جاي خالي آيت ا... عبادي

يادش بخير، 8 سال پيش در چنين روزهايي، يك تصوير آشنا پشت شيشه خيلي از مغازه هاي مشهد و استان خراسان آن روز نصب شده بود كه هنوز هم مي توان تك و توكي از آنها را يافت هر چند صاحب آن تصوير آشنا، ديري است، آشنايان را در حسرت ديدار و مشي مردمي و سنبت مردمداري خويش گذاشته است. آشنايي به نام «آيت ا... سيدمهدي عبادي»، امام جمعه فقيد مشهد كه نزد مردم بسيار حرمت داشت، چنان‌كه مردم هم نزد او بسيار حرمت داشتند، او آن قدر مردمي بود كه مردم از او بودند.
صداقت، اخلاص و مردم‌داري، جزو ذات او شده بود نه آن كه مثل بعضي ها، عارضي باشد و در بعضي مواقع هم ايفاي نقش!

يادش بخير، آشناي شهر را، امام جمعه دل ها را، غمگسار خانواده شهدا را، يادش بخير، آيت ا... سيد مهدي عبادي را كه منش و روش او ترجماني از درس هايي بود كه در محضر بزرگاني چون « ميرزا جواد آقا»ي بزرگ فرا گرفته بود و خود هم معلم عمل آموخته هايش شد و نمونه يك عالم اسلامي بود، با ويژگي هاي مخلص، مهربان، گره گشا، مردم‌دار و... همه ويژگي هايي كه عالمان اسلامي را حكومت بر دل ها مي بخشد. گوهري، كه كانديداهاي محترم مجلس خبرگان و حتي شوراهاي اسلامي، در اندازه خود بايد آن را بيابند و درسي است كه بايد فرا گيرند و به عمل درآورند، در دوره قبل نام عبادي، بسياري را كه سر راي دادن نداشتند، هم پاي صندوق ها كشاند، اين بار اما، كسي، عبادي خواهد شد براي مردم كه نامش، رونق صندوق ها شود نمي دانم، اما با همه ايمانم، دعا مي كنم همه عالمان اسلامي، ترجمه عملي اسلام باشند در رفتار اجتماعي خود به گونه اي كه اگر خانه اي هم ندارند، صاحب خانه دل مردم باشند و اگر قدرت ندارند، قدرشان، نزد مردم از و صاحب قدرتي بالاتر باشد و...

اين هم شدني است. عبادي اين را ثابت كرد و عملكردش هم راه رسيدن به چنين جايگاهي است كه شايسته عالمان اسلامي هم هست و عالمان اسلامي هم در انجام آن بايد بيش از همه و هميشه تلاش كنند تا هم عبادي شوند و هم بر قلب ها حكومت كنند و هم در باور و ضمير مردم نام خويش را به عنوان شاگرد مكتب امام صادق به نيكي بنويسند و در ذهن و زمين و زمان مردم ماندگار شوند.
يادش بخير، آشناي شهر را، امام جمعه دل ها را، منتخب اول مجلس خبرگان در دوره سوم از خراسان را، پدر دو شهيد را، مجاهد دفاع مقدس را، آيت ا... سيد مهدي عبادي را.
(ص-۶)

/ 0 نظر / 88 بازدید