درخت قطع شده و مسئولیت شهروندی

  

 دیگر هر مسئله ای جلوی چشمم اتفاق بیفتد، دست از دست تکان نخواهم داد. حس مسئولیت را در من کشتند، من شهروند بی تفاوتی نبودم که از قضا به جد، احساس مسئولیت می کردم. اگر می دیدم کسی قانون را رعایت نمی کند، تذکر می دادم، اگر کسی به امکانات شهروندی چنگ می انداخت و یا با بی تفاوتی باعث تخریب آن می شد، برخورد می کردم.اما حالا دیگر نه، نه تنها به سری که درد نمی کند دستمال نمی  بندم که از این به بعد چشم هایم را خیلی راحت خواهم بست و... این ها آغاز درددل شهروندی بود که می گفت: پیش از این من باور داشتم شهر ما، خانه ما، یعنی همچنان که نسبت به خانه خود حساس هستیم، نسبت به شهر خود هم حساس باشیم، اما انگار این شعار برای برخی ها، حتی برخی از مسئولان یعنی فقط زباله در خیابان نریز، حال آن که آدم در خانه خود نسبت به همه چیز حساس است از در و پنجره خانه تا درختی که در باغچه می روید.من هم این حساسیت را داشتم و از قضا نسبت به درخت کنار خیابان توجه داشتم آبش می دادم، مراقب بودم کسی به آن آسیب نزند، احساس شهروندی می کردم اما...اما یک روز دیدم آن را اره کرده اند برای یک ایستگاه، به هر جا که بگویید رو زدم، با هرکسی که فکرم می رسید تماس گرفتم ولی... نوع پاسخ گویی آنان برایم تلخ بود، تلخ و شکننده و حتی کشنده، حس کردم، در این ماجرا تنها درخت قطع نشد بلکه حس مسئولیت من هم کشته شد، حالا اگر کسی خواست شهروندی کند و اعمال مسئولیت، در کنار آن درخت قطع شده از احساس کشته شده من هم بپرسد... او بغضش شکست و تماس قطع شد. من اما، در این فکرم که چقدر تلاش می شود مردم را مسئول و حساس نسبت به جامعه و شهر بار بیاورند و چه برنامه هایی نوشته می شود اما برخی افراد گاه چه ساده این مسئولیت شکل گرفته را نابود می کنند، حال آن که اگر قطع درخت برای یک پروژه ناگزیر باشد، می توان با توضیح قانع کننده، شهروند را قانع کرد، حس مسئولیت او را ستود و ارتقا داد نه این که با نوع پاسخ گویی او را دیگر از هر چه سوال است پشیمان کرد.به هر روی، شهروندی که احساس مسئولیت می کند و نسبت به بیت المال، مقررات و امکانات شهری حساس است، در این روزگار واویلای مسئولیت گریزی و حساسیت زدایی یک نعمت است. نعمتی که باید قدر داشته شود و حتی برای تکثیر حس مسئولیت تلاش شود. این نیز از مسئولان خواسته و از آنان ساخته است....

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1390/06/13 شماره انتشار 17923 /صفحه۳/جامعه
/ 0 نظر / 102 بازدید