مديريت آب، نياز امروز

ميان  آب و آباداني، خويشاوندي عميقي برقرار است به گونه اي كه هر جا آب است، آباداني نيز هست و آبادي ها نيز گرد آب ها ساخته شدند و تمدن ها و فرهنگ ها نيز هم اما هر جا، آب به خشكسالي رسيده است، آن آبادي هم به ويراني گراييده است و از اين دست آبادي هاي ويرانه شده در مناطق خشكسالي زده فراوان مي شود ديد، در استان هايي چون خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و... هرجا كه آسمان بر زمين بخيل شده فرصت لب تر كردن از زرع و نخيل گرفته شده است.
پس آب براي ما اهميت زيادي دارد، مخصوصا كه ما در نيم كره خشك هستيم و بايد بيش از همه جا قدر آب را بدانيم اما گاه خبرهايي مي خوانيم كه عكس اين را نشان مي دهد. خبرهايي مي خوانيم از بي توجهي به آب، نبود مديريت بر اين مايه حيات آ فرين و آخرين نمونه اش را هم پنجشنبه گذشته در همين صفحه خوانديم به نقل از مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه با اين تيتر كه ٤/٤ ميليارد متر مكعب آب از مرزهاي كرمانشاه به خارج از كشور مي رود. حال آن كه با مديريت صحيح مي توان با مهار آب و هدايت آن در بخش كشاورزي هم اشتغال را رونق بخشيد، هم كشاورزي را به توليد فراوان تر و كيفي تر هدايت كرد و هم از آب، اين نعمت بزرگ بهره برد ام الله فعلا اين حجم انبوه از كشور خارج و راهي عراق مي شود اين در حالي است كه در ايران، زمين تشنه كم نداريم. من نمي دانم امكان هدايت  آب از حوضه آبي كرمانشاه تا كدام استان ها هست اما مي دانم مي شود با مديريت آب بخش عظيمي از معضلات كشاورزي كشور را حل كرد. تازه مسئله آب، خاص كرمانشاه نيست بلكه در شرق كشور در استان سيستان و بلوچستان گاه در شكل نبود حق آبه ايران از هيرمند و تشنه ماندن اين ديار و هامونش شكل مي گيرد و گاه در استاني ديگر به گونه اي ديگر، اما بازگشت همه اين ها به آب است. آبي كه اگر نباشد، آبادي ها به ويراني تبديل مي شود و جنگل ها به كوير و بيكاري جاي اشتغال و نيازمندي جاي استقلال را مي گيرد و...
اگر آب هاي روان مديريت نشود نه تنها خودكفايي در محصولات كشاورزي شانه به شانه خودكفايي در توليد نخواهد شد كه توليد گندم در كنار ساير محصولات در رديف وابستگي ها قرار خواهد گرفت و دست دراز ما جلوي ديگران، درازتر خواهد شد. پس اگر خواهان استقلال ايران هستيم بايد «آب» را هنرمندانه مديريت كنيم.
بايد از نعمت آب براي توسعه آباداني بهره گيريم. بايد براي قطره، قطره باراني كه در اين ملك مي بارد، برنامه داشته باشيم و اين برنامه را به عمل درآوريم تا سرمايه هاي ملي، بدون مديريت به كشورهاي خارج نرود پس بايد توجه كنيم.(ص-۶)

/ 0 نظر / 99 بازدید