داغ بهشتی برای همیشه ما را بس است

سیلی خورده ایم از غفلت. آسیب فراوان دیده ایم از منفذهایی که باز بود. خسران مبین دیدیم از نفوذ ظاهر الصلاح هایی که شیطان مجسم بودند. ما فقط در یک عملیات نفوذ، ۷۲ فرهیخته صاحب تدبیر و امیدآفرین را از دست دادیم که بزرگشان، آیت ا…. دکتر بهشتی، به فرموده امام بزرگوار، یک ملت بود برای ملت ما. ایران مظلوم در آن عملیات شوم، یک ملت را، یک امید بزرگ را، یک تدبیر آینده ساز را از دست داد که می توانست افق های روشن را به روی ما بازکند اما به غفلتی، چنین سرمایه ای را از دست دادیم و فقر جای او را هیچ دارایی جبران نمی کند که رسول خدا(ص) فرموده اند: اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شی. و به راستی جای بهشتی خالی ماند و تا همیشه خالی خواهد ماند. باری، ما زخم خورده نفوذیم و باید که درس بگیریم از این تجربه تلخ. درس بگیریم که جوان ۲۲ ساله ای به رفتار ظاهری خام مان نکند و چنین آتش در امید ملتی نیفکند. مگر آن « جوانک خام» مردان پخته ما را به ساعتی از ما نگرفت؟ مگر تکرار ماجرای نفوذ، در هشت شهریور، باز دشنه را در قلب ما فرو نکرد؟ مگر در حوادث دیگر، قامت امیدمان را نشکست؟ ما کم خسارت دیده ایم از نفوذ؟ آیا چشمی هست که این خسارت مبین را نبیند؟ یادی هست که پاک شده باشد از آن یادگارهای تلخ؟ نه، نیست. نمی تواند باشد. ما زخم خوردگانی هستیم که زخم مان کهنه نمی شود پس باید مراقب باشیم که دگر باره شکار این شگرد شوم نشویم چه امروز هم دشمن هست و کلاهی ها و کشمیری ها هستند. اگر راه برای بمب و تفنگ بسته باشد- که الحمد لله بسته است- پنجره های دیگر باز است. اصلا امروز روزگار ترور فیزیکی گذشته است. آنان تجربه کردند که با شهادت هر بزرگی، خون، غبار مظلومیت اش را می شوید و او را در جایگاه الگو می نشاند پس راه و روشی در پیش می گیرند که سرمایه های ملی و معرفتی و مدیریتی را جوری بزنند که کسی جرات نکند دگر باره به او اقبال نشان دهد. و باز مگر نزدند هاشمی بزرگ را؟ کم زخم زدند؟ کم تیر در آبروی مرد انداختند؟ کم دروغ گفتند و تهمت زدند و وسوسه کردند و کم به تهمت، بمب تخریب ترکاندند؟ نه، هرچه توانستند کردند اما « آیت ا… مردم» را قامت آن چنان بلند و توانی چنان عظیم بود که باز از پس هر غبار، قامت فراز می کرد اما دیگر سرمایه ها را تاب و تحملی چون او شاید نباشد. شاید مردم به شناختی که از او رسیدند نسبت به دیگران محقق نشود لذا نفوذی ها، با ظاهر زیبا، مار می شوند و نیش می زنند و زهر می پاشند و از پا می اندازند افراد را. هشدار! که امروز هر سرمایه ای از دست برود معلوم نیست بتوان دوباره او را بازسازی کرد. مراقب باشیم نفوذی ها به دست و قلم و زبان ما، یاران انقلاب را ترور نکنند. مواظب باشیم که با شعارهای سوپر انقلابی، انقلابیون استخوان دار و صاحب شناسنامه و کارنامه را از میدان به در نکنند. آنان اگر از میدان به در شوند، عرصه به دست نااهلان و نامحرمانی خواهد افتاد که امام سفارش اکید داشت. نگذاریم این ماجرای تلخ محقق شود. یادمان بماند که بهشتی را کشتند و از ما گرفتند، بزرگان انقلاب را با شکستن از صحنه به در می کنند و راه نفوذ امروز این است. نه بمب می خواهد- که در رصد سربازان گمنام امام زمان گرفتار شوند- نه ابزار دیگر که حساسیت ها را برانگیزد. یک ظاهر می خواهد- که گریمور فراوان است – و زبان می خواهد که تربیت گرم و چرب آن کاری ندارد. رسانه ها از همه انواع آن آماده است پس بی ریسک خطر، نفوذ می کنند و ترور می کنند و زیر پوستین ظاهری خود، هم خنده شیطان می شوند. فکر می کنم، تکریم بهشتی بزرگ و همه شهدا این است که نگذاریم نفوذی های امروز کرامت یاران انقلاب را خدشه دار کنند. نگذاریم کلاهی های امروز باز سر ما کلاه بگذارند و فاجعه بیافرینند. مراقب باشیم ما مردم و مراقبت صد چندان کنند مسئولان که داغ بهشتی برای همیشه ما را بس است. امید هنوز داغ دار رجائی است پس نگذاریم در ترور نرم باز ما را سوگوار ظرفیت فرزندان انقلاب کنند. زبان های گرم گاه برای دشمن آب گرم می کنند. مراقب باشیم با همزبانی، همراه شان نشویم….


ب / شماره 3658 / پنج شنبه 07 تیر 1397 / صفحه اول و 3


http://www.birjandtoday.ir/?p=60576

 


/ 0 نظر / 97 بازدید