خویشتن داری

 

یک خط، یک خط روی ماشین، یک سنگ روی شیشه، یک بوق، یک ترمز، یک نگاه، به جنایت ختم می شود. تعجب نکنید.

کلید بعضی از قتل ها و ارتکاب جنایت ها گاهی همین مسائل پیش پا افتاده است که شاید خنده دار هم به نظر آید اما سرانجامی گریه آور دارد.

پیشتر در خبرها خواندیم چون طرف چپ، چپ به من نگاه می کرد درگیر شدیم و چاقو کشیدم و ... کشتمش چون بد نگاه می کرد ... بی هوا دنده عقب می آمد ... راننده ای که در مسیر مستقیم می رفت با این که می توانست ترمز کند، نکرد و با خودرویی که دنده عقب می آمد تصادف کرد، هر دو به اعتراض پایین آمدند و ... یکی با جک به دیگری حمله کرد و دیگری با چاقو و کار هر دو به بیمارستان کشید ... روی اتومبیلش خط انداخت این هم روی صورتش و باز در ماجرایی دیگر، خط  انداختن روی خودرو به خط انداختن روی زندگی یک فرد انجامید و ... این همه نشان از تحمل ناپذیری ما دارد و جامعه ای که آستانه تحمل مردمانش کم شود آمار وقوع جرایم و جنایت ها افزایش خواهد یافت.

حال آن که بسیاری از این اتفاقات با اعجاز کلمه «ببخشید» به خوشی ختم می شود اما گویا ببخشید گفتن به غرور برخی ها نمی سازد! گویا شیطان چنان در بعضی از ماها جا گرفته است که خود را برتر از همه بدانیم و ببخشید نگوییم، حال آن که ببخشید گفتن نشان مهارت زندگی است و اعجاز آن را بسیاری آموخته اند؛ شما هم می توانید این آموخته به تجربه رسیده را بیازمایید.

می توانید در مقابل اتفاقات با ببخشیدگفتن شاهد بخشیده شدن هم باشید. حتی می توان با تکان دست به نشان عذرخواهی و احترام به دیگری، احترام او را هم برانگیخت حتی به گاه عصبانیت و ... اگر ما به مهارت برقراری ارتباط و مهارت استفاده از کلمات آرامش آفرین برسیم، آن گاه شاهد کاهش جرم و مجرم خواهیم بود و در نتیجه آرامش و احساس آرامش در جامعه رونق خواهد گرفت.

اگر ما یاد بگیریم که در حال عصبانیت سخن نگوییم و تصمیم نگیریم آن وقت ضریب خطای تصمیم ها و گفته های ما پایین خواهد آمد و خطاهای پیامد هم روی نخواهد داد. اگر ما یاد بگیریم به خود و به هم احترام بگذاریم بسیاری از کلمات بر زبان ما جاری نخواهد شد.

کلمه ای که جاری نشود، رفتاری هم وقوع نخواهد یافت... خوب است در لحظه های نورانی ماه مبارک رمضان با تمرین خویشتن داری و بالابردن آستانه تحمل، در مسیر انسان شدن گامی فراتر بگذاریم، یادمان باشد که هدف از روزه و رمضان نخوردن و نیاشامیدن نیست بلکه نه گفتن به شیطان در همه اشکال آن است پس در مدیریت گفتار و رفتار خود هم باید به درجه ای برسیم که بتوانیم به دعوت شیطان نه بگوییم و گرد ناراستی و نادرستی نگردیم، تا جامعه نیز از زیبایی و درستی و آرامش سرشار شود.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17078 ، تاریخ انتشار 870620
/ 0 نظر / 90 بازدید