کار را به بزرگان باید سپرد!


انسان ها ، سه دسته اند؛ بزرگ و متوسط و کوچک! اگر دور با بزرگان باشد، بزرگی، روزی همه می شود چون بزرگان، به بلندای قامت خویش، یار می پرورند و برمی کشند مردمان را.متوسط قامتان هم در تکاپوی بزرگ شدن خویشند و گاهی دستی برای یاری دیگران برمی آورند . با اینان هم جهان را می شود به آرامش دید اما امان از قسم سوم که کوچکان باشند. اینان نه لطافت کودکی دارند و نه هیمنه بزرگی. کوچکند و برای اینکه خود به چشم بیایند، همه عالم را تیغ می کنند تا بلند قامتان و حتی افراد متوسط را قلع و قمع کنند تا قامت کوتاه خودشان در چشم ها به بزرگی بنشیند. اینان مهلک ترین دشمنند برای جوامعی که سر پیشرفت دارند. با همه کوچکی شان، موانع بزرگی می شوند. می گویند وقتی اسکند مقدونی، بر ایران تاخت، هیمنه و بزرگی این ملت در نگاهش نشست و به تزلزلش انداخت . او از بزرگان یونان مشورت گرفت که با این ملت بزرگ چه کند تا رام او شوند؟. یکی از کشتن مردان گفت و دیگری از آتش زدن کتاب ها و سومی.... هرکس چیزی گفت اما کاربردی ترین سخن را که اسکند هم پذیرفت این بود که برای تسلط بر کشوری و به زمین زدن ملتی باید کاری کرد که دور به دست کوته قامتان افتد و بزرگان را به کارهای حقیر گماشت. چنین که باشد هم کوچکِ در جای بزرگ نشسته، کارها را خراب می کند و هم بزرگِ به کار خرد گماشته شده دلسرد می شود و ملتی که به بلیه ای چنین گرفتار شده باشد ، تا در بر این پاشنه می چرخد، روی رستگاری را نخواهد دید. این قصه، امروز هم هست. باید کاری کرد که هم کار همیشه دست بزرگان باشد و هم راه بزرگی چنان مفتوح باشد که فتح قله های موفقیت به یک عادت خوشایند ملی تبدیل شود. این هم می طلبد تا برای شناخت بزرگ از کوچک، معیارهایی به دست دهیم و آدم ها را با این تراز بسنجیم پس توجه کنیم که؛

انسان های بزرگ : درباره عقاید حرف می زنند

انسان های متوسط : درباره وقایع حرف می زنند

انسان های کوچک : پشت سر دیگران حرف می زنند

انسان های بزرگ : درد دیگران را دارند

انسان های متوسط : درد خودشان را دارند

انسان های کوچک : بی دردند

انسان های بزرگ : عظمت دیگران را می بینند

انسان های متوسط : به دنبال عظمت خود هستند

انسان های کوچک : عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

انسان های بزرگ : به دنبال کسب حکمت هستند

انسان های متوسط : به دنبال کسب دانش هستند

انسان های کوچک : فقط به دنبال کسب پول هستند

انسان های بزرگ : به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

انسان های متوسط : پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند

انسان های کوچک : می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند

انسان های بزرگ : به دنبال خلق مسئله هستند

انسان های متوسط : به دنبال حل مسئله هستند

انسان های کوچک :مسئله ندارند

.... این تراز خوبی است برای شناخت افراد و کاش در گزینش افراد برای مسئولیت ها نیز به این تراز توجه شود تا هرکس در جای خویش بنشیند تا کشور بتواند به حق خویش برخیزد.....

ب / شماره 3558 / چهار شنبه 18بهمن 1396/ صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 96 بازدید