اوباش‭ ‬را‭ ‬سرجايشان‭ ‬بنشانيد

اگرچه‭ ‬درمواجهه‭ ‬اجتماعي‭ ‬با‭ ‬ناهنجاري‮ ‬ها‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معروف،‭ ‬انذار،‭ ‬تبشير‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬نرم،‭ ‬مهربانانه‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬با‭ ‬تساهل‭ ‬قانون‭ ‬هستم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬زور‭ ‬بازو‭ ‬و‭ ‬پررويي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نيازمند‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬عقلانيت‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬نمي‮ ‬دانند‭ ‬و‭ ‬وجودشان‭ ‬براي‭ ‬جامعه‭ ‬با‭ ‬نا‭ ‬آرامي‭ ‬معنا‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬معتقدم،‭ ‬برخورد‭ ‬بايد‭ ‬قانوني،‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬بازدارنده‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬كه‭ ‬خفتگاني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬صداي‭ ‬نرم‭ ‬بيدار‭ ‬نمي‮ ‬شوند‭ ‬به‭ ‬ضرب‭ ‬سيلي‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬قضا‭ ‬از‭ ‬خواب‭ ‬برخيزند‭ ‬و‭ ‬بدانندجامعه‭ ‬ديگر‭ ‬تحمل‭ ‬وجود‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬شرارت‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬ندارد‮.‬‭ ‬پليس‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬بداند‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقابله‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬به‭ ‬قطع،‭ ‬پشتيبان‭ ‬و‭ ‬همراه‭ ‬او‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬قدردان‭ ‬اقداماتش‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬رو‭ ‬مي‮ ‬گويم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ايامي‭ ‬كه‭ ‬طرح‭ ‬ارتقاي‭ ‬امنيت‭ ‬اجتماعي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرا‭ ‬بود‭ ‬شهروندان‭ ‬زيادي‭ ‬را‭ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬اجراي‭ ‬طرحي‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬تاثير‭ ‬گذار‭ ‬براي‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬پديده‭ ‬زورگيري‭ ‬رذالت‭ ‬و‭ ‬اوباشگري‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬بانگارنده‭ ‬مي‮ ‬خواستند‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬طريق‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬پليس‭ ‬بياوريم‭ ‬كه‭ ‬مردم،‭ ‬عوامل‭ ‬ناامني‭ ‬اجتماعي‭ ‬موثرتري‭ ‬همچون‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انگشت‭ ‬اشاره‭ ‬نشان‭ ‬مي‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جد‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬انتظامي‭ ‬و‭ ‬قضايي‭ ‬طلب‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬خواست‭ ‬مردم‭ ‬يك‭ ‬شهر‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬شيراز‭ ‬و‭ ‬زاهدان‭ ‬و‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬تبريز‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬نيز‭ ‬خواست‭ ‬همين‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مطالبه‭ ‬عموم‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬مردم‭ ‬همه‭ ‬شهرها‭ ‬معتقدند‭ ‬كه‭ ‬امنيت‭ ‬و‭ ‬آرامش،‭ ‬حق‭ ‬مسلم‭ ‬آنهاست‭ ‬و‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬زور‭ ‬بازو‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬شرارت‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬اين‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬ناديده‭ ‬بگيرند‭ ‬را‭ ‬تازيانه اي‭ ‬بايد‭ ‬رام‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬پليس‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬حق‭ ‬اين‭ ‬قدرت هاي‭ ‬شيطاني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬بكوبد‭ ‬و‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬منطقه اي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬نسق‭ ‬مي‮ ‬كشند،‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬شكند‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬سربازان‭ ‬گمنام‭ ‬امام‭ ‬زمان‭ ‬‮(‬عج‮)‬‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬با‭ ‬اقدامي‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬بازدارنده‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬باندهاي‭ ‬بنام‭ ‬شرارت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬كوبيدند‭ ‬و‭ ‬اعضايش‭ ‬را‭ ‬چوب‭ ‬در‭ ‬آستين‭ ‬و‭ ‬زنجير‭ ‬در‭ ‬گردن،‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬شرارت‭ ‬گرداندند‭ ‬تا‭ ‬هم‭ ‬زخم خوردگان‭ ‬شرارت‭ ‬اينان‭ ‬التيام‭ ‬يابند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬گردنكشان‭ ‬بدانند‭ ‬كه‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬چوبي‭ ‬است‭ ‬محكم‭ ‬كه‭ ‬اراذل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آستين‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬گردن هاي‭ ‬به‭ ‬ناحق‭ ‬افراشته‭ ‬را‭ ‬خم‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬مردان‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬زنجيرهايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تقاص‭ ‬ضجه هاي‭ ‬ستم ديدگان‭ ‬بر‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پاي‭ ‬ستمكاران‭ ‬مي‮ ‬نشيند‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬برخاستن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬مي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬با‭ ‬اقبال‭ ‬عمومي‭ ‬مواجه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حتم‭ ‬برخورد‭ ‬پليس‭ ‬با‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬و‭ ‬زورگيران‭ ‬نيز‭ ‬سلام‭ ‬و‭ ‬صلوات‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬پس‭ ‬پليس‭ ‬هم‭ ‬مطمئن‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جبهه‭ ‬كه‭ ‬كم‭ ‬از‭ ‬جبهه‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬نيست،‭ ‬مردم‭ ‬همراه‭ ‬و‭ ‬ياور‭ ‬او‭ ‬خواهند‭ ‬بود‮.‬‭ ‬اصحاب‭ ‬قضا‭ ‬نيز‭ ‬مطمئن‭ ‬باشند‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬احكام‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬بازدارنده،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬افزايش‭ ‬ضريب‭ ‬امنيت‭ ‬اثرگذار‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬دعاي‭ ‬خير‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬خويش‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬
چه‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬خواهند،‭ ‬جامعه‭ ‬براي‭ ‬زورگويان‭ ‬زورگير‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬قمه‭ ‬كش‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬كش‭ ‬و‭ ‬باندهاي‭ ‬سازمان‭ ‬يافته‭ ‬كه‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬ناموس‭ ‬آحاد‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬گرفته اند‭ ‬به‭ ‬حدي‭ ‬ناامن‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬فرصت‭ ‬عرض‭ ‬اندام‭ ‬نيابند،‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬حق‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬حق‭ ‬حكم‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬با‭ ‬اجراي‭ ‬حدود‭ ‬الهي‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬باندها‭ ‬و‭ ‬متجاسران‭ ‬و‭ ‬اوباش،‭ ‬حدود‭ ‬جامعه‭ ‬ديني‭ ‬و‭ ‬سالم‭ ‬پاس‭ ‬داشته‭ ‬شود‮.‬‭ ‬
پس‭ ‬آقاي‭ ‬پليس،‭ ‬آقاي‭ ‬قاضي‮!‬‭ ‬قاطع،‭ ‬محكم‭ ‬و‭ ‬بازدارنده،‭ ‬قلدرها‭ ‬و‭ ‬زورگوها‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬را‭ ‬سرجايشان‭ ‬بنشانيد‭ ‬و‭ ‬دست هاي‭ ‬به‭ ‬ستم‭ ‬فربه‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬درهم‭ ‬بشكنيد‮.‬‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬پشتيبان‭ ‬شما‭ ‬هستند‮.‬

(ص-۶)

/ 0 نظر / 103 بازدید