انتخاب !

سلام ! انتخابات شوراها از آنجاکه به دور از برنامه نظارت استصوابی برگزار می شود می تواند نويد دهنده يک انتخاب واقعی تر باشد چراکه مراد از انتخاب انتخاب افکار است تا انتخاب افراد . نظارت استصوابی در صورت ژرهيز از دخالت سليقه زمينه را برای انتخاب افراد اماده می کند حال انکه ما نيازمند بهگزين افکار در کنار بهگزين افراد هستيم .من معتقدم بايد فرصت انتخابات شوراها را ارج نهاد و با بهگزين افکار و افراد به سوی فردای بهتر گام بر داشت . فردايی که امروز نوشته می شود . انتخاب حق ماست از اين حق به بهترين نحوه بهره بگيريم.

/ 0 نظر / 104 بازدید