فرزندان خورشید

 

ما فرزندان خورشیدیم

 مردانی از جنس آفتاب

و زنانمان

 - همه -

از نسل ماهتاب

ما را به آب زندگی است

و به خاک بندگی

و نماز ما

 رکعتان عشقی است

که وضویش را به خون گرفته ایم

در مرام ما

عشق

نام مردان و زنان قبیله است

ما را به عشق می شناسند

و ما عشق را

 به همت می شناسیم

به همت و باکری

به رفیعی و خرازی

به عامل و کریمی

به همه شهدایی که در اسفند

به پیشباز رفتند

 نوروز شهادت را

حسین خرازی

 قنوت عشق را

 با یک دست می خواند

در زمین

و دست دیگرش

در دست فرشتگان

در عرش به نماز می ایستاد

و چشم هایش

- نجیب و پرعزت -

نماز تمام بود

از تکبیر تا سلام

... و السلام

... و باکری

فرقی نمی کند

مهدی یا حمید

عشق را

اذان زندگی بودند

و زندگی را مشق بندگی

قامت که می کشیدند

خیبر می شکست

و هر چه خیبری

از قلعه های یهود

تا هر کجا که کفر شعله می کشد

نام باکری

رمز پیروزی حق بود

... و همت

 خلیل آتش زاد

عشق بود

در کنار باکری

که جهنم هور را

- به حرمت وادی طور -

به بهشت نور بدل می کرد

همت

ابراهیم بود

در نگاهش

تبرها برای شکستن بت ها

به صف ایستاده بودند

... و رفعت

موج می زد

در چشمان مردی که

غیرت را

ابوالفضل بود

و عزت را

 رفیعی

سر انگشتانش

باز می کرد به تدبیر

هر گره کور که دشمن می زد

او غیرت خدا بود

در لشکر خدا

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/12/08 شماره انتشار 17782 /صفحه۶/رسم پرواز
/ 0 نظر / 103 بازدید