حسرت‭ ‬سلامت

‮"‬‭ ‬مي‮ ‬گويند،‭ ‬استان‭ ‬كرمان‭ ‬باوجود‭ ‬داشتن‭ ‬مقام‭ ‬اول‭ ‬كشف‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬در‭ ‬آلودگي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مواد‭ ‬و‭ ‬اعتياد،‭ ‬رتبه‭ ‬دهم‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نشان‭ ‬مي‭ ‬دهد‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬اظهارنظرها‭ ‬درست‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬عبور‭ ‬قاچاقچيان‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬زيست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬خونگرم‭ ‬و‭ ‬نجيب‭ ‬آن‭ ‬ديار‭ ‬هم‭ ‬جز‭ ‬سلامت‭ ‬زيستن‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬نيالودن‭ ‬به‭ ‬پلشتي‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬انتظار‭ ‬نيست‮.‬
‮"‬‭ ‬قبح‭ ‬مصرف‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬نبايد‭ ‬شكسته‭ ‬شود‮.‬‭ ‬قبح‭ ‬وقيحانه‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬هم‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬چشم ها‭ ‬و‭ ‬ذهن ها‭ ‬بنشيند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬معتاد‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬بيمار‭ ‬باشد،‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬قاچاقچي‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬ويروس‭ ‬كشنده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬همان گونه‭ ‬كه‭ ‬انسان‭ ‬از‭ ‬بيماري‭ ‬نفرت‭ ‬دارد،‭ ‬نفرت‭ ‬از‭ ‬عامل‭ ‬بيماري‭ ‬هزار‭ ‬برابر‭ ‬است‮.‬‭ ‬جامعه‭ ‬بايد‭ ‬نفرت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هزار‭ ‬برابر‭ ‬بيشتر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬پديده‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬نشان‭ ‬دهد‮.‬‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬متوجه‭ ‬شديم‭ ‬فلان‭ ‬شخص‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬قاچاقچي‭ ‬فردي‭ ‬يا‭ ‬باندي‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬برخاسته‭ ‬است،‭ ‬آحاد‭ ‬جامعه‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬او‭ ‬موضع‭ ‬بگيرند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬پليس‭ ‬همراه‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬بروند‭ ‬حتي‭ ‬نبايد‭ ‬خويشاوندي‭ ‬احتمالي‭ ‬قاچاقچي‭ ‬با‭ ‬آن ها،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رهگذار‭ ‬آن ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬كنش گري‭ ‬مثبت‭ ‬باز‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬پديده‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬توزيع‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬خويش‭ ‬و‭ ‬بيگانه‭ ‬نمي‮ ‬شناسد،‭ ‬پس‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬نبايد‭ ‬نگاه‭ ‬خويشاوندي‭ ‬داشت،‭ ‬آن ها‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬گرفته اند،‭ ‬جامعه‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬سلامتي‭ ‬خود‭ ‬بايد‭ ‬آن ها‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬بگيرد‮.‬
‮"‬‭ ‬مردم‭ ‬كه‭ ‬سلامتي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬سلامتي‭ ‬جامعه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬نياورده اند‭ ‬كه‭ ‬گروهي‭ ‬با‭ ‬توزيع‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬رهزن‭ ‬سلامتي‭ ‬آن ها‭ ‬بشوند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬حراست‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬ظرفيت هاي‭ ‬فرهنگي،‭ ‬اجتماعي‭ ‬قضايي،‭ ‬پليسي‭ ‬و‮...‬‭ ‬استفاده‭ ‬كرد‭ ‬چه‭ ‬مقوله‭ ‬سلامت‭ ‬يك‭ ‬بعدي‭ ‬نيست‭ ‬بلكه‭ ‬ابعادي‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬نقش‭ ‬آفريناني‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬هوشمندانه،‭ ‬نقش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ايفا‭ ‬كنند‮.‬
‮"‬‭ ‬گاهي‭ ‬آدم‭ ‬با‭ ‬ماجراهايي‭ ‬مواجه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬تلخي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬عمر‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬كام‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اين‭ ‬ماجرا،‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬مادر‭ ‬در‭ ‬مشهد،‭ ‬به‭ ‬قامت‭ ‬خميده‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬اعتياد‭ ‬جوانش‭ ‬نگاه‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حسرت‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬كه‭ ‬گذشت‭ ‬خدا‭ ‬به‭ ‬داد‭ ‬پسر‭ ‬ديگرم‭ ‬برسد‮!‬‭ ‬مادر‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬نگران‭ ‬است‮.‬‭ ‬نگران‭ ‬پسر‭ ‬دومي‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬پا‭ ‬جاي‭ ‬پاي‭ ‬اولي‭ ‬بگذارد،‭ ‬پسري‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سيگار‭ ‬بر‭ ‬لب‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬بيرون‭ ‬مي‮ ‬آيد‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬دغدغه هاي‭ ‬آن‭ ‬مادر‭ ‬را‭ ‬پربيراه‭ ‬نمي‮ ‬بينم‭ ‬اما‮...‬
‮"‬‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬مادرها‭ ‬سواي‭ ‬حسرت‭ ‬خوردن‭ ‬و‭ ‬افسوس‭ ‬كشيدن‭ ‬و‭ ‬آه‭ ‬برآوردن،‭ ‬آيا‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬نهاد‭ ‬خانواده‭ ‬در‭ ‬تربيت‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬اصلاح‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬كرده اند؟آيا‭ ‬روزهاي‭ ‬اول‭ ‬مراقب‭ ‬رفتار‭ ‬فرزند‭ ‬بوده اند‭ ‬تا‭ ‬راه‭ ‬به‭ ‬بيراهه‭ ‬نبرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬رفقاي‭ ‬ناباب،‭ ‬باب‭ ‬دوزخ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬خود‭ ‬نگشايد؟‭ ‬آيا‭ ‬مراقب‭ ‬كوچه نشيني‮ ‬هاي‭ ‬او‭ ‬بوده اند؟آيا‭ ‬رنگ‭ ‬رخساره اش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬تامل‭ ‬ديده اند‭ ‬تا‭ ‬سر‭ ‬درونش‭ ‬را‭ ‬بفهمند؟‭ ‬آيا‭ ‬اگر‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬تصادف‭ ‬فهميده اند‭ ‬كه‭ ‬فرزندشان‭ ‬به‭ ‬چاله‭ ‬افتاده‭ ‬است،‭ ‬دست‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬گرفته اند‮.‬‭ ‬براي‭ ‬رساندن‭ ‬به‭ ‬وادي‭ ‬نجات‭ ‬يا‭ ‬با‭ ‬‮« ‬بي‮ ‬عملي‮»‬،‭ ‬چشم‭ ‬بستن‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬بد،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چاه‭ ‬مرگ‭ ‬انداخته اند‮.‬‭ ‬راستي‭ ‬چه‭ ‬كرده اند‭ ‬مادرها‭ ‬و‭ ‬خانواده ها‭ ‬و‭ ‬نهادهاي‭ ‬تربيتي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي؟
‮"‬‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬مرز‭ ‬نمي‮ ‬شناسد،‭ ‬اما‭ ‬تا‭ ‬دلتان‭ ‬بخواهد،‭ ‬مرض‭ ‬مي‮ ‬آفريند،‭ ‬پس‭ ‬براي‭ ‬سالم سازي‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬مرز،‭ ‬همه‭ ‬بايد‭ ‬تلاش‭ ‬كنيم،‭ ‬همه‮!‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 90 بازدید