زميني‭ ‬كه ‭ ‬اصلا‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‮!‬


بعضي‭ ‬وقت ها‭ ‬،افراد‭ ‬كلاهبرداري‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬زمين‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬مي‮ ‬فروشند‭ ‬اما‭ ‬كلاهبردارترهايي‭ ‬هم‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮  ‬شوند‭ ‬كه‭ ‬زمين‭ ‬نبوده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬مي‮ ‬فروشند‮.‬
‭ ‬مثل‭ ‬ماجرايي‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬بيرجندي‭ ‬تعريف‭ ‬مي‮ ‬كرد.اين كه‭ ‬پولش‭ ‬را‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬براي‭ ‬زمين،‭ ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬دست‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬،‭ ‬يك‭ ‬ورقه‭ ‬كاغذ‭ ‬بود‮.‬‭ ‬بله‭ ‬يك‭ ‬ورقه‭ ‬كاغذ‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬هيچ‮!‬‭ ‬اجازه‭ ‬بدهيد‭ ‬‮«‬برگ‭ ‬معاملات‭ ‬نيم‭ ‬برگي‭ ‬‮»‬‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬اسناد‭ ‬رسمي‭ ‬شماره‭ ‬‮...‬‭ ‬حوزه‭ ‬ثبتي‭ ‬بيرجند‭ ‬،‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬بخوانيم‭ ‬،‭ ‬‮...‬‭ ‬انتقال‭ ‬قطعي‭ ‬فقط‭ ‬‮٠٠٣‬‭ ‬سهم‭ ‬مشاع‭ ‬از‭ ‬‮٠٠٦٣‬‭ ‬سهم‭ ‬مشاع‭ ‬از‭ ‬‮٠٥/١٤٠٥٢٢‬‭ ‬سهم‭ ‬ششدانگ‭ ‬پلاك‭ ‬‮٥٤٨١‬‭ ‬اصلي‭ ‬وصل‭ ‬به‭ ‬‮٥٤٢‬‭ ‬اصلي‭ ‬بخش‭ ‬دو‭ ‬بيرجند‭ ‬،‭ ‬به‮...‬‭ ‬تفويض‭ ‬و‭ ‬واگذار‭ ‬نمود‭ ‬،‭ ‬مفاد‭ ‬اين‭ ‬وكالت‭ ‬ازهر‭ ‬جهت‭ ‬و‭ ‬بابت‭ ‬تابع‭ ‬وكالتنامه‭ ‬فوق الذكر‭ ‬مي‮ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬موكل‭ ‬اقرار‭ ‬نمود‭ ‬كه‭ ‬وكالت‭ ‬وي‭ ‬مشمول‭ ‬موارد‭ ‬عزل‭ ‬وابطال‭ ‬نمي‮ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬اثبات‭ ‬خلاف‭ ‬اقرار،كليه‭ ‬عواقب‭ ‬و‭ ‬خسارات‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬وي‭ ‬مي‮ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬اينها‭ ‬فقط‭ ‬روي‭ ‬كاغذ‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬چون‭ ‬زمين‭ ‬مورد‭ ‬اشاره‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬روي‭ ‬كره‭ ‬خاكي‭ ‬نبود‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬آسمان‭ ‬شايد‭ ‬باشد‮!‬‭ ‬بنده‭ ‬خدا‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬ماكه‭ ‬سرمان‭ ‬كلاه‭ ‬رفت‭ ‬اما‭ ‬اميدواريم‭ ‬مسئولان‭ ‬امر‭ ‬،‭ ‬كاري‭ ‬بكنند‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬كلاه‭ ‬سر‭ ‬كسي‭ ‬نرود‮.‬‭ ‬يعني‭ ‬كلاه گذاري‭ ‬پيدا‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬زمين‭ ‬نداشته‭ ‬خودرا‭ ‬به‭ ‬چندين‭ ‬نفر‭ ‬بفروشد‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬بنگاه هايي‭ ‬پيدا‭ ‬نشوند‭ ‬كه‭ ‬واسطه‮ ‬‭ ‬فروش‭ ‬زمين‭ ‬نبوده‭ ‬شوند‮.‬
‭ ‬او‭ ‬مي‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬بعدا‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬زمين‭ ‬فقط‭ ‬‮٢‬‭ ‬هكتار‭ ‬بوده است‭ ‬اما‭ ‬‮٢٢‬‭ ‬هكتار‭ ‬سند‭ ‬شده است‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬قضايي‭ ‬،انتظامي‭ ‬و‭ ‬امنيتي‭ ‬پس‭ ‬ازفهميدن‭ ‬موضوع‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬دست اندركاران‭ ‬اين‭ ‬كلاهبرداري‭ ‬دستگير‭ ‬شده اند‭ ‬‮.‬‭ ‬او‭ ‬مي‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬نمي‮ ‬دانم‭ ‬كسي‭ ‬از‭ ‬بنگاه هاي‭ ‬فروشنده‭ ‬هم‭ ‬سوالي‭ ‬كرد‭ ‬يا‭ ‬نه؟‭ ‬اما‭ ‬‮....‬
حرف‭ ‬او‭ ‬تمام‭ ‬شد‭ ‬‮.‬‭ ‬اما‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬خواست‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه ها‭ ‬مو‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ماست‭ ‬بكشند‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬مورد‭ ‬اجحاف‭ ‬قرارگرفته‭ ‬،‭ ‬احقاق‭ ‬حق‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬،‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬سند‭ ‬زمين ها‭ ‬هم‭ ‬اعتماد‭ ‬نكنند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مشاوره‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬خبره‭ ‬و‭ ‬نهادهاي‭ ‬مسئول‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خريد‭ ‬اقدام‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دامي‭ ‬كه‭ ‬برخي‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬زبان‭ ‬بازي‭ ‬پهن‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬نيفتند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬هم‭ ‬مراقب‭ ‬مال‭ ‬خود‭ ‬باشند‮.‬‭ ‬هرچند‭ ‬،‭ ‬انتظار‭ ‬مي‮ ‬رود‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬شرايط‭ ‬زمين‭ ‬در‭ ‬بيرجند‭ ‬،‭ ‬مسئولان‭ ‬هم‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬مراقب‭ ‬اوضاع‭ ‬باشند‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬‮«‬گرگ هاي‭ ‬آز‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬خرس هاي‭ ‬طمع‮»‬‭ ‬در‭ ‬وجود‭ ‬افراد‭ ‬بي‮ ‬تقوا‭ ‬،‭ ‬حريص تر‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
اميدواريم‭ ‬اين‭ ‬آخرين‭ ‬مورد‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬زمين‭ ‬نبوده‭ ‬در‭ ‬بيرجند‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬مي‮ ‬رسد‮.‬
(۲۶/۱۲/۸۵-ص۴-خراسان جنوبی)

/ 0 نظر / 96 بازدید