آرزوهاي‭ ‬شيرين ‭ ‬واقعيت هاي‭ ‬تلخ

وقتي‭ ‬شنيدم‭ ‬‮٠١‬‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬تهران‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬بيايند‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬هفته‭ ‬بمانند،‭ ‬عزا‭ ‬گرفتم‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ميهمان‭ ‬گريزان‭ ‬باشم،‭ ‬بلكه‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬باورم‭ ‬كه‭ ‬ميهمان‭ ‬حبيب‭ ‬خداست‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬نمي‮ ‬توانستم،‭ ‬سفره اي‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬آنها‭ ‬بيندازم،‭ ‬كه‭ ‬حداقل‭ ‬يك‭ ‬وعده‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬گوشت‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬خانه ام‭ ‬را‭ ‬بستم‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬گفته‭ ‬بودند‭ ‬مي‮ ‬آيند،‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اقوام‭ ‬رفتم،‭ ‬صبح‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬برگشتم‭ ‬همسايه‭ ‬گفت‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬نبوديد،‭ ‬رفتند‭ ‬گفتند‭ ‬ظهر‭ ‬برمي‮ ‬گردند،‭ ‬اما‭ ‬تا‭ ‬يك‭ ‬هفته‭ ‬يا‭ ‬خانه‭ ‬نبودم‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬كسي‭ ‬بازنمي‮ ‬كردم‮.‬
‭ ‬حتي‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬جواب‭ ‬نمي‮ ‬دادم‭ ‬تا‭ ‬مبادا،‭ ‬آنها‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬گير‭ ‬بيفتم‮.‬‭ ‬آخر‭ ‬از‭ ‬كجا‭ ‬بياورم‭ ‬جلوي‭ ‬ميهمان‭ ‬بگذارم‮.‬‭ ‬با‭ ‬‮٠٥١‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬حقوقي‭ ‬كه‭ ‬شوهرم‭ ‬مي‮ ‬گيرد،‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬گراني‮ ‬ها،‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬مخارج‭ ‬و‭ ‬كرايه خانه‭ ‬ديگر‭ ‬كاري‭ ‬از‭ ‬دستم‭ ‬ساخته‭ ‬نيست‭ ‬‮...‬‭ ‬اين ها‭ ‬درد‭ ‬گفته هاي‭ ‬يك‭ ‬زن‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬مشهد‭ ‬زندگي‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬
‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬دل‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬دل‭ ‬مردم‭ ‬بدهيد‭ ‬و‭ ‬گوش‭ ‬به‭ ‬حرف شان،‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دردگفته ها‭ ‬زياد‭ ‬مي‮ ‬شنويد‭ ‬هرم‭ ‬اين‭ ‬كلمات‭ ‬هم‭ ‬آنقدر‭ ‬صداقت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬گرما،‭ ‬كه‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬روتوش‭ ‬كردن‭ ‬اين‭ ‬قلم‭ ‬نباشد‭ ‬تا‭ ‬فردا‭ ‬نگويند،‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬با‭ ‬سياه نويسي‭ ‬اين‭ ‬كلمات‭ ‬را‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬چيده‭ ‬اند‭ ‬براي‭ ‬سياه نمايي‭ ‬چون‭ ‬من‭ ‬عاشق‭ ‬سپيدبيني‭ ‬و‭ ‬سپيدنويسي‭ ‬هستم،‭ ‬منتهي‭ ‬به‭ ‬چشمانم،‭ ‬به‭ ‬خودم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬نمي‮ ‬توانم‭ ‬دروغ‭ ‬بگويم‮.‬
‭ ‬اجازه‭ ‬بدهيد‭ ‬يك‭ ‬پرده‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬برايتان‭ ‬بازبگويم،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬كه‭ ‬حتم‭ ‬دارم‭ ‬قصه‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬مناطق‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬همين‭ ‬است؛‭ ‬زن‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مرغ‭ ‬فروشي‭ ‬يك‭ ‬عدد‭ ‬ران‭ ‬مرغ‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬رفت،‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬آمد،‭ ‬يك‭ ‬ران‭ ‬مرغ‭ ‬خريد‭ ‬و‭ ‬سومي،‭ ‬يك‭ ‬مشت‭ ‬پاي‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬رفتند،‭ ‬مرد‭ ‬مرغ‮ ‬فروش‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬مشهد‭ ‬آهي‭ ‬به‭ ‬افسوس‭ ‬كشيد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬كاسبي،‭ ‬من‭ ‬نمي‮ ‬دانم‭ ‬چگونه‭ ‬هزينه‭ ‬زندگي‮ ‬ام‭ ‬را‭ ‬تأمين‭ ‬كنم،‭ ‬آخر‭ ‬با‭ ‬فروش‭ ‬يك‭ ‬ران‭ ‬مرغ‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كاسبي‭ ‬كرد؟‭ ‬من‭ ‬براي‭ ‬او‭ ‬جوابي‭ ‬نداشتم‭ ‬چنانكه‭ ‬براي‭ ‬مشتريانش‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬توانستم‭ ‬پاسخي‭ ‬بدهم‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬مسئولان‭ ‬بايد‭ ‬جوابي‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬اوضاع‮.‬
