دانشگاه، آغاز راه امید است

دانشگاه، پایان راه زندگی نیست، یکی از گذرگاه های رسیدن به زندگی بهتر است و الا به اندازه آدم ها راه رسیدن به موفقیت وجود دارد و مگر نه این که راه رسیدن به خدا به تعداد خلایق است؟ بهتر از رسیدن به دوست آیا در زندگی انسان اتفاقی می افتد؟

رفتن به دانشگاه پایان راه زندگی نیست . قرار نیست وقتی جوانی، در رشته دلخواه خود قبول نشد، همه رشته های زندگی را پنبه بپندارد و موی سر و رو سفید کند و پیرانه سر بر جوانی از دست رفته بگرید. بل باید از شکست ها هم پل پیروزی ساخت ، نرسیدن به نصاب رشته دلخواه که شکست هم نیست.خوب است پدر و مادر ها هم این نکته ظریف را دریابند.

دانشگاه پایان راه زندگی نیست. آغاز راه است راهی که باید به موفقیت برسد، پس پا به دانشگاه هم که گذاشتید، یادتان باشد ، تلاش تان باید صد چندان شود، چه رسیدن به دانشگاه هدف نیست ، هدف، دانش اندوزی نظری و عملی و تلاش برای رسیدن به تعالی در زندگی است. هدف را نباید گم کرد.

دانشگاه پایان راه زندگی نیست بلکه باید در آن کلیدواژه ها را برای رسیدن به زندگی بهتر یافت، با کلیدها، قفل ها را گشود و پس از گشوده شدن هر قفل، یک دروازه به سوی فردای بهتر باز کرد هم برای خود و هم برای کشور خویش که ایران فردا به بزرگانی نیاز دارد که از همین امروز، گام های خود را به سوی موفقیت شتاب می بخشند.

دانشگاه پایان راه زندگی نیست ، باید از کلاس درس دانشگاه به زندگی نگاهی نو داشت. باید در دانشگاه اندیشه آموخت و دانش و سپس با آن ها، زندگی خویش را چنان مهندسی کرد که از جمع آحاد، جامعه کمال یافته شکل بگیرد.

دانشگاه پایان راه زندگی نیست ، آغاز راه است. پس نباید خسته شد، نباید نشست، بلکه باید نفس تازه کرد و به راه افتاد که جاده پیشرفت هیچ گاه پایان ندارد. آن که در مسیر بنشیند هم از قافله عقب می ماند، پس باید رفت به سوی فرداهای روشن تر و بهتر، به سوی فتح قله های موفقیت، به سوی فردا....

صفحه 09 صفحه ویژه ، شماره سریال 17299 ، تاریخ انتشار 880407

 

/ 0 نظر / 87 بازدید