راه مدرسه

  (27/06/85)
بعد از دغدغه »ثبت نام« دانش آموزان در »مدارس« مناسب، مسئله »سرويس مدرسه« و وسيله اياب و ذهاب فرزندان ذهن والدين را مشغول مي كند، مخصوصا" در شهرهاي بزرگ از جمله مشهد كه بافت جمعيتي ناهمگون آن دغدغه افزاتر مي شود و »مبادا«هاي متفاوتي در ذهن نقش مي بندد كه مبادا راننده، فلان باشد و خودرو بهمان و ... در طول مسير، گرگ هايي به كمين نشسته باشند و مبادا كه خبرهاي تلخ روزگاران گذشته كه با گستردگي شهرها فراوان تر مي شد باز هم آفت روان و زخم جان شود .... پس قبل از آن كه خداي ناكرده واقعه اي حقيقت كش شكل بگيرد بايد به تدبير نشست و هم از مسئولان خواست كه سرويس مدارس سازماندهي و نظارت شوند و از ورود افرادي، كه اعتماد را تا حد بالا برنمي انگيزند به دايره رانندگان سرويس ها جلوگيري شود و بعد از اطمينان از سلامت راننده، از سلامت خودروي او هم مطمئن شوند و بدانند، سرمايه هاي انساني اين »بوم و بر« را كه از هر »معدني« پراهميت تر است، در اختيار چه كساني قرار مي دهند و بدانند، اين سرمايه، امانتي است در اختيار آنها كه به غيرمعتمد واگذار كردنشان از خيانت در امانت كمتر نيست. اما والدين هم بايد با حساسيت افزون تر نسبت به سرويس مدارس بنگرند و آموزش هاي لازم را به فرزندان خود تعليم دهند و به اين گونه در سالم سازي فضاي آمد و شد فرزندان خود در نتيجه سلامت رواني و روحي نسل فردا نقش آفرين باشند از جمله بايد: 1 - به فرزندان خود بياموزند كه هرگز سوار وسايل نقليه شخصي افراد ناشناس و يا آشنايان غيرمطمئن نشوند. 2 - از آنها بخواهند كه از اعتماد به غريبه به هر شكل، چه همراه شدن پياده در مناطق خلوت، يا گرفتن خوراكي و يا پذيرش دعوت آنان به همكاري و كمك بپرهيزند. 3 - هنگام انعقاد قرارداد ضمن شناسايي رانندگان و اطمينان از مدارك شناسايي خود و اتومبيل شان، از نظر سلامت اخلاقي و فني اطمينان حاصل كنند. 4 - از رانندگان هم بخواهند هيچ وقت رانندگان غيرمجاز و غيرمطمئن را به عنوان جانشين خود به دنبال دانش آموز نفرستند و شخصا" براي بردن و آوردن دانش آموز اقدام كنند. 5 - با آموزش نكات ضروري به فرزندان، امكان توليد خطر را به حداقل و آرامش را به حداكثر برسانند. به ياد داشته باشيم، همه تأكيدهاي پليس و كارشناسان براي هوشيار كردن ما، به نفع خود ما، فرزندان ما و فرداي اين سرزمين است، پس جوري رفتار نكنيم كه فرصت رفتن به مدرسه، به تهديدي براي بهداشت رواني تبديل شود كه سلامت سازان فردا، امروز و هر روز خود بايد سالم و سلامت باشند.  (ص۶)

/ 0 نظر / 3 بازدید