البته‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬هم‭ ‬مسئولان‭ ‬سنگ‭ ‬تمام‭ ‬اگر‭ ‬نگوييم‭ ‬گذاشته اند،‭ ‬لااقل‭ ‬سنگ‭ ‬سنگيني‭ ‬در‭ ‬ترازوي‭ ‬خدمت‭ ‬نهاده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬بسياري‭ ‬را‭ ‬فايده‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شهد‭ ‬خدمت‭ ‬كامشان‭ ‬را‭ ‬شيرين‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬شنيده ام‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬هداياي‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬دولت‭ ‬مي‮ ‬گفتند‭ ‬با‭ ‬كلماتي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬قدرداني‭ ‬با‭ ‬حلاوت‭ ‬عاطفه‮.‬
‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬كيسه هاي‭ ‬برنج،‭ ‬حلب هاي‭ ‬روغن،‭ ‬بسته هاي‭ ‬چندكيلويي‭ ‬مرغ،‭ ‬پتو،‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬مي‮ ‬گفتند‭ ‬كه‭ ‬حسرت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خانه هاشان‭ ‬بيرون‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬اميد‭ ‬در‭ ‬خانه هاي‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬زند‭ ‬و‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬روزگار‭ ‬خدمت رساني،‭ ‬كه‭ ‬صدالبته‭ ‬حق‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬ديار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كاري‭ ‬شايسته‮.‬
اما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سوي‭ ‬ماجرا،‭ ‬حق ها‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬محقق‭ ‬نمي‮ ‬شود،‭ ‬بلكه‭ ‬ماجرا‭ ‬چنان‭ ‬رقم‭ ‬خورده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬صفت‭ ‬ميهمان نوازي‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬گاه‭ ‬خدشه دار‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
‭ ‬حالا‭ ‬پدربزرگ ها‭ ‬و‭ ‬مادربزرگ ها‭ ‬هم‭ ‬گاه،‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬نوه هاي‭ ‬خود‭ ‬باز‭ ‬نمي‮ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬مبادا‭ ‬شرمنده شان‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬قصد‭ ‬ندارم‭ ‬كام‭ ‬كسي‭ ‬را‭ ‬تلخ‭ ‬كنم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬اميدوارم‭ ‬مسئولان‭ ‬چنان‭ ‬امور‭ ‬را‭ ‬تدبير‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬تلخ‭ ‬كام‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬پدربزرگي‭ ‬و‭ ‬مادربزرگي‭ ‬در‭ ‬حسرت‭ ‬ديدن‭ ‬شيرين كاري‮ ‬هاي‭ ‬نوه اش‭ ‬نماند‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬براي‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬ميهمان،‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬ترك‭ ‬خانه اش‭ ‬نشود‮.‬
‭ ‬اميدوارم‭ ‬بدانند‭ ‬مسئولان‭ ‬كه‭ ‬آسمان‭ ‬براي‭ ‬قشر‭ ‬محروم‭ ‬در‭ ‬شهرهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬اگر‭ ‬تيره‭ ‬و‭ ‬تارتر‭ ‬از‭ ‬آسمان‭ ‬شهرهاي‭ ‬كوچك‭ ‬نباشد،‭ ‬صاف تر‭ ‬هم‭ ‬نيست‮.‬
‭ ‬مطمئن‭ ‬باشيد‮.‬‭ ‬آرزو‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬بر‭ ‬جوانان‭ ‬عيب‭ ‬نيست،‭ ‬اما‭ ‬اميدوارم‭ ‬بر‭ ‬محرومان‭ ‬هم‭ ‬عيب‭ ‬نباشد‭ ‬آخر‭ ‬مي‮ ‬خواهم‭ ‬آرزو‭ ‬كنم،‭ ‬مسئولان‭ ‬محترم‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬چاره اي‭ ‬بينديشند‭ ‬چون‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬قشر‭ ‬متوسطي‭ ‬كه‭ ‬پيشتر‭ ‬شكل‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬بعدي،‭ ‬فقير‭ ‬و‭ ‬غني‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬بعدي‭ ‬تبديل‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬كم كم‭ ‬عده اي‭ ‬از‭ ‬اين ها‭ ‬به‭ ‬اغنيا‭ ‬رسيده اند‭ ‬و‭ ‬گروهي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬فقرا‭ ‬مي‮ ‬پيوندند‮.‬
‭ ‬درجايي‭ ‬كه‭ ‬ارزش‭ ‬ريالي‭ ‬كار‭ ‬يك‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت‭ ‬يك‭ ‬قطعه‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬متري‭ ‬زمين‭ ‬نيست،‭ ‬اوضاع‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬جز‭ ‬اين‭ ‬باشد،‭ ‬هرچند‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬تكاپوي‭ ‬عدالت‭ ‬است‭ ‬‮...‬‭ ‬من‭ ‬متأسفم‭ ‬از‭ ‬نوشتن‭ ‬اين‭ ‬دردواژه ها‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬آرزو‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬روزي‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬نزديكي‮ ‬ها‭ ‬با‭ ‬تحقق‭ ‬فرامين‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشستن‭ ‬تلاش‭ ‬آناني‭ ‬كه‭ ‬عزم‭ ‬خدمت‭ ‬دارند،‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬شيرين كام‭ ‬ببينم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حلاوت ها‭ ‬و‭ ‬بهار‭ ‬آرزوها‭ ‬بنويسم‮.‬
(ص-۹/اجتماعی)

/ 0 نظر / 92 بازدید