جانم‭ ‬ايران

مردم‭ ‬ايران‭ ‬دگرباره‭ ‬با‭ ‬دستاني‭ ‬پروضو‭ ‬عهدناگسستني‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تجديد‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬عزت خواهان‭ ‬ايران،‭ ‬با‭ ‬سرهاي‭ ‬برافراشته،‭ ‬نگاه هايي‭ ‬پراميد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كلماتي‭ ‬روشن‭ ‬وگام هايي‭ ‬مطمئن‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬فردا‭ ‬مي‮ ‬روند‮.‬‭ ‬فردايي‭ ‬سرسبز‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬كوچه هاي‭ ‬امروز‭ ‬گذشت‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فراست‭ ‬دريافته اند‭ ‬اگر‭ ‬امروز،‭ ‬گوش‭ ‬به‭ ‬لالايي‭ ‬بدخواهان‭ ‬بدهند،‭ ‬فردا‭ ‬برايشان‭ ‬روز‭ ‬خوبي‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬كشاورز‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬كاشت،‭ ‬پلك‭ ‬سنگين‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬برود‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬برداشت‭ ‬اگر‭ ‬بيدار‭ ‬هم‭ ‬بشود‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬كار،‭ ‬جز‭ ‬حسرت‭ ‬نخواهد‭ ‬توانست‭ ‬درو‭ ‬كند‮.‬‭ ‬سنت‭ ‬خداوندي‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬كه‭ ‬هركس‭ ‬‮«‬غفلت‮»‬‭ ‬بكارد‭ ‬بايد‭ ‬‮«‬حسرت‮»‬‭ ‬درو‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‭ ‬هيچ‭ ‬قومي‭ ‬جز‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬تغيير‭ ‬آن‭ ‬برآيد،‭ ‬تغيير‭ ‬نخواهد‭ ‬يافت‭ ‬و‭ ‬خدا‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬سنت هاي‭ ‬خويش‭ ‬غيور‭ ‬است‮.‬‭ ‬و‭ ‬ايرانيان‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬فرداي‭ ‬بهتر‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬خويش‭ ‬و‭ ‬ميهن‭ ‬خويش‭ ‬رقم‭ ‬زنند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬عزم‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬نگاهشان‭ ‬خواند‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬نگاهشان‭ ‬خسته‭ ‬هم‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬منتهي‭ ‬براي‭ ‬ديدن‭ ‬اين‭ ‬اراده‭ ‬الهي‭ ‬در‭ ‬چشم‭ ‬بندگان‭ ‬خدا،‭ ‬چشمي‭ ‬براي‭ ‬تماشا‭ ‬بايد‭ ‬داشت.حضور‭ ‬مردم‭ ‬ايران،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬ترك‭ ‬و‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬بلوچ‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬گيلك‭ ‬و‭ ‬لر‭ ‬و‭ ‬فارس،‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬‮«‬اختلاف‭ ‬زباني‮»‬،‭ ‬در‭ ‬‮«‬زمان‭ ‬واحد‮»‬،‭ ‬‮«‬حرف‭ ‬واحد‮»‬‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬زبان‭ ‬جاري‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬نيز‭ ‬نشانگر‭ ‬اين‭ ‬عزم‭ ‬ملي‭ ‬است‮.‬‭ ‬آري‭ ‬ايرانيان‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬خويش‭ ‬در‭ ‬فتح‭ ‬قله هاي‭ ‬علم‭ ‬دست‭ ‬يابند‭ ‬و‭ ‬پرچم‭ ‬پرافتخار‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اقتدار‭ ‬به‭ ‬اهتزاز‭ ‬درآورند‮.‬‭ ‬ايرانيان‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬بي‮ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬هراسي‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬كسي‭ ‬بيندازند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬طمعي‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬ديگران‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬بذرهاي‭ ‬هراس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬آورند‭ ‬و‭ ‬طمع‭ ‬ديگران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوابي‭ ‬بي‮ ‬تعبير‭ ‬بدل‭ ‬كنند.ايراني‮ ‬ها،‭ ‬صلح‭ ‬را،‭ ‬صلاح‭ ‬را،‭ ‬فلاح‭ ‬را،‭ ‬رفاه‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬آسايش‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬جهانيان‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬خود‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬پناه‭ ‬قدرت‭ ‬فرزندانشان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برخوردار‭ ‬باشند.ايراني‮ ‬ها‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬ديوارهاي‭ ‬خانه‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬محكم‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬هيچ‭ ‬حرامي‭ ‬اي‭ ‬بتواند‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بگذرد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬هيچ‭ ‬دد‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬جانوري‮.‬‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬چراغ‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬بيفروزند‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬مهر‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬ديگران‮.‬‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬سوخت‭ ‬اين‭ ‬چراغ‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬ساز‭ ‬كنند،‭ ‬تا‭ ‬فرداروز‭ ‬ديگري‭ ‬نتواند‭ ‬با‭ ‬دريغ‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬مردمان‭ ‬ديار‭ ‬فارس،‭ ‬باعث‭ ‬مرگ‭ ‬روشني‭ ‬وسكوت‭ ‬چراغ‭ ‬بشود.ايراني‮ ‬ها،‭ ‬سني‭ ‬باشند‭ ‬يا‭ ‬شيعه،‭ ‬زرتشتي‭ ‬باشند‭ ‬يا‭ ‬مسيحي‭ ‬يا‭ ‬كليمي،‭ ‬فرقي‭ ‬نمي‮ ‬كند،‭ ‬همه‭ ‬ايراني‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سرفرازي‭ ‬ايران‭ ‬مشتاق‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬تنوع‭ ‬زباني‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬وحدت‭ ‬ايرانيان‭ ‬را‭ ‬برهم‭ ‬زند،‭ ‬‮«‬گونه‭ ‬گونگي‮»‬‭ ‬مذهب‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬وحدت‭ ‬و‭ ‬همگرايي‭ ‬نسل،‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬سياوش‭ ‬و‭ ‬فرهاد‭ ‬و‭ ‬كاوه‭ ‬را‭ ‬برهم‭ ‬زند.ايراني‮ ‬ها‭ ‬به‭ ‬بلوغ‭ ‬حق خواهي‭ ‬و‭ ‬معرفت‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬تعالي‭ ‬و‭ ‬سازندگي‭ ‬رسيده اند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خيابان هاي‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬ديار‭ ‬خويش‭ ‬چونان‭ ‬سندي‭ ‬ماندگار‭ ‬پيش‭ ‬چشم‭ ‬جهان‭ ‬قرار‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬تا‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭ ‬عهد‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬محكم تر‭ ‬شده‭ ‬است‮...‬(ص-۶----۲۱/۱۱/۸۵)

/ 0 نظر / 99 بازدید