آینه ای تقدیم به دولت

سیاه نمایی سپیدی ها ناپسند است چنان که سپیدنمایی سیاهی ها. پس نه باید سیاه نمایی کرد و نه سپیدنمایی بلکه آینه باید بود و «واقع نما» و این می تواند تعریفی باشد برای رابطه رسانه ها و دولت. دولت باید بتواند خود را تمام قامت در آینه مطبوعات و رسانه ها ببیند و به یقین آینه زنگار گرفته نمی تواند «واقع نمایی» کند بلکه گاه زنگار خویش بررخ آن که می خواهد خود را در آن ببیند می نشاند و زشت می نماید او را بی آن که حق او باشد. اما هیچ آینه ای هم در دنیا وجود ندارد که نازیبایی را زیبا بنمایاند. آن که این می کند، مشاطه است و آراینده نازیبایی ها و چنین توقعی از آینه نیست. برای آینه فقط کارکرد «واقع نمایی» تعریف کرده اند، پس هرکس در برابر آینه قرار می گیرد جز این توقعی نباید داشته باشد. پس زمانی که دولت ها هزاران پروژه موفق را به بهره برداری می رسانند نباید «کوه» همت آنان را «کاه» نمایاند و نه مشکلات «کاه» مانند پیش آمده را در قامت «کوه» فرادید گذاشت. بلکه دقیق و شفاف باید کارهای انجام شده را دید و دست های یاری دولت را برای آبادانی کشور و افزایش رفاه ملت محکم فشرد و گفت باید کرد آن چه نیکو کرده اند دولتیان، اما آن جا را که به فقر برنامه ریزی و مدیریت دچار می شوند و در پی کعبه ره به سوی دیگر می برند هم باید دید و به هشدار و مشفقانه گفت که با فقر مدیریت به برخورداری و توسعه نمی توان دست یافت و با انتخاب راه نادرست به مقصد نتوان رسید این گفت ها، رسالت رسانه هاست که شکل به روز شده امربه معروف و نهی ازمنکر است و جز این هم از رسانه انتظار نباید داشت. چه کار رسانه، اطلاع رسانی واقعی است، نه تخریب و ندیدن و نه تبلیغ و زیبانمایی. با این تعریف حق است که تلاش های خستگی ناپذیر منتج به نتیجه دولتمردان را ببینیم، به دیده منت بگذاریم و به مردم بگوییم و قدر بدانیم تلاش های مجاهدانه دولتیان را و از دیگر سو، با علت یابی برخی بی توفیقی ها به دولت کمک کنیم تا با اصلاح رویکرد خود، گام های بلندی به سوی موفقیت بردارد. برای رسانه هایی که کارکرد رسانه ای حرفه ای و غیر حزبی دارند فرقی نمی کند که دولت احمدی نژاد باشد یا خاتمی یا هاشمی یا موسوی. فرقی نمی کند سویه فکری و عملی دولت اصول گرایانه باشد یا اصلاح طلبانه، رسانه ها کارکرد آینه ای خود را به منصه ظهور می رسانند، آن گونه که هر مدیر و وزیر و مسئول، به اندازه زیبایی رفتار و کردار و تدبیر و عملکرد خود در آن جلوه کند و صادقانه بتواند در آن نقاط ضعف حوزه مسئولیت خود و فرود و فرازهای کاری خویش را ببیند. اکنون که در هفته دولت قرار داریم با درود به روان شهیدان رجایی و باهنر وهمه دولتمردان شهید، آرزو می کنیم رسانه ها به عنوان رکن چهارم مردم سالاری، صادقانه و مومنانه در کنار دولت برای اصلاح امور بکوشند و دعا می کنیم دولتیان از ظرفیت این آینه شفاف به بهترین شکل استفاده کنند و با منطبق کردن انتظارات خود مطابق با کارکرد رسانه، اهل قلم و اصحاب رسانه را به عنوان وجدان بیدار و فعال وچشم بینای جامعه در کنار خود داشته باشند. چه آن که می خواهد زیبا جلوه کند بیش از هرکس به آینه محتاج است و ما هم دولتمردان خود را زیبا و برازنده و پرشکوه می خواهیم و حیف است دولتی که در عرصه کار، شب از روز باز نمی شناسد و پاک دستانه برای بهبود اوضاع تلاش می کند به اندازه تلاش خود در چشم مردم ننشیند، حیف است خود را در گرانیگاه ها از نقدهای منصفانه محروم کند. حیف است این فرصت های خوب از دست برود. پس کاری باید کرد تا واقعیت ها نمایانده شود و این وظیفه رسانه هاست در برابر دولت. دولتی که می خواهد در شان مردم ایران کار کند و کاری بکند که نام ایران عزیز و پرشکوه شود و ایرانی هم عزتمند جلوه کند و حرف آخر این که دولت را با همه وجود باید حمایت کرد و نقد مشفقانه و منصفانه بهترین شکل حمایت رسانه ای از دولت و دولتمردان است و... عزیز باد نام ایران اسلامی و عزیز باد هرکس برای سربلندی این ملک خدایی تلاش می کند. صفحه 02 یادداشت روز ، شماره سریال 17065 ، تاریخ انتشار 870605

/ 0 نظر / 110 بازدید