شهر‭ ‬ما،‭ ‬خانه‭ ‬ما

هرجا‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬جمله‭ ‬مواجه‭ ‬شده ايم‭ ‬كه؛‭ ‬‮«‬شهر‭ ‬ما،‭ ‬خانه‭ ‬ما‮»‬‭ ‬اولين‭ ‬ذهنيت‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬اين‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬آشغال‭ ‬نريزيم،‭ ‬اگرچه‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬ريخته ايم‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬ريزيم‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬خيابان ها‭ ‬گواه‭ ‬اين‭ ‬ماجراست‮.‬‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬زيباسازي‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬شهري‭ ‬و‭ ‬تميزي‭ ‬شهر‭ ‬وضع‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬تذكر‭ ‬بدهد،‭ ‬همچنان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خانه،‭ ‬زباله ها‭ ‬را‭ ‬هرجا‭ ‬نمي‮ ‬ريزيم،‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬بزرگ تر‭ ‬كه‭ ‬شهرمان‭ ‬باشد‭ ‬هم‭ ‬نبايد‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬آشغال‭ ‬بريزيم،‭ ‬مخصوصاً‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬در‭ ‬جاهاي‭ ‬متعدد‭ ‬سطل‭ ‬زباله‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬شهروندي‭ ‬هم‭ ‬اقتضا‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬زباله‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زباله دان‭ ‬بيندازيم‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬خيابان،‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬يك‭ ‬سوي‭ ‬ماجراست‮.‬‭ ‬
سوي‭ ‬ديگر‭ ‬آن‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬‮«‬شهر‭ ‬ما،‭ ‬خانه‭ ‬ما‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬رفتاري‭ ‬و‭ ‬گفتاري‭ ‬هم‭ ‬درنظر‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‮.‬‭ ‬و‭ ‬رفتارمان‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬هم‭ ‬مثل‭ ‬خانه،‭ ‬قانونمند،‭ ‬مداراگرا‭ ‬و‭ ‬اخلاقي‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اموال‭ ‬عمومي‭ ‬و‭ ‬بيت المال‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬وسايل‭ ‬نقليه‭ ‬عمومي،‭ ‬محيط‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬مجامع‭ ‬همگاني‭ ‬نيز‭ ‬همان قدر‭ ‬احساس‭ ‬مسئوليت‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬حساس‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬مسائل‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬مسئله‭ ‬خويش‭ ‬مي‮ ‬دانيم‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گذرد‭ ‬را‭ ‬مسئله‭ ‬خود‭ ‬بدانيم‭ ‬‮...‬‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اهل‭ ‬خانه‭ ‬مراقب‭ ‬زبانِ‭ ‬خود‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬سعي‮ ‬مان‭ ‬براين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كلمات مان‭ ‬كمترين‭ ‬تنش‭ ‬را‭ ‬ايجاد‭ ‬نكند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬سخني‭ ‬نگوييم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬كودكانمان،‭ ‬بوته هاي‭ ‬ناهنجاري‭ ‬بكارد،‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬بگوييم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬احساس‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬تقويت‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شناسند‭ ‬و‭ ‬انسان‭ ‬در‭ ‬محيطي‭ ‬كه‭ ‬معروف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬رفتارش‭ ‬را‭ ‬معرف‭ ‬شخصيتش‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬و‭ ‬براين‭ ‬معيار،‭ ‬عيار‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬سنجند‭ ‬به‭ ‬جد‭ ‬مراقب‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬كردار‭ ‬خويش‭ ‬است‮.‬‭ ‬خوب‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬احساس‭ ‬گسترده تر‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬پهنه‭ ‬شهر‭ ‬شود‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬معروفيت،‭ ‬عامل‭ ‬نگهدارنده‭ ‬رفتاري‭ ‬هم‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬زمينه ساز‭ ‬معرفت‭ ‬نيز‭ ‬هم،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬اين‭ ‬قدر‭ ‬نخواهيم‭ ‬گفت،‭ ‬رفتارها‭ ‬در‭ ‬مشهد،‭ ‬اخلاقي‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬رفتار‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬هم‭ ‬قانوني‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬نيازي‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اختلاط‭ ‬قوميت ها‭ ‬و‭ ‬فرهنگ هاي‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬شهرهاي‭ ‬مهاجرپذير‭ ‬با‭ ‬اكراه‭ ‬سخن‭ ‬بگوييم‮.‬‭ ‬چه‭ ‬اگر‭ ‬همه،‭ ‬شهر‭ ‬را،‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬بدانيم،‭ ‬به‭ ‬قطع‭ ‬آمار‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬ناهنجاري‮ ‬ها‭ ‬كاهش‭ ‬خواهد‭ ‬يافت‭ ‬و‭ ‬شكوه ها‭ ‬و‭ ‬شكايت ها‭ ‬نيز‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬همان طور‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬هر‭ ‬نفر،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬آشغال‭ ‬نريزد،‭ ‬آشغالي‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬نخواهد‭ ‬ماند‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬افرادي‭ ‬نابهنجار‭ ‬يافت‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬زباله هاشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬گذاشتند‭ ‬ديگران‭ ‬احساس‭ ‬مسئوليت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بردارند،‭ ‬شهر‭ ‬تميز‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬ما،‭ ‬هر‭ ‬كداممان،‭ ‬يك‭ ‬گل‭ ‬بكاريم،‭ ‬بهار،‭ ‬به‭ ‬پهنه‭ ‬شهر‭ ‬دامن‭ ‬خواهد‭ ‬گسترد‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬هر‭ ‬كداممان،‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬حرمت‭ ‬بگذاريم،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬ترافيك‭ ‬و‭ ‬شيوه‭ ‬رانندگي‭ ‬مشهد‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬بنام‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬رانندگي‭ ‬ايرانيان‭ ‬در‭ ‬جهان‮!‬‭ ‬مسئله‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬ما،‭ ‬شهر‭ ‬خود‭ ‬را،‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬نمي‮ ‬دانيم‮.‬‭ ‬والا‭ ‬روزگار‭ ‬شهرمان‭ ‬اين‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬هست‭ ‬‮...‬(ص-۶)

/ 0 نظر / 104 بازدید