واژه های تلخ و شراب مرگ

 

تلخی واژه ها اول در کام گوینده و نویسنده می نشیند، تا به مخاطب برسد. پس اگر گاه تلخ می نویسم، برای آشفتن شیرینی در کام کسی نیست که اول کام خود ما از زهر پر می شود. اگر واژه های تلخ را انتخاب می کنیم و کلمات سیاه را برای سیاه نمایی و تلخ گویی و برای برهم زدن آرامش کسی نیست. ما خود در اوج بی قراری قرار گرفته ایم. آن قدر که واژه ها هم پیراهن طاقت  پاره می کنند و توان آن نیست که بدون  برپا کردن آتش، آراممان کنند. وقتی نوجوانان و جوانان گرد جام شراب می گردند و مرگ می نوشند از آن که به جای زندگی ، مگر می توان شنید، خواند و تلخ کام نشد؟ وقتی خبر می رسد که دسترسی به «سوغات شیطان» آسان است، نمی توان بر خود سخت نگرفت و بانگ بر نیاورد که آی مسئولان فصل سخت گیری فرا رسیده است، هم بر خود سخت بگیرید تا مرزها را محکم تر کنید و هم بر سوداگران سخت بگیرید که جوانان مردم را شکار نکنند و بر جوانان سخت بگیرید، تا وقتی پدر و مادر با هزار سختی و مشقت آنان را بزرگ کردند، به این آسانی کوچک نشوند به این آسانی پای به راه شیطان نگذارند و شکار نشوند. چه سخت است نگاه به نگاه پدر و مادری انداختن که فرزندش در چنین مصیبت هایی جان می بازد که در چند روز گذشته در همین صفحه بدان پرداخته شد.

 

سخت است و بدتر از سخت که جای این خانواده ها بود که هم مرگ فرزند را تحمل کنند و هم ننگ چگونه مردن را، سخت است و خیلی هم سخت. اما... اما کاش سختی  تربیت صحیح فرزندان را بر خود هموار می کردیم تا امروز چنین گرفتار نمی شدیم. یک ضرب المثل ایرانی می گوید «بچه بگرید بهتر است که بزرگ تر بچه» و این یعنی قرار نیست هرچه بچه ها گفتند و جوانان طلب کردند، بدون مطالعه و رصد کردن آن، بله بگوییم این اصلا لطف نیست که هرچه فرزندان بخواهند فراهم کنیم بلکه هم توان نه گفتن به خواسته های نامعقول فرزندان را باید داشته باشیم و هم توان نه گفتن را به فرزندان خود بیاموزیم که در برابر بفرمازدن فرزندان شیطان که به سفره شراب و قمار و مواد مخدر و خلاف های گوناگون می خوانندشان بتوانند «نه»، را چنان قاطعانه از جان برکشند که شیطان از آنان قطع امید کند. باید یادشان بدهیم این «نه» هرگز منفی نیست بلکه از مثبت ترین کلمات در مهندسی زندگی سلامت است. یک نکته دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضا و مسئولان امر که باید با تمام قدرت به این مسئله و مسائلی از این دست بپردازند، خانواده ها هم باید کارکرد خویش را ثابت کنند.

پدران و مخصوصا مادران، مراقب فرزندان خود باشند و فرزندان هم امر و نهی والدین را نه تحکم که خیرخواهی بدانند و یادشان باشد در همه دنیا دوست تر از پدر و مادر ندارند و هیچ پدر و مادری بدخواه فرزند نیست. یادتان باشد از کاری که حاضر نیستید در حضور خانواده انجام دهید، همیشه و همه جا پرهیز کنید که کار نادرست، گریبان آدمی را می گیرد و به دست شیطان می دهد حال آن که با شیطان نباید دست داد.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17267 ، تاریخ انتشار 880229
/ 0 نظر / 3 بازدید