نگاه پدر قبله نماست 
Jشاهد
Jبه كوه مي ماند پدر، استوار و محكم آنقدر كه مي شود در دامنش مثل لاله روييد مثل درخت قد كشيد، مثل چشمه جاري شد ، مثل رود روان شد ، مثل آهو خراميد و....مثل نماز شكوفا شد.
Jپدر، سلسله سندي است كه تكبيرة الاحرام مرا به تكبيرة الاحرام پيامبر مي رساند، او »روز«هايم را به بلنداي »روزه« و نگاهم را تا افق »روضه عشق« مي كشاند.
Jپدر، دست هايي دارد كه وقتي در قنوت»ربنا« مي خواند، زمين و آسمان به هم وصل مي شود. وقتي ركوع مي كند، عالم به احترام قد كمان مي كند وقتي به سجده مي رود فاصله زمين و آسمان به صفر مي رسد.
Jپدر ، در سجاده اش، »مهر«ي دارد كه »مPهر نماز« را در دل آرام زنده مي كند، نگاهش قبله نماست و قبله اش، نماز همه قبيله را به خود مي خواند.
Jمهم نيست، نام پدر چيست، نه مهم است، بگذار بگويم، نام همه پدرهاي اين حوالي»علي «است ، آري، علي، اصلا در ميان قوم ما، مردها همه نامشان»علي« است ، چنانكه نام همه زنها »فاطمه «است!
Jنگاه هاي شب بويي كه كنار سجاده پدر مي رويد، خورشيد را هم از خواب بيدار و سرمست مي كند و....ناگهان صبح مي شود!
Jمهم نيست، شغل پدر چيست، حتي مهم نيست، شغلي دارد يا نه، اما همه پدرهاي عالم، »معلم« هستند و »معلم ها « هم شغل انبيا را دارند، پس هر پدر ، يك پيامبر است، هم پيغام بر و هم پيغام آور. او با پيغام روشني كه از پيامبر اكرم، تعليم گرفته است، بر ما مي خواند و حسب حال ما را براي عرضه بر حضرت دوست مي نويسد.
Jدر بزم معيت پدر، ما با خدا آشنا مي شويم، رفيق مي شويم، غيرت همه وجودمان را سرشار مي كند و مظهر ظهور اسم قادر مي شويم.
Jمي گويند، روز پدر است، من اما مي گويم مگر پدر غير از روز هم دارد اصلا هرجا پدر باشد، روز است ، مگر نگفته اند
شب مردان خدا، روز جهان افnوز است
روشنان را به حقيقت شب ظلماني نيست!
پس هرجا خورشيد جمال پدر بتابد روز است، روز جهان افروز
Jپدر، عاشق است، پدر معشوق است، اصلا پدر خود عشق است، خود عشق. پس سلام اي عشق، روزت مبارك باد!
(ص۹)

/ 0 نظر / 91 بازدید