قطره قطره خون، لحظه لحظه زندگی

 

خشک نیست

این زمین

و این زمان

در نگاه مردمان

صد بهار می شود

پرشکوفه و جوان

هر طرف که رو کنی

چشمه ای است به رنگ خون

با سرایشی قشنگ

با طراوتی عزیز

قطره قطره خون

لحظه لحظه زندگی

خون که می دهی به عشق

ترجمانی از محبت است

زنده می شود کسی که تشنه محبت است

قطره های خون تو

در رگ کسی که در کماست

مشق زندگی است

قطره های خون تو

در حضور حضرت خدا

عشق و بندگی است....

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1392/04/16 شماره انتشار 18446 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 89 بازدید