نام‭ ‬تو‭ ‬افتخار‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬اي‭ ‬خميني‮!‬

اين‭ ‬نام‭ ‬براي‭ ‬هميشه‭ ‬در‭ ‬حافظه‭ ‬تاريخ‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬ايران،‭ ‬همه‭ ‬ايران‭ ‬اين‭ ‬نام‭ ‬را‭ ‬شناسنامه‭ ‬خود‭ ‬يافت‮.‬‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬كه‭ ‬شخصيت‭ ‬اين‭ ‬نام‭ ‬در‭ ‬خمين‭ ‬و‭ ‬اراك‭ ‬و‭ ‬قم‭ ‬شكل‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬‮«‬سيد‭ ‬روح ا‮...‬‭ ‬مصطفوي‮»‬تا‭ ‬آخر‭ ‬هم‭ ‬‮«‬موسوي‭ ‬خميني‮»‬‭ ‬ماند‭ ‬اما‭ ‬ايران،‭ ‬همه‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نام‭ ‬بلند‭ ‬افتخار‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬مباهات‭ ‬را‭ ‬دوبار‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬نشان‭ ‬داد؛‭ ‬اول‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬كه‭ ‬تقويم‭ ‬‮٢١‬‭ ‬بهمن‭ ‬‮٧٥‬‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬داد‭ ‬و‭ ‬مردم،ميليون‭ ‬ميليون‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬ايران،‭ ‬حتي‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬روستاهاي‭ ‬دور‭ ‬افتاده‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬رفتند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬از‭ ‬خورشيد،‭ ‬پايان‭ ‬سياهي‭ ‬و‭ ‬تباهي‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬جا‭ ‬جشن‭ ‬بگيرند‮.‬‭ ‬بار‭ ‬دوم‭ ‬نيز،‭ ‬روزهاي‭ ‬مياني‭ ‬خرداد‭ ‬‮٨٦‬‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬بيشتر‭ ‬و‭ ‬پرخروش تر‭ ‬مي‭ ‬آمدند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬بدرقه‭ ‬خورشيد‭ ‬پيمان‭ ‬ببندند‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خميني،راه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬جالب‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬جمعيت‭ ‬بدرقه‭ ‬كننده‭ ‬خيلي‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬آناني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬آمده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬ماجرا‭ ‬خود‭ ‬نشانگر‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬همه‭ ‬رجال‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬حاكمان‭ ‬كشورها،‭ ‬محبوبيت‭ ‬امام‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬رفتن‭ ‬بسيار‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬آمدن‭ ‬بود‮.‬‭ ‬سوگواره هاي‭ ‬چهل‭ ‬روزه‭ ‬سال‭ ‬‮٨٦‬‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬روستا‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ماتمي‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جايگاه‭ ‬صاحب‭ ‬عزا‭ ‬نشاند‭ ‬نيز‭ ‬گواه‭ ‬اين‭ ‬ماجراست‮...‬
در‭ ‬فاصله‭ ‬بين‭ ‬آمدن‭ ‬و‭ ‬رفتن‭ ‬امام‭ ‬هم‭ ‬ايرانيان،‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬قوميت‭ ‬و‭ ‬مذهب،‭ ‬عهد‭ ‬ناگسستني‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬ايشان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬امضاي‭ ‬خون‭ ‬تاييد‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬شهيد‭ ‬نشانه هاي‭ ‬لاله‭ ‬گون‭ ‬عهد‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬مردم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬بود‮.‬‭ ‬آن‭ ‬روزها‭ ‬گذشت‭ ‬اما‭ ‬آن‭ ‬عهد‭ ‬وپيمان‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬عشق‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬تازه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬روزها،‭ ‬هر‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬هرمنطقه‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬خويش‭ ‬جمعي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمايندگي‭ ‬به‭ ‬زيارت‭ ‬امام‭ ‬مي‮ ‬فرستد‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬پيغامبري‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬پيغام‭ ‬تجديد‭ ‬ميثاق‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬آرمان هاي‭ ‬آن‭ ‬رهبر‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬ببرند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬فضاي‭ ‬روحاني‭ ‬و‭ ‬نوراني،‭ ‬پيام آوري‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬آن هايي‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬روستاها‭ ‬مانده اند،‭ ‬در‭ ‬مساجد‭ ‬و‭ ‬حسينيه ها‭ ‬و‭ ‬تكايا،‭ ‬با‭ ‬برگزاري‭ ‬سوگواره هايي،‭ ‬ياد‭ ‬آن‭ ‬سيد‭ ‬سپيد‭ ‬دلان‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬سپيداران‭ ‬شهيد‭ ‬را‭ ‬گرامي‭ ‬مي‮ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬درس هايش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آينه‭ ‬كلام‭ ‬گويندگان‭ ‬و‭ ‬سخنوران،‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬آموزند‭ ‬و‭ ‬جالب‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬عهد،‭ ‬اين‭ ‬درس‭ ‬آموزي‭ ‬و‮...‬‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬عميق‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬تجديد‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬نسل هاي‭ ‬نورسته‭ ‬با‭ ‬افكار‭ ‬بلند‭ ‬وانديشه هاي‭ ‬نوراني‭ ‬امام‭ ‬بيشتر‭ ‬آشنا‭ ‬ميشوند،‭ ‬انديشه هايي‭ ‬كه‭ ‬ديري‭ ‬است،‭ ‬مرزهاي‭ ‬جغرافيايي‭ ‬را‭ ‬درنورديده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر،‭ ‬دل هاي‭ ‬مستعد‭ ‬و‭ ‬تشنه‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حقيقت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬باده هاي‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬حقيقت‭ ‬و‭ ‬معنويت‭ ‬و‭ ‬روحانيت،‭ ‬نورانيت‭ ‬بخشيده‭ ‬است‮.‬
فرزندان‭ ‬ايران‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬بازفهمي‭ ‬انديشه هاي‭ ‬امام‭ ‬بزرگوار،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬فرداهاي‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬فتح‭ ‬خاكريزهاي‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬معنويت‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬آماده‭ ‬مي‮ ‬كنند‮...‬‭ ‬و‭ ‬مطمئنم‭ ‬روزي‭ ‬اسلام‭ ‬به‭ ‬قرائت‭ ‬خميني‭ ‬سنگرهاي‭ ‬كليدي‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬فتح‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬هم‭ ‬دير‭ ‬نيست‮.‬
(ص-۶-۱۳/۳/۸۶)

/ 0 نظر / 89 بازدید