از جان گذشته را به مدد احتياج نيست


» از جان گذشته را به مدد احتياج نيست« اين ضرب المثل فارسي است كه ايرانيان به آن استناد مي كنند اما امروزه شرح حال مرداني عرب زبان است كه فرسنگ ها آن سوتر، با همه ايمان خود پنجه در پنجه شيطان افكنده اند. امروز، »سيدحسن نصرا...« اين ضرب المثل فارسي را با كلماتي عربي و با لهجه اي لبناني خطاب به كشورهاي عربي مي گويد »ما از شما چيزي نمي خواهيم...« راست هم مي گويد. او با ايمان به هدف و ياراني كه در ايمان هر روز كاملتر مي شوند، با توكل بر خدا به كمك عرب ها، نياز ندارد تا وامدار اين و آن شود. او امروزه يك تنه همه قسط هاي عقب مانده آبروي اعراب را يكجا مي پردازد. او فرزند محمد و علي و حسن و حسين است. جوانمردي كه راه پاسخ دادن به صهيونيست هاي آدم كش را يافته است؛ مقاومت با همه توان و خوب هم ايستاده است، هرچند توان نظامي او و يارانش قابل مقايسه با زرادخانه صهيونيست هاي غاصب نيست، هرچند پشتوانه اي چون آمريكا و اروپا ندارد، هرچند توش و توان مالي آنها نسبت به اسرائيل يك به هزار هم نباشد، هرچند از همه سو تحت فشار است، اما او و يارانش ظرفيتي را در اختيار دارند كه دشمن از آن

بي بهره است و اين موازنه قوا را به نفع او رقم مي زند و آن »كمال نترسيدن از مرگ« است، مصداق همان »از جان گذشته اي كه او را به ياري ديگران احتياج نيست«. او و يارانش در مقايسه با اسرائيل، چيزي براي از دست دادن ندارند لذا با همه وجود مي جنگند، حال آنكه صهيونيست ها به مراتب ظرفيت تحمل قرباني را حتي از آمريكايي ها هم كمتر دارند. آنها به خانه مردم آمده اند تا در سرزمين غصبي و به اصطلاح موعود خود زندگي كنند. آنها حاضر نيستند بميرند، مرگ براي آنها با مفهومي كه براي حزب ا... دارد متفاوت است، ياران نصرا... اما به جهاد راغب و به شهادت شايقند و آن را فوز عظيم مي دانند كه فيضش به هر كسي دست نمي دهد. آنها به احدي الحسنين اعتقاد دارند، هم شهادت براي آنها نيكوست، هم پيروزي. اين درست كه آنها براي مرگ، زندگي نمي كنند، اما مرگ را پايان زندگي هم نمي دانند و اين تفاوت دو نگاه، در رقم زدن سرنوشت جنگ قطعا نقش مهمي ايفا خواهد كرد. بگذريم از اينكه توان حزب ا... در جنگ هاي غيركلاسيك و نامتقارن به اندازه اي بالاست كه توان بازدارندگي در مقابل فزون خواهي صهيونيست ها را داشته باشد. مهمتر از همه، نوع نگاه آنها به مرگ و شهادت است كه زندگي آنها را هم معنايي مجاهدانه بخشيده است و اين جهاد را هرگز شكست نمي تواند نقطه پايان بگذارد. هرچند طرف اسرائيل باشد، رژيمي كه در جنگ شش روزه، همه اعراب را شكست داد! و امروز هم توان نظامي بالا و پشتيباني نظامي ، اقتصادي ، سياسي و حقوقي بالاتري دارد. اما از جان گذشته را به مدد احتياج نيست!
(ص-۲)

/ 0 نظر / 111 بازدید