ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺩ

ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻗﺮﺹ ﺧﻮﺍﺏ ﻭﺍﺳﺘﺮﺱ

خانه ﻳﻌﻨﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩﺵ می شوی ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻰ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻰ

یک خانه ﺧﻮﺏ ﻣﺘﺮﺍﮊﺵ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎﺵ ﺯﻳﺎﺩﻩ...

در یک خانه خوب، چند خودروی مدل بالا نیست بلکه همه اهل خانه در یک پراید قسطی هم می توانند شادمانه به خیابان دوستی و میدان مهر بروند. خانه خوب را با متر و معیار های این دنیایی نباید سنجید چه خانه خوب، یک شعبه از بهشت است که در این دنیا خلق شده است تا بندگان خوب خدا از آن لذت ببرند....

ب / شماره 3576 / شنبه 12 اسفند 1396/ صفحه اول و 3/ 


/ 0 نظر / 102 بازدید