بازتاب يک يادداشت!

باقر! به گوش است! 


در پي درج «باقر- باقر! به گوشي؟ »در ستون «با مسئوليت سردبير» خوانندگان زيادي با روزنامه تماس گرفته و به اظهارنظر پرداختند. ضمن سپاس از همه عزيزان دو نوشته از يك شهروند اهل نظر و مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان را با هم مي خوانيم.
كدام باقر؟
باقر ديروز يا باقر امروز...
باقر...!باقر...! به گوشي؟
باقر...!باقر...! به گوشي؟ اينجا شلمچه...كربلاي پنج...افتاديم توي محاصره...كمك مي خواهيم...باقر...باقر... به گوشي؟بچه ها دارند قتل عام مي شن...كمك...باقر...باقر...به گوشي؟
باقر تا ديروز به گوش بود و امروز گوشي را بر زمين گذارده است. او امروز سردار شده و ديگر در شلمچه و دوعيجي نيست. باقر امروز در مجتمع 22 بهمن و در شمال پايتخت و در ميدان ونك مستقر است، خدا كند كه بالانشين نشده باشد.
باقر امروز هم درمحاصره است، از عراقيها خبري نيست. او گرفتار بوروكراسي، كد ملي و كارت عكس دار است. هزاران نفر در اداره گذرنامه منتظر بخشنامه باقر هستند. آنها مي خواهند به حج بروند و گرفتار دستورالعمل جديد باقر شده اند.
باقر...باقر... به گوشي؟ اينجا شلمچه... كربلاي پنج...
تعاون لشگر باقر ديگر كارت و پلاك نمي دهد. چرا كه ديگر كسي قرار نيست به روي ميدان مين برود. هزاران نفر از باقر پلاك خودرو مي خواهند و باقر آنها را در كارخانه خودروسازي منتظر نگه داشته است.
باقر...!باقر...! به گوشي؟
باقر امروز مسؤل امنيت جبهه اي است كه بچه هاي كوچك و پاك اين مرز و بوم با نگاههاي معصوم خود منتظر يك عمليات هستند(آنگونه كه در ابتداي مسئوليت وي در سمت فرماندهي نيروي انتظامي در شرق كشورانجام شد) آنها مي خواهند او زمين و زمان را در هم نوردد و غول بزرگ اعتياد و... را درشكند. نسل بعدي در سايه تلاش باقر مي خواهد ايران اسلامي را شكوفا كند، اما به راستي ديگر از آن عملياتهاي بزرگ و وسيع خبري نيست؟
سيد حسين ميرپور
تماستان را قطع نكنيد؟
در پاسخ به مطلب باقر...باقر... به گوشي؟ صفحه 2 روزنامه خراسان مورخه 13/2/83 باقر به گوش است...باقر به گوش است...باقر از كجا...
تو اگر صداي باقر را نداري، من پيامش را برايت رله مي كنم. باقر مي گويد: به بچه ها بگو مقاومت كنند، بايد محاصره دشمن شكسته شود، نگذاريد محاصره تنگتر شود. به بچه ها بگو ديگر نخوابند، بيدار باشند كه اسير دشمن نشوند، خودشان را از ديد و تير دشمن حفظ كنند. دشمن از غفلت ما سوءاستفاده كرده و در تمام جبهه ها و مناطق مسكوني از سلولهاي شيميايي و ميكروبي جديد و ناشناخته استفاده كرده كه ظاهرا بوي خوبي دارند، بگه فريب نخورند، بگو از ماسك تقوي استفاده كنند به كوچكترها بگو آنهايي كه ديروز هدف تير دشمن واقع شدند به اعلي علين رسيدند ولي اگر شما امروز هدف شبيخون دشمن قرار بگيريد و با مواد جديد آلوده شويد به اسفل السافلين سقوط خواهيد كرد به نيروها بگوئيد در مقابل طوفان بايستند مبادا همراه با باد حركت كنند زيرا باد بوي مواد را با خودش حمل مي كند و بدنشان تاول مي زند، بلكه اين تاولها خوب شدني نيست !؟ بگو خودشان را بالاتر بكشند ، به نقاط پست نروند، كه تمام زحمات و خونبهاي همرزمان به هدر مي رود، به همه بچه ها از كوچك و بزرگ بگو از خداوند غافل نشوند و از او كمك بخواهند اگر نيروي كمكي لازم بود ياعلي (110) بگوئيد تا نيرو اعزام شود اگر نيروهاي كمكي خوب عمل نمي كنند، با 197 تماس بگير.
باقر براي همه آرزوي موفقيت دارد باقر هميشه به فكر شما هست باقر هرگز شما را فراموش نمي كند شما تماستان را با باقر قطع نكنيد؟ تكرار مي كنم تماستان را با باقر قطع نكنيد.
اگر پيام را شنيدي به وظيفه ات عمل كن ما مامور به وظيفه ايم نه نتيجه

/ 0 نظر / 126 بازدید