آزادی، مسئولانه است

 

آزادی، به ذات خود، مسئولانه است، آنچه مسئولیت گریز و بی قید تکلیف است، نه آزادی که هرج و مرج است، هرچند برخی افراد دانسته یا ندانسته از آن به آزادی تعبیر کنند.

آزادی، مسئولانه است. پاسخگوست، تکلیف گراست؛ لذا حرمت دارد، ارزشمند است و در نگاه منطقی همه افکار و ادیان صاحب حرمت است و متخلق به آن، در همه باورها جایگاهی برجسته دارد او را «آزاده» می خوانند. آزاده، به رفتار غیرحق گرایش ندارد، در برابر ستم قد خم نمی کند، به جبر دیگران، خود دست به ناحق نمی زند و دستِ ناحق نمی شود بر یقه مردم یا خط ناحق نمی شود بر آبروی مردم، آزاده کلماتش هم آزاده است، هم حرمت می گذارد و هم حرمت دارد و هم حرمت می بیند. انتخاب «آزادی مسئولانه» به عنوان شعار امسال نمایشگاه مطبوعات نیز بهگزین، سنجیده و هوشمندانه و دارای یک جهان بینی مومنانه است.

چه، یک جانشینی آزادی و مسئولیت، هندسه جریان رسانه ای کشور را چنان تعیین و تبیین و ساختارمند می کند که حاکمیت موظف به توسعه همه جانبه آزادی بیان و آزادی پس از بیان باشد و هم رسانه نگاران مکلف به رعایت حدود و حقوق و ... باشند. رسانه آزادی نقد دارد و رعایت حدود نقد و ادب عیارسنجی او را از افتادن به ورطه «تخریب» باید بازدارد که میان نقد و تخریب، هیچ خویشاوندی نیست.

نقد سازنده است تعالی بخش است، گره گشاست، حیات آفرین است، حال آن که تخریب، ویرانگر ضد اخلاق، گره افکن و مرگ آفرین است و در حوزه رسانه ای آزادی مسئولانه جایی ندارد. رسانه آزادی تولید خبر دارد و باید این آزادی توسعه یابد، لذا، از پرداختن به شایعات و بازی با آبروی مردم پرهیز می کند و آزادی مسئولانه، قلم او را از پرداختن به خبر «آنگونه که می خواهم» بازمی گیرد تا به تحریر خبر «آنگونه که هست» بپردازد.

«آزادی مسئولانه» اگر به وجدان عمومی رسانه نگاران، به ملکه نفس اهل قلم تبدیل شود، تخریبگران که قلم را کلنگ می پندارند، دیگر جایی برای عرض اندام نخواهند داشت و ... خدا کند، آزادی مسئولانه، در فضای رسانه ای این ملک چنان نهادینه شود که به مدلی موفق ومومنانه برای همه جهان تبدیل شویم، تا دیگران که می خواهند حوزه رسانه ای متعهد و سازنده باشند ما را الگوقرار دهند، خدا کند به «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» در حوزه قلم چنان باور داشته باشیم، که نه تنها در برابر پرسش قانون که در برابر پرسش وجدان هم سربلند باشیم و نه فقط در این دنیا، که در قیامت هم «ذمه» از حق الناس آبروی مردم «بری» داشته باشیم...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1393/08/22 شماره انتشار 18832 /صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 94 بازدید