ديوار‭ ‬حيثيت‭ ‬مردم

مي‮ ‬گويند‭ ‬وقتي‭ ‬دزدي‭ ‬را‭ ‬نزد‭ ‬مردي‭ ‬پارسا‭ ‬و‭ ‬زاهد‭ ‬بردند‭ ‬پرسيد‭ ‬،‭ ‬كي‭ ‬دزدي‭ ‬كرده است؟
گفتند‭ ‬نصف‭ ‬شب‮.‬‭ ‬مرد‭ ‬پارسا‭ ‬با‭ ‬تعجب‭ ‬گفت‭ ‬پس‭ ‬كي‭ ‬نماز‭ ‬شب‭ ‬را‭ ‬خوانده است؟
اين‭ ‬يك‭ ‬مثل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مناقشه‭ ‬هم‭ ‬نيست‭ ‬اما‭ ‬نشانگر‭ ‬اين‭ ‬واقعيت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هركس‭ ‬از‭ ‬زاويه‭ ‬نگاه‭ ‬خود‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬آحاد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بيند‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬فهم‭ ‬خويش‭ ‬جريان ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬محك‭ ‬مي‮ ‬گذارد‮.‬‭ ‬امروزه‭ ‬هم‭ ‬بسياري‭ ‬يا‭ ‬لااقل‭ ‬گروهي‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬چنان‭ ‬صحبت‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬چنان كه‭ ‬انسان‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬ياد‭ ‬ماجراي‭ ‬دزد‭ ‬و‭ ‬پارسا‭ ‬مي‮ ‬افتد‮!‬‭ ‬گاه‭ ‬رابطه‭ ‬بخش‭ ‬فرهنگي‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬ساير‭ ‬بخش ها‭ ‬نيز‭ ‬همين گونه‭ ‬است‭ ‬‮.‬‭ ‬مثلا‭ ‬فرهنگستان‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬يافتن‭ ‬واژه‭ ‬فارسي‭ ‬براي‭ ‬معادل سازي‭ ‬با‭ ‬واژه هاي‭ ‬غيرفارسي‭ ‬است‭ ‬‮.‬‭ ‬آن وقت‭ ‬بعضي‭ ‬افراد‭ ‬معادله‭ ‬اخلاقي‭ ‬،‭ ‬ادبي‭ ‬وتربيتي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬باره‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬ريزند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬حداقل‭ ‬بر‭ ‬مجهولات‭ ‬معادله‭ ‬مي‮ ‬افزايند‭ ‬‮.‬‭ ‬بخش‭ ‬ديگر‭ ‬فرهنگي‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬ادبيات‭ ‬پاكيزه‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬دغدغه هاي‭ ‬اخلاقي‭ ‬خود‭ ‬بپردازد،‭ ‬حال‭ ‬آن كه‭ ‬گروهي‭ ‬اخلاق‭ ‬را‭ ‬شسته اند‭ ‬و‭ ‬گذاشته اند‭ ‬كنار‭ ‬و‭ ‬پلشتي‭ ‬گفتاري‭ ‬و‭ ‬رفتاري‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬آميخته اند،‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬سه شنبه‭ ‬شب‭ ‬بيشتر‭ ‬و‭ ‬تلخ تر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬فهميدم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬يخبندان‭ ‬خيابان هاي‭ ‬مشهد‭ ‬با‭ ‬خودروهاي‭ ‬مسافربر‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬مي‮ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بد‭ ‬روزگار‭ ‬از‭ ‬مسير‭ ‬گاز‭ ‬به‭ ‬بلوار‭ ‬طبرسي‭ ‬چند‭ ‬مسافر‭ ‬جوان‭ ‬سوار‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬گفتند،‭ ‬از‭ ‬برنامه هاي‭ ‬شبشان‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شنيده‭ ‬هاشان‭ ‬،‭ ‬گفته هايي‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬بر‭ ‬زبان‭ ‬مي‮ ‬راندند‭ ‬،‭ ‬شيطان‭ ‬آشكار‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬هميشه‭ ‬رخ‭ ‬مي‮ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬واژه ها‭ ‬از‭ ‬اين كه‭ ‬بار‭ ‬معنايي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بيان‭ ‬كنند‭ ‬شرم‭ ‬دارند‮!‬
ماجراهايي‭ ‬كه‭ ‬شرح‭ ‬نيمه شب‭ ‬افراد‭ ‬بيمار‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬بيمارتن‭ ‬است‮.‬‭ ‬نيمه‭ ‬شبي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نماز‭ ‬برگزار‭ ‬نمي‮ ‬شود‮!‬
