آقای پلیس! جلوی زورگیری را بگیر لطفا

 

 

 هفته نیروی انتظامی مبارک آقای پلیس! جلوی زورگیری را بگیرید لطفا!  این اصلا در خور شأن شهری مثل مشهد نیست که زورگیران روز روشن در بالا و پایین شهر یقه مردم را بگیرند و هر غلطی دلشان می خواهد انجام دهند. این اصلا در شأن پلیس مقتدر نیست که اوباش به خود جرات دهند جلوی چشم همه، گوشی تلفن همراه را از دست جوان و پیرمرد چنگ بزنند. اصلا شایسته نیست بعضی ها به «زور بازو» و «قدرت چاقو» به خود جرات دهند به حقوق شهروندان تعدی کنند. ما می خواهیم پنجه اقتدار پلیس گلوی این بی هنران فزونخواه را چنان بفشارد که یا نفس به صلاح برکشند و یا نفس هاشان به شماره افتد که عبرت دیگران بشود تا بدانند شهر بی قانون و بی مردان قانون نیست که آن ها بتوانند جولان دهند.آقای پلیس! اصلا خوب نیست اراذل و اوباش آن قدر احساس امنیت کنند که به امنیت سوزی در کوچه و خیابان دست بزنند. بلکه خوب آن است تا تو چنان کوچه و خیابان را بر آنان ناامن کنی که جرات نکنند به امنیت و آرامش مردم نگاه چپ بیندازند.آقای پلیس!  تو در مقابل این زایده های اجتماعی و لکه های سیاه جامعه، محکم برخورد کن، مطمئن باش مردم، محکم و مقتدر پشت و یاور تو خواهند بود و حتی اگر متجاسر و زورگو خویشاوند خودشان باشد. مطمئن باش آن ها تو را که فرزند و برادرشان هستی از همه عزیزتر خواهند شمرد و در کنار تو و همدل و هم عمل تو خواهند بود.آقای پلیس! مطمئن باش وقتی تو برای امنیت مردم شب و روز نداشته باشی مردم هم شب و روز قدردان تو خواهند بود و قدردان هم هستند، حتی انتقادشان از تو هم از سرقدردانی است از سر محبت از سر این که تو را قوی تر از اکنون می خواهند، رابطه مردم حتی به گاه انتقاد، شرح کاسه شکستن لیلی از مجنون است که اگر او را با دیگران میل بود، کاسه مجنون را نمی شکست. اگر مردم را با دیگران میل بود از تو انتقاد نمی کردند.آقای پلیس! انتقاد مردم هم گوهری گران قدر است. آن را قدر بدان چنان که مردم تو را قدر می دانند. از میان انتقادها راه روشن را در پیش گیر و مقتدرانه بکوش تا آنانی را که می خواهند کوچه های زندگی مردم را تاریک کنند بر سر جای شان بنشانی.آقای پلیس! هفته نیروی انتظامی مبارک، لبت خندان، بازوانت پرتوان، محکم و مقتدر، جلوی زورگیری، زورگویی و زورخواهی را بگیر لطفا!

صفحه R08 جامعه (رضوی) ، شماره سریال 17384 ، تاریخ انتشار 880716
/ 0 نظر / 105 بازدید