روز شهید روز وحدت ملی است

روز شهید، روز خداست که شهید خود را با خداوند تعریف کرده است و حضرت حق جلّت عظمته نیز در حدیث قدسی خود را «دیه» شهید و جانشین او دانسته است و این نکته ظریفی است که انسان اگر در مسیر بندگی گام بردارد، به مرتبت خلیفة اللهی می رسد و در این ساحت چنان اوج می گیرد که با شهادت، حضرت شاهد را جانشین خویش داشته باشد.

آری روز شهید، روز خداست و وقتی آیه قرآن در شرح ایام ا... را می خوانیم نیز بر این باور یقین افزون تر می یابیم که روز شهید از جمله همان روزهای مبارکی است که مضاف الیه بزرگی چون حضرت ا... دارد که یادش پر از نشانه ها و آیات روشن است برای هر صابر شکرگزار و جالب این که این ادامه آیه ای است که خداوند، حضرت موسی را امر می فرماید که قوم خود را از ظلمت و تاریکی به سوی نور ببر و شهید، خود هم چراغ روشنی است که راه را نشان می دهد و هم قوه محرکه ای که جامعه را به سوی روشنی می برد. اویی که «نظر می کند به وجه ا...» نگاه ها را هم به سوی حضرت خداوند می کشاند و روشن است نگاهی که به سوی خداوند افتد به عشق منتهی خواهد شد و بر این نگاه مژده باید داد؛

مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا

سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا...

و کسی که خداوند او را برگزیند و به ساحت خورشیدی خود برد به شایستگی مقام شهادت خواهد رسید و این خط نورانی تا همیشه ادامه دارد.

روز شهید یوم ا... است، ظلمت سوز، نور آفرین و بیداری بخش است و در جای خود «روز ملی» هم هست، روزی که همه آحاد مردم به هر گرایش و سلیقه و باور، به هر نژاد و زبان و حتی به هر دین، به احترام شهید برمی خیزند روزی است که اختلاف ها و افتراق ها، به وحدت می رسد و در صراط مستقیم شهادت، حرکت به سوی نور، گامی پیش می گذارد.

روز شهید، یوم ا... است، پس «و ذکرهم بایام ا...» به یاد آوریم روزهای خدا را و نعمت های خدا را و یادمان بماند، سرفرازی امروز، رهین از سرگذشتن شهیدان در دیروز و امروز است، پس به احترام شهیدان، به حرمت شهید پروران و برای خدا قوت گفتن به خادمان شهیدان، به صلوات برخیزیم...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1393/12/21 شماره انتشار 18930 /صفحه 7/پلاک عزت

/ 0 نظر / 91 بازدید