يكي‭ ‬از‭ ‬جوان ها‭ ‬كه‭ ‬خانم‭ ‬رهگذر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فحش‭ ‬و‭ ‬متلك‭ ‬بدرقه‭ ‬كرد‭ ‬،‭ ‬آن قدر‭ ‬حيا‭ ‬را‭ ‬‮...‬كرده بود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬راننده‭ ‬كه‭ ‬غريبه هم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ميانشان‭ ‬آشنايي‭ ‬هيچ نه‭ ‬،‭ ‬دعوت‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬همراه‭ ‬او‭ ‬برود‮.‬
و‭ ‬وعده‭ ‬حال‭ ‬مي‮ ‬داد،‭ ‬بروند‭ ‬حال‭ ‬كنند‮!‬‭ ‬ضدحال هاي‭ ‬اخلاق كش‭ ‬و‭ ‬انسانيت‭ ‬سوز‭ ‬كه‭ ‬انگار‭ ‬زير‭ ‬دندان‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬مزه‭ ‬كرده است،‭ ‬آن هم‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬امام‭ ‬رضا‮!‬‭ ‬متاسفم‭ ‬‮.‬‭ ‬ما‭ ‬اهل‭ ‬فرهنگ‭ ‬با‭ ‬گفتمان‭ ‬پاستوريزه‭ ‬و‭ ‬گفتار‭ ‬استريليزه‭ ‬شده‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬ادبيات‭ ‬و‭ ‬بداخلاقي‮ ‬هاي‭ ‬بخشي‭ ‬جامعه‭ ‬بي‮ ‬خبريم‭ ‬‮.‬‭ ‬گاه‭ ‬حتي‭ ‬نوع‭ ‬دغدغه ما‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭ ‬و‮...‬‭ ‬آدم‭ ‬مي‮ ‬ماند‭ ‬چه‭ ‬بگويد‭ ‬،‭ ‬چه‭ ‬كار‭ ‬كند‭ ‬‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن كه‭ ‬هوشيار‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬پيراستن‭ ‬اخلاق‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬وظيفه‭ ‬بخش‭ ‬فرهنگي‭ ‬جامعه‭ ‬است‮.‬‭ ‬نگوييم‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬كار‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬فرهنگ‭ ‬مثل‭ ‬باران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬چنان‭ ‬زلال‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬دريغ‭ ‬باشد‭ ‬،‭ ‬كار‭ ‬خويش‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬حق‭ ‬در‭ ‬پيش‭ ‬گيرد‮.‬‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬مقاومت‭ ‬بد‭ ‬اخلاقان‭ ‬مثل‭ ‬سنگ‭ ‬باشد‮.‬
قصه‭ ‬چشمه‭ ‬و‭ ‬سنگ‭ ‬كه‭ ‬يادمان‭ ‬نرفته‭ ‬است‭ ‬؟
ما‭ ‬بايد‭ ‬مثل‭ ‬چشمه‭ ‬صبور‭ ‬باشيم‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬كنار‭ ‬سنگ هاي‭ ‬اخلاق‭ ‬شيطاني‭ ‬راه‭ ‬باز‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نقطه هاي‭ ‬روشني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬در‭ ‬وجود‭ ‬افراد‭ ‬متعدد‭ ‬است‭ ‬برسيم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬نقاط‭ ‬روشن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پهناي‭ ‬همه‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬فكرشان‭ ‬گسترش‭ ‬دهيم‮.‬
اين‭ ‬وظيفه‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬وظيفه‭ ‬مسئولان‭ ‬بيشتر‭ ‬و‭ ‬كاش‭ ‬برف‭ ‬آن قدر‭ ‬ببارد‭ ‬كه‭ ‬مسئولان‭ ‬هم‭ ‬مجبور‭ ‬شوند‭ ‬با‭ ‬ساير‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬وسيله‭ ‬نقليه‭ ‬عمومي‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬بفهمند‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬چه‭ ‬خبر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬گذرد‭ ‬و‭ ‬دغدغه هاي‭ ‬مردم‭ ‬چيست‭ ‬و‭ ‬بفهمند‭ ‬خيلي‮ ‬ها‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬نماز‭ ‬شب‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬ديوار‭ ‬خانه‭ ‬مردم‭ ‬بالا‭ ‬مي‮ ‬روند‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬ديوار‭ ‬حيثيت‭ ‬مردم‭ ‬‮!‬‭ ‬آيا‭ ‬خبر‭ ‬دارند؟(